Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
The debate between Hoe and Plough -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - e al-e al-e al-e sa lá-e
2 - al-e ásál-e ma-nu-e
3 - al-e cinig-e jic-ab-ba-ke4
4 - al-e -e 4-e
5 - al-e dumu ùkùr-ra cag4 níj-dárá kar-re
6 - al-e apin-na du14 ga-na nam-mi-jar
7 - al-e apin-na a-da-mìn dug4-ga
8 - al-e apin-na àm-ma-dé-e
9 - apin ì-gíd-dè-en gíd-da-zu nam-ju10
10 - ì-lagab-bé-en lagab-ba-zu nam-ju10
11 - a ù-ba-ni-ib-è nu-mu-e-da-an-úc-en
12 - sahar dusu-e nu-mu-e-da-an-si-si
13 - im nu-barag-e-en cég1 nu-dù-e-en
14 - uc ki nu-já-já-an é nu-dù-dù-en
15 - é-jar8 sumun-na úr-bi nu-ús-en
16 - ùr zid-da-ke4 é nu-um-já-já-an
17 - apin sila dajal-la
18 - apin ì-gíd-dè-en gíd-da-zu nam-ju10
19 - ì-lagab-bé-en lagab-ba-zu nam-ju10
20 - apin-e al-e àm-ma-dé-e
21 - jé6-e apin-e á gal-e dím-ma cu gal-e kécé-da
22 - saj-tùn mah a-a (d)en-líl-lá-me-en
23 - engar zid nam-lú-ùlù-me-en
24 - ezen-ju10 itid cu-numun-a a-cag4-ga ak-da-bi
25 - lugal-e gud im-ma-ab-gaz-e udu im-ma-ab-cár-re
26 - kac bur-ra-àm mu-e-dé
27 - lugal-e a ur4-a mu-e-de6
28 - ùb á-lá-e ceg11 ci-im-ma-gi4-gi4
28A - X-na-DI-e-en
29 - lugal-e á-ju10 cu bí-in-du8
30 - gud-ju10 cudul-e
31 - barag-barag gal-gal zag-ju10-ta im-da-súg-súg-ge-ec
32 - kur-kur-re u6 dùg-ge-ec mu-e
33 - ùj-e igi húl-la mu-un-ci-bar-bar-re
34 - ab-sín gub-ba-ju10 edin me-te-ac bí-ib-jál
35 - icin-na a-cag4-ga jál-la-ju10-uc
36 - mác-ance lu-a (d)cákkán-na im-ci-gam-e-dè-ec
37 - ce cej6-já kíj-já gub-ba-ju10-uc
37A - bulug-gur10 níj kalag-ga a-da-mìn mu-e
37B - X X gur10 ce ba-ur4-a-ta
38 - càkìr sipad-da dùg jar-ra-àm
39 - zar-mac-ju10 a-gàr-ra sal-la-a-bi
40 - udu (d)dumu-zid-da dùg jar-ra-àm
41 - du6-ju10 edin-na du8-du8-a-bi
42 - hur-saj sig7-ga hi-li gùr-ru-àm
43 - guru7-du6 guru7-mac-a (d)en-líl-ra mu-un-na-ab-gur-re
44 - zíz gig-bi mu-un-na-ra-dub-dub-bé
45 - arah4 nam-lú-ùlù-ka ce mi-ni-íb-si-si-en
46 - nu-siki nu-mu-un-su ki-gul-la
47 - gi-gùrùr-ra cu um-ma-ab-ti-ec
48 - an pad-pax(PAD)-rá-ju10 im-de5-de5-ge-ne
49 - in-nu a-cag4-ga dub-dub-ba-ju10
50 - nam-lú-ùlù im-da-gíd-gíd-dè-en
51 - mác-ance (d)cákkán-na lu-a-bi á mu-da-an-è
52 - al hul-bi bùrù-da hul-bi búr1-ra
53 - al im-ma kíj-já lá-a
54 - al a-cag4-ga saj-bi im jar-ra
