Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A cir-namcub to Ninurta (Ninurta G) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - lugal gú-za
2 - suh10-bi ci-du8
3 - nam-lugal-zu
4 - pa ci-im-me
5 - ur-saj (d)nin-urta gú-za
6 - suh10-bi ci-du8
7 - ur-saj (d)pa-bil-saj
8 - gú-za suh10-bi ci-du8
9 - ur-saj (d)nin-jír-su
10 - gú-za suh10-bi ci-du8
11 - nam-lugal-zu pa ci-im-me
12 - nam-lugal-zu
13 - an-na mu-un-jál
14 - ki-a mu-un-jál
15 - (d)en-ki-da barag kug-ga
16 - za-e ca-mu-un-dè-tuc-en
17 - ur-saj kur gul-gul
18 - iri(ki) lah4
19 - ki-bal-cè bí-du7-du7
20 - ur-saj (d)nin-urta
21 - kur gul-gul iri lah4
22 - ur-saj (d)pa-bil-saj
23 - kur gul-gul iri lah4
24 - ur-saj (d)nin-jír-su
25 - kur gul-gul iri lah4
26 - ki-bal-cè bí-du7-du7
27 - lugal ud an-ta ra-ra
28 - en gaba-ri nu-tuku-me-en
29 - ur-saj iri-za bàd gal-bi-me-en
30 - mu mah-zu hé-pàd-dè
31 - ur-saj (d)nin-urta
32 - iri-za bàd gal-bi-me-en
33 - ur-saj (d)pa-bil-saj
34 - iri-za bàd gal-bi-me-en
35 - ur-saj (d)nin-jír-su
36 - iri-za bàd gal-bi-me-en
37 - mu mah-zu hé-pàd-dè
38 - dùrùr-zu
39 - ud inim dug4-dug4-ga
40 - kiri6 mèc-e ba-dab5-bé-ec
41 - (d)cákkán lugal ance-ke4
42 - jìrì-za im-mi-in-sig9
43 - ur-saj ní-zu
44 - kur-ra ca-mu-un-ri
45 - nam-mah-zu kur-kur-re bí-dul
46 - ur-saj (d)nin-urta
47 - ní-zu kur-ra ca-mu-ri
48 - ur-saj (d)pa-bil-saj
49 - ní-zu kur-ra ca-mu-ri
50 - ur-saj (d)nin-jír-su
51 - ní-zu kur-ra ca-mu-ri
52 - nam-mah-zu kur-kur-re bí-dul
53 - dùrùr-zu
54 - ud inim dug4-dug4-ga
55 - kiri6 mèc-e ba-dab5-bé-ec
56 - (d)cákkán lugal ance-ke4
57 - jìrì-za im-mi-in-sig9
58 - barag nibru(ki)-ka dúr bí-in-jar
59 - a-a (d)en-líl-da
60 - za-e ca-mu-un-da-tuc-en
61 - dumu ur-saj
62 - a-a (d)en-líl-lá-me-en
63 - é-kur-ra bí-in-gub-bé-en
64 - barag ki lagac(ki)-ka
65 - dúr bí-in-jar
66 - kug ama (d)nance dug4-ga-na-ab
67 - (d)utu-gin7
68 - á bad hu-mu-ri-in-túm
69 - ki-gub hu-mu-ra-an-pàd-dè
70 - si-múc-zu-a nu-un-te
71 - á-úr-za gú-da hé-em-mi-lá
72 - nin-ju10 me dùg-dùg-ga-ke4
73 - únú cuba
74 -
76 - ur-saj kal-kal-a-àm
77 - inim-ma-ni mah-àm
78 - (d)utu kalam-ma-kam
79 - gal pàd-da
80 - é-ama-(d)lamma
81 - (d)nin-urta
82 - kal-kal-a-àm
83 - (d)pa-bil-saj kal-kal-a-àm
84 - (d)nin-jír-su kal-kal-a-àm
85 - inim-ma-ni mah-àm
86 - (d)utu kalam-ma-kam
87 - gal pàd-da é-ama-(d)lamma
88 - ur-saj é CEC-a
