Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A hymn to Ninisina (Ninisina D) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - nin me mah dib saj íl gùrù dumu ki áj an gal-la
2 - (d)nin-ísínsí-na (d)urac-e tud-da cag4 gal nam gal DU
3 - ad gi4-gi4 gal-di a-a ugu-na ajrig zid é-kur-ra
4 - éc sig7-ga barag kug-ge hé-du7 (X)
5 - árhúc tuku X (X) saj gíg-ga kug (d)nin-ísínsí-na níj-nam-ma-ni pa è X
6 - nin túg bábbár túg-bà1 X (X)-ju10
7 - nam-gur4 dirig dug4-ge dib-ba-zu a-rá mah-bi ca-an-i-i
8 - a-a ugu-zu X (X) an kug X X me-me dirig-ga za-ar ma-ra-an-ri
9 - nin cag4 cu níjín X X X X gi4 dub-ba zi-zi-i cag4-ta mu-e-de6
10 - nam-a-zu tìl-le X X
11 - nin tu6 dug4-ga-ni-ta X sag9 X X X X cúm-mu
12 - simx(GIG)-simx(GIG)-ma su lú-ùlù hé-X mu7-mu7-ga-ni èd-dè
13 - bulug níj zi-pa-áj-já-na su-a-na
14 - nin ú nam-tìl-la X (X) ab-ba X
15 - ug5-ge -ba
16 - (d)nin-tìl-mud X X X X X X luh UD dadag-ga
17 - cu zid dijir-ra-na-cè cu X X X
18 - X X X
1 - X
2 - AN X
3 - ì-si-in(ki) iri X
4 - lú-érím-ma-ke4 X
5 - (d)nin-ísínsí-na AN X AN
6 - é-gal-mah barag bábbár GAN
7 - -na-ne-ne X X LA
8 - lugal mu pàd
9 - (d)nin-ísínsí-na
10 - cag4-ge guru7 X RU nu-ce-ga
11 - KA nu-jar X LA za-ar hu--X-te-cè
12 - ì-si-in(ki) X nidba kadra-bi gal-bi
13 - gú-za hu-mu-ra-an-X ús
14 - nibru(ki)-cè za-e kur9-X-X-ni-ib
15 - zid-dè-ec X X -me-en
16 - dijir-re-e-ne-ke4 TE A MU
17 - ki -a-ba
18 - MU X za-a-àm
19 - su-bi
20 - kár -me-en
21 - (d)nin-ísínsí-na dumu mah an-na X X
22 - zà-mí-zu dùg-ga-àm