55 - al ù ù-cub-ba im-ma ud zal-la lú-ùlù nu-luh-ha
56 - ba-al sùr ba-al èn-dur-ra ba-al
57 - jic cu ùkùr-ra-ba cu nam-barag-ga-ka nu-túm-ma
58 - cu arad lú-ka saj me-te-ac bí-ib-jál
59 - za-e já-ra in gig mu-e-dúb
60 - ní-zu já-da mu-da-ab-sá-e-en
61 - edin-cè è-ju10-da igi hu-mu-un-du8-a
61A - al-e apin-na gur4-ra-ni-cè nu-mu-un-X
62 - apin sùr ba-al-ba-al in-cè mu-e-dúb
63 - al-e apin-na àm-ma-dé-e
64 - apin tur-ra-ju10 nam-ju10 bùlùj-já-ju10 nam-ju10 pec10-jál-la-ju10 nam-ju10
65 - ki (d)en-líl-lá-ka dub-saj-zu jé6-e-me-en
66 - é (d)en-líl-lá-ka igi-cè ma-ra-ab-gub-bé-en
67 - ég ì-ak-en pa5 ì-ak-en
68 - a-gàr-a-gàr-re a um-ma-si-si-in
69 - jic-gi-jic-gi-a a ù-mu-ni-in-dé-dé
70 - dusu tur-ju10 mu-da-ab-ri
71 - íd ù-mu-e-kud pa5 ù-mu-e-kud
72 - íd mah zìg-ga-cè a um-ma-ni-ri
73 - ambar-ra da um-da-ak-e
74 - jé6-e al níjín-bi im-da-gub-bé-en
75 - u18-lu mir-ra nu-mu-un-si-il-si-il-le
76 - mucen-dù-e nunuz íb-de5-de5-ge
77 - cu-KU6-dè ku6 mi-ni-ib-dab5-dab5-bé
78 - ùj-e har-mucen-na cu im-ma-an-ti
79 - e-ne-éc hé-jál-ju10 kur-kur-ra cu-bi hé-ni-ib-sud-sud
80 - a-gàr-ta a um-ta-hac-a-ta
81 - ki duru5 kíj-já ba-jál-la-ta
82 - apin igi-zu-cè a-cag4-ga jé6-e ma-an-èd-dè
83 - a-cag4 jál dà1-dà1 jé6-e ma-ra-ra-an-du8-e
84 - á-úr ég-ga jé6-e ma-ra-ra-an-zé-en
85 - ú-kul a-cag4-ga jé6-e ma-ra-ra-an-já-já-e-en
86 - mud i-ri9-na-bi a-cag4-ga jé6-e ma-ra-de5-de5-ge-en
87 - a-cag4 kíj a-ak ús-sa jar-ra-àm
88 - gud-zu 6-àm lú-zu 4-àm ù za-e cag4 11-kam-ma-bi-me-en
89 - á sa gi4-a gáná-ta mi-ni-ib-kar-kar-re
90 - ní-zu já-a-da mu-da-ab-sá-e
91 - bar-ju10-ta a-cag4-ga éd-dè-da-zu-ne
92 - ab-sín-zu dili-àm igi X X-da-ab-sag9-ge
93 - saj-zu kíj-já ù-mu-e-ni-ri-en
94 - i-ri8-na kici16 ù-mu-e-ni-lá
95 - zú-zu mu-e-kud zú-zu ù-mu-e-dù
96 - zú-zu cu-zu-cè nu-im-mi-lá
97 - engar-zu apin-bi til-la mu-cè mi-ri-íb-sa4-sa4
98 - -kam-ma-cè nagar ma-ra-huj-e ma-ra-ab-X
99 - é nam-gacam-ke4 ma-ra-ab-ni10-ni10-e
100 - túg-du8 bar CUL ma-ra-ra-an-zé-en
101 - níj-bar-sur-ra ma-ra-ra-an-èd-ne
102 - bar-èd-da-bar-èd-da cu-mu-ra-an-kúc-ù-ne
103 - kuc nu-dùg saj-du-zu bí-ib-jar
104 - íl-la-zu tur-ra-àm a-rá-zu mah-àm
105 - ud zag-ju10 itid 1-àm
106 - ud gub-ba-zu itid 4-àm
107 - ud sah6-zu itid 8-àm
108 - gub-ba-zu-gin7 -àm ba-du-un
109 - má-lá-za é ì-dù-dù-e-en
110 - ù-mu-e-ni-ri-en cu-zu dal-a ù-mu-e-ni-búr1