89 - kur-kur-ra iri(ki)-bi ki mè-ka
90 - za-ra é cúm-mu é-ama-(d)lamma
91 - (d)nin-urta é CEC-a
92 - (d)pa-bil-saj é CEC-a
93 - (d)nin-jír-su é CEC-a
94 - kur-kur-ra iri-bi ki mè-ka
95 - za-ra é cúm-mu é-ama-(d)lamma
96 - tir sù-rá-sù-rá
97 - gaba-bi búr-búr-ra
98 - lugal-da lá-a-bi
99 - àm-da-jál-la na-nam é-ama-(d)lamma
100 - tir má-su sù-rá
101 - kur-ra kar-ra
102 - uc mu-da-lá-a-na
103 - lú-bi é a-a-na
104 - uc-e mi-ni-in-ku5-re
105 - é-ama-(d)lamma
106 - lú-kúr-ra a-a-na
107 - uc mu-da-an-lá-a-na
108 - lú-bi é a-a-na
109 - uc-e mi-ni-in-ku5-re
110 - é-ama-(d)lamma
112 - ur-saj á mah cèj ud-da-ni
113 - nam-mu-un-ci-dà1-dà1-a-àm
114 - ur-saj (d)nin-urta á mah
115 - ur-saj (d)pa-bil-saj á mah
116 - ur-saj (d)nin-jír-su
117 - á mah cèj ud-da-ni
118 - nam-mu-un-ci-dà1-dà1-a-àm
119 - lugal-ju10 iri(ki) lah4 a-a-na
120 - nam-ur-saj-já-ni
121 - ur-saj (d)nin-urta
122 - iri(ki) lah4 a-a-na
123 - ur-saj (d)pa-bil-saj
124 - iri lah4 a-a-na
125 - ur-saj (d)nin-jír-su
126 - iri lah4 a-a-na
127 - nam-ur-saj-já-ni
128 - lugal-ju10 kur-re
129 - X X TUN
130 - inim mu-e-da-gi4
131 - ur-saj (d)nin-urta
132 - kur sig10-ge5 ak-a-gin7
133 - mu-e-da-pec11-pec11-e
134 - lugal-ju10 gaba a-ab-ba
135 - ac-me-da na-dul
136 - ud-ba ku6-ze-en ha-ra-li-ta
137 - en-na-tùm im-me-en
138 - gug za-gìn kur me-luh-ha(ki)-ta
139 - en-na-tùm im-me-en
140 - du8-ci-a kur mar-ha-ci(ki)-ta
141 - en-na-kam im-me-en
142 - kug-babbar iri(ki) 15-ta
143 - en-na-kam im-me-en
144 - urud nagga má-gan(ki)-na-ta
145 - en-na-kam im-me-en
146 - zabar
147 - -ta
148 - en-na-X im-me-en
149 - kug-babbar dilmun(ki)-na-ta
150 - en-na-tùm im-me-en
151 - im-kalag-ga ka hur-saj-já-ta
152 - en-na-kam im-me-en
153 - im-babbar-ra hur-saj dadag-ga-ta
154 - en-na-kam im-me-en
155 - -e-bi
156 - -en
157 - -bi
158 - -en
159 - X
162 - X
165 - é ki-bal e za-e za-e e jé6-e jé6-e
166 - é ki-bal im-zu abzu-ba
167 - me-na bí-ib-gi4-gi4
168 - é ki-bal gi-zu jic-gi-ba
169 - me-na bí-ib-gi4-gi4
170 - é ki-bal jic-ùr-zu tir-tir-ba
171 - me-na bí-ib-gi4-gi4
172 - lú-kúr-ra bàd-da nam-mi-X X
173 - giri17 cu àm-mi-in-jál
174 - lugal-ju10 er9 rib-ba-za
175 - nu-uc-in-ga-zu-àm
176 - ur-saj (d)nin-urta mah-a-za
177 - nu-uc-in-ga-zu-àm
178 - ur-gu-la-gin7 gu7-za
179 - nu-uc-in-ga-zu-àm
180 - ucumgal-gin7 -za
181 - nu-uc-in-ga-zu-àm
182 - ur-mah-gin7 mác sila4 -za
183 - nu-uc-in-ga-zu-àm