Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A hymn to Utu (Utu B) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - sig-cè éd-dè nim-cè igi bar-re-dè
2 - (d)utu a-zu gal a-a saj gíg-ga
3 - sun4 za-gìn é-babbar-ra
4 - (d)utu ur-saj gal lipic unken-na
5 - lugal gud-alim kur-ra dùb ba9-re6
6 - (d)utu gud-alim kur-ra dùb ba9-re6
7 - cilam bàn-da UC nu-èd-dè
8 - ù-ba-zu bàn-da jic-búr dab5-ba
9 - (d)utu iri-da é-nun-an-na dumu (d)nin-gal-e tud-da
10 - gud erin a naj-a ha-cu-úr-ra pec-a
11 - gi-rin cag4 sù-rá
12 - sù-rá-áj è-a su-lim-ma gùn-àm
13 - ud-ba lugal-ju10 éd-da-ni-ne
14 - an mu-un-da-dúb-dúb ki mu-un-da-sàg-sàg
15 - KA mu-un-bal é-gal-la éd-da-ni-ta
16 - an mu-un-
17 - si-jar an-na-ke4 X X hu-mu-da-gi4-gi4
18 - mul-e X X-da-ke4 ur4-ur4-X
19 - ama-ni sila-a X-ac LA X X
20 - (d)utu-cè dùl na-mu-un-di-ni-ib-dajal
21 - kur-ra saj mi-ni-in-íl lugal-bi na-nam
22 - (d)utu kur-kur-ra
23 - en dumu (d)nin-gal-la-ke4 kur-kur-ra ka-ac-bi bar-re-dè
24 - en gal-zu ec-bar dumu (d)en-líl-lá-ke4
25 - (d)utu gal-zu mah dumu (d)nin-X-lá-ke4
26 - (d)utu X (X) saj-já mi-ni-in-jál
27 - en dumu (d)nin-gal-la KA DI 50 cu-ni cu-mu-un-jál
28 - ud-gin7 kur-ra mu-ni-ib-bé
29 - kalam-ma saj mi-ni-in-íl
30 - hu-rí-in(mušen)-gin7 kur cuba4 kur cuba4ba
31 - lugal-ju10 (d)utu mu-da-bal-e-en
32 - igi-ni kur-ra bí-in-lá
1-6 - Emerging below and gazing upwards, Utu, great physician, father of the black-headed, wearing a lapis-lazuli beard in the E-babbar! Utu, great hero, focus of the assembly, king, bison running over the mountains! Utu, bison running over the mountains!
7-12 - A young wild cow , a young gazelle (?) caught in a trap, Utu, the son born with the city to Ningal in the E-nun-ana, a bull, a cedar fed with water thriving among cypresses, holy (?), patient-hearted, playful, radiating light, he is iridescent radiance!
13-21 - Then, as my king comes forth, the heavens tremble before him and the earth shakes before him. After he has left the palace he . The heavens . May the bolt of heaven . The stars are awe-struck. His mother in the streets. She spreads her protection towards Utu. He has raised his head over the mountains; he is indeed their king!
22-26 - Utu who decrees judgments for all countries, the lord, the son of Ningal, who renders decisions for all countries, the lord who is highly skilled at verdicts, the son of Enlil, highly knowledgeable and majestic Utu, the son of -- Utu has placed the on his head.
27-32 - The lord, the son of Ningal, holds the 50 in his hand and thunders over the mountains like a storm. He has lifted his head over the Land. My king Utu, you cross the shining mountains, the shining mountains like an eagle! He has lifted his gaze over the mountains.
sig verb to be low
è verb to go out or in
nim noun upper (land)
igi noun eye
bar verb to set aside
utu noun Utu
a-zu noun healer
gal verb to be big
a-a noun father
saj noun head
gíg verb to be black
sun4 noun beard
zà-gìn noun lapis lazuli
verb to hang
é-bábbár noun E-babbar
utu noun Utu
ur-saj noun hero
gal verb to be big
lipic noun inner body
unken noun assembly
lugal noun king
gud-alim noun bison
kur noun (mountain) land
dùb noun knee
bad verb to open
utu noun Utu
gud-alim noun bison
kur noun (mountain) land
dùb noun knee
bad verb to open
cilam noun cow
bàn-dà adj junior
UCUC
èd verb to go down or up
ù-bà-zù noun type of animal
bàn-dà adj junior
jíc-búr noun snare
dab5 verb to seize
utu noun Utu
iri noun town
é-nún-án-ná noun E-nun-ana
dumu noun child
nin-gal noun Ningal
tud verb to give birth
gud noun bull
erin noun cedar
a noun water
naj verb to drink
há-cú-úr noun type of cypress
pec verb to be thick
gi-rin noun blossom
cag4 noun heart
sud verb to be distant
súd-áj noun brilliance
è verb to go out or in
su-lim noun (awesome) radiance
gùn verb to be multicoloured
ud noun day(light)
lugal noun king
è verb to go out or in
an noun heaven
dúb verb to tremble
ki noun place
sàg verb to beat
KAKA
bal verb to turn over
é-gál noun palace
è verb to go out or in
an noun heaven
si-jar noun clamp
an noun heaven
XX
XX
gi4 verb to return
mul noun star
XX
XX
ur4 verb to collect
ama noun mother
sila noun street
XX
LALA
XX
XX
utu noun Utu
dùl noun (protective) shade
dajal verb to be wide
kur noun (mountain) land
saj noun head
íl verb to raise
lugal noun king
me verb to be
utu noun Utu
kur noun (mountain) land
en noun lord
dumu noun child
nin-gal noun Ningal
kur noun (mountain) land
ka-ac noun decision
bar verb to set aside
en noun lord
gal-zu adj skilful
ec-bar noun decision
dumu noun child
én-líl noun Enlil
utu noun Utu
gal-zu adj skilful
mah verb to be majestic
dumu noun child
nin-gal noun Ningal
utu noun Utu
XX
XbrXbr
saj noun head
jál verb to be (located)
en noun lord
dumu noun child
nin-gal noun Ningal
KAKA
DIDI
50 numeral 50
cu noun hand
jál verb to be (located)
ud noun storm
kur noun (mountain) land
noun voice
dug4 verb to say
kalam noun the Land
saj noun head
íl verb to raise
hú-rí-ín noun eagle
kur noun (mountain) land
cuba adj shining
kur noun (mountain) land
cuba adj shining
lugal noun king
utu noun Utu
bal verb to turn over
igi noun eye
kur noun (mountain) land
verb to hang