111 - igi-zu dug jectin-na-gin7 a im-ta-suh-en
112 - dal-ta kur-ra um-ta-ak-en
113 - i-bí-ju10 é-a mu-ni-in-sig7-sig7-en
114 - níndá-zu me-àm gurud-da-bi
115 - gurud-da-zu gú-guru5 ba-ab-dug4
116 - cu-kár sug-zag-ge4 gu7-a
117 - jé6-e al-me-en iri(ki)-a ga-an-tìl
118 - nam-me dugud-da-me-en
119 - arad lugal-a-ni-ir ús-sa-me-en
120 - é lugal-a-ni-ir dù-dù-a-me-en
121 - tùr gíd-da-me-en amac dajal-la-me-en
122 - im ì-barag-en cég1 ì-dù-dù-en
123 - uc ki ì-já-já-an é ì-dù-dù-en
124 - é-jar8 sumun-na úr-bi ì-ús-en
125 - ùr zid-da-ka é im-ma-já-já-an
126 - al-me-en sila dajal-la
127 - iri(ki) ù-mu-níjín bàd gen6 um-mi-dù
128 - é dijir gal-gal-e-ne-ka pa è ù-ba-ni-ak
129 - im su4 im sig7 im dal-ha-mun-na um-ma-ni-in-dug4
130 - iri(ki) é-gal-la-ka ì-dù-e-en
131 - ugula nu-bàndà-e-ne dúr i-im-já-já-ne
132 - im gig-bi dù-a im BU-bi dugud-da
133 - é dù-dù-a-já á sed4-bi-cè hé-em-ci-ib-te-en-te-en
134 - izi-ka al um-ma-zal-la zag um-ma-ab-lá
135 - e-ne sug4-ga-ni nu-mu-e-ci-du-un
136 - mu-ni-ib-gu7-ù-ne mu-ni-ib-na8-na8-ne
137 - addir-ra-ni mu-na-ab-cúm-mu-ne
138 - juruc-ra dam dumu-ni á mu-un-da-an-è
139 - má-lah5-ra gir4 mu-na-dù-e ésír mu-na-bil-bil
140 - má-gur8 má-gi4-lum ù-mu-na-dù
141 - má-lah5-ra dam dumu-ni á mu-un-da-an-è
142 - lugal-ra kiri6 mu-un-na-ab-gub-bé-en
143 - kiri6 ù-mu-un-níjín im-dù-a zag-bi ù-bí-in-dab5 téc-a ù-bí-in-sig10-ge5
144 - ùj-e al-e cu im-ma-an-ti-ec
145 - pú-ba ù-mu-ba-al mu-gú um-mi-dù
146 - zi-rí-gum ù-bí-in-dù mú-sar-re
147 - jé6-e-me-en mú-sar-ra a bí-íb-sig10-sig10-ge-en
148 - hachur ù-mu-bùlùj-jé6 níj-sa-ha àm-è
149 - níj-sa-ha-bi é dijir gal-gal-e-ne-ka me-te-ac im-mi-ib-jál
150 - nu-kiri6-ke4 dam dumu-ni á mu-un-da-an-è
151 - íd-da jic-kécé-da um-mi-ak jìrì
152 - ki-ba an-za-gàr gú-ba um-mi-dù
153 - a-cag4-ga ud ba-an-da-zal-la
154 - juruc a-cag4-ga ji6 ba-an-da-sá-a
155 - an-za-gàr-ba um-mi-èd-dè
156 - lú-bi iri(ki) dù-a-ni zi-ni ba-ci-in-tùm
157 - ummud ù-mu-dím a mu-na-dé-e
158 - zi-ni cag4-ba mu-na-já-já-an
159 - apin sùr ba-al-ba-al in-cè mu-e-dúb
160 - edin bar-rim4 ki a nu-jál-la
161 - a dùg-ga-bi ù-mu-ba-al
162 - enmen tuku pú-já-cè zi-ni ba-ci-in-tùm
163 - ì-ne-éc lú-ù-ra a-na na-an-dug4
164 - lú-ù-ra dili a-na na-an-tah
165 - sipad-dè u8 sila4-a-ni edin me-te-ac bí-ib-jál
166 - ud an-né ság ba-ab-dug4-ga-ta
