Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Ninisina and the gods (Ninisina F) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - X IL mu-na-súg-súg-ge-ec
2 - (d)nin-ísínsí-na nin me gal-gal-la-ra
3 - me kug me sikil-la cu hé-en-na-du7-du7
4 - me-ni me an-né saj-e-ec rig7-ga-ni
5 - kur gal (d)en-líl-le nam-e-ec mu-ni-in-tar
6 - é (d)en-líl-lá-ta è-ni
7 - eridug(ki) ki dùg-ga àm-ma-da-an-ku4-ku4
8 - èc-e abzu-a dúr ba-ni-in-jar
9 - a-a-ni (d)en-ki-ke4 dùb-ba nam-mi-in-tuc
10 - (d)nin-ísínsí-na-ra zid na-mu-un-e
11 - X X X únú cuba hi-li ba-an-te
12 - (d)nin-ísínsí-na-ra gú-na hé-eb-dù
13 - gada babbar-ra hi-li im-ma-an-te
14 - dumu an kug-ga-ra bar-ra he-em-mi-in-dul
15 - en (d)nu-dím-mud-e nam-e-ec mu-ni-in-tar
1 - mu-dè-nú
2 - àsìlà-a ud mu-un-di-ni-ib-zal-e
3 - cag4-ge pàd-da-zu
4 - nìtàlàm ki áj-zu en (d)pa-bíl-saj-jé6
5 - dug4-mu-un-di-ni-ib dug4-mu-un-di-ni-ib
6 - me gal-gal me 50 hé-du7
7 - X cu du7-a únú cuba sud-sud
8 - nin mu gal-la-ni X DU X-àm
9 - kur gal (d)en-líl-le nam-e-ec mu-ni-tar
10 - èc nibru(ki) dur-an-ki-a-kam
11 - ki (d)en-líl-lá-ka
12 - X-ga e-ne hé-en-na-nam-ma-àm
1 - jál-la e-ne hé-en-na-nam-ma-àm
2 - (ki)-e an-na-ka
3 - (d)já-tùm-dùg e-ne hé-en-na-nam-ma-àm
4 - an-né ús-sa-a-na
5 - mul dumu-saj e-ne hé-en-na-nam-ma-àm
6 - X X jír-su(ki)-e èc numun i-i-ka
7 - nin-ju10 ama (d)ba-ú e-ne hé-en-na-nam-ma-àm
8 - X-ga umma(ki)-a cég1-kur-cag4-ga-ka
9 - X mir-re gu7 e-ne hé-en-na-nam-ma-àm
10 - X SUD ()-X(ki)-ka
1 - ucum lú-ra kìlìb-ba eme èd-dè
2 - nin-ju10 (d)nun-gal e-ne hé-en-na-nam-ma-àm
3 - nin-ju10 lagac(ki)-a àm-ma-da-an-ku4-ku4
4 - iri(ki) kug ki cag4-ge pàd-da-ni
5 - nìtàlàm ki áj-já-ni en (d)pa-bíl-saj-jé6
6 - NI A X mu-da-an-jar
7 - -na8-na8-e-ne
8 - X (X) im-dùg-ge-ne
9 - X X X mu-ne-cúm
10 - X X X mu-dè-nú
11 - RI àsìlà-a ud mu-un-di-ni-ib-zal-e
12 - X X (X) (d)nin-ísínsí-na zà-mí-zu dùg-ga-àm