167 - ki-en-gi a gig ba-ab-dug4-ga-ta
168 - é íd-da cu mu-ni-in-lá-a-ba
169 - (d)en-líl-le ma-da saj-ki ba-da-gíd-da-a-ba
170 - buru14 (d)en-líl-le mu-un-su-a-ta
171 - mah (d)en-líl-le mu-un-ak-a-ta
172 - (d)en-líl-le cu nu-me-en-dag
173 - al dili bar-rim4-cè ba-an-cúm
174 - me-en-dè en-te-en buru14-gin7 mu-e-lá
175 - cu é-me-ec en-te-na-ke4 mu-na-kar-kar-re-en-dè-en
176 - al-e á lá-e garadinx(GAD/GAD.JAR/JAR) mu-un-lá
177 - har-mucen-na á lá-e gi-gùrùr-ra mu-un-lá
178 - juruc saj-dili ki-gul-la á mu-un-da-an-è
178A - an pad-pax(PAD)-rá-ju10 im-de5-de5-ge-ne
179 - ud-bi-a ud-dè hé-eb-bé
180 - kinkin(HAR) ma-nú naja4 ma-du7-du7
181 - jic-gan-na-ta tu10 mu-un-ak-e
182 - cag4-sur ma-an-sim-bi a-da-mìn mu-da-ak
183 - sumur-ra-cè a-na-àm ab-ak
184 - (d)ézíná gú-zu a-na-ac mu-ni-in-cub
185 - ce cej6-já a-na-ac mu bí-ib-su-su-un apin níndá-zu-cè
186 - (d)en-líl-le al àm-ma-dé-e
187 - al mah-bi nam-ba-e-dè-sumur-re-dè-en
188 - mah-bi gú-zu nam-ba-e-dè-cub-ba
189 - al-e (d)nisaba ugula-a-ni na-nam (d)nisaba nu-bàndà-a-ni na-nam
190 - dub-sar-e kíj cu-mu-un-íl kíj cu-mu-un-íl
191 - al-e 5 gij4 al-e 10 gij4 níj-kas7 ha-ra-ab-ak
192 - al-e 1/ ma-na al-e 1/ ma-na níj-kas7 ha-ra-ab-ak
193 - gémé-gin7 gub-ba éc-gàr ì-já-já-an
194 - al-e apin-na a-da-mìn dug4-ga
195 - al-e apin-na dirig-ga-ba
196 - (d)nisaba zà-mí
1-6 - O the Hoe, the Hoe, the Hoe, tied together with thongs; the Hoe, made from poplar, with a tooth of ash; the Hoe, made from tamarisk, with a tooth of sea-thorn; the Hoe, double-toothed, four-toothed; the Hoe, child of the poor, bereft even of a loin-cloth (?) -- the Hoe started a quarrel with the Plough.
7-19 - The Hoe having engaged in a dispute with the Plough, the Hoe addressed the Plough: 'Plough, you draw furrows -- what does your furrowing matter to me? You break clods -- what does your clod-breaking matter to me? When water overflows you cannot dam it up. You cannot fill baskets with earth. You cannot press (?) clay to make bricks. You cannot lay foundations or build a house. You cannot strengthen an old wall's base. You cannot put a roof on a good man's house. Plough, you cannot straighten the town squares. Plough, you draw furrows -- what does your furrowing matter to me? You make clods -- what does your clod-making matter to me?'
20-33 - The Plough addressed the Hoe: 'I am the Plough, fashioned by great strength, assembled by great hands, the mighty registrar of Father Enlil. I am mankind's faithful farmer. To perform my festival in the fields in the harvest month, the king slaughters cattle and sacrifices sheep, and he pours beer into a bowl. The king offers the gathered (?) libation. The and drums resound. The king takes hold of my handles, and harnesses my oxen to the yoke. All the great high-ranking persons walk at my side. All the lands gaze at me in great admiration. The people watch me in joy.'
34-40 - 'The furrow tilled by me adorns the plain. Before the stalks erected by me in the fields, the teeming herds of Cakkan kneel down. In performing my labour amid the ripened barley, I vie with the mighty scythe (?). After the reaped and the grain have been gathered, the shepherd's churn is improved. With my sheaves spread over the meadows the sheep of Dumuzid are improved.'
41-51 - 'My threshing-floors punctuating the plain are yellow hillocks radiating beauty. I pile up stacks and mounds for Enlil. I amass emmer and wheat for him. I fill the storehouses of mankind with barley. The orphans, the widows and the destitute take their reed baskets and glean my scattered ears. People come to drag away my straw, piled up in the fields. The teeming herds of Cakkan thrive.'
52-56 - 'Hoe, digging miserably, weeding miserably with your teeth; Hoe, burrowing in the mud; Hoe, putting its head in the mud of the fields, spending your days with the brick-moulds in mud with nobody cleaning you, digging wells, digging ditches, digging !'
57-62 - 'Wood of the poor man's hand, not fit for the hands of high-ranking persons, the hand of a man's slave is the only adornment of your head. You deliver deep insults to me. You compare yourself to me. When I go out to the plain, everyone looks on but the Hoe does not the Plough, and insultingly you call me "Plough, the digger of ditches".'
63-66 - Then the Hoe addressed the Plough: 'Plough, what does my being small matter to me, what does my being exalted matter to me, what does my being powerful matter to me? -- at Enlil's place I take precedence over you, in Enlil's temple I stand ahead of you.'
67-75 - 'I build embankments, I dig ditches. I fill all the meadows with water. When I make water pour into all the reedbeds, my small baskets carry it away. When a canal is cut, or when a ditch is cut, when water rushes out at the swelling of a mighty river, creating lagoons on all sides (?), I, the Hoe, dam it in. Neither south nor north wind can separate it.'
76-79 - 'The fowler gathers eggs. The fisherman catches fish. People empty bird-traps. Thus the abundance I create spreads over all the lands.'
80-90 - 'After the water has been diverted from the meadows and the work on the wet areas is taken in hand, Plough, I come down to the fields before you. I initiate the opening up of the field for you. I clear the recesses of the embankment for you. I remove the weeds in the field for you. I heap up the stumps and the roots in the field for you. But when you work the field, there is a procession (?): your oxen are six, your people four -- you yourself are the eleventh . the preparatory work in the field. And you want to compare yourself with me?'
91-103 - 'When you come out to the field after me, your single furrow brings you pleasure. When you put your head to work and get entangled in roots and thorns, your tooth breaks. Once your tooth is fixed, you cannot hold onto your tooth. Your farmer calls you "This Plough is done for". Carpenters have to be hired again for you, people for you. A whole workshop of artisans surrounds you. The fullers depilate a fleece for you. They stretch it over the wringer for you. They toil at the straps for you -- then they place the foul hide on your head.'
104-108 - 'Your work is slight but your behaviour is grand. My time of duty is twelve months, but your effective time is four months and your time of absence is eight months -- you are gone for twice as long as you are present.'
109-116 - 'Upon your boat (?) you make a hut. When you are put on board and your 'hands' rip out the beams, your 'face' has to be pulled from the water like a wine-jar. After I have made a pile of logs (?) my smoke dries you out in the house. What happens to your seeding-funnel if it once falls? Anyone who drops you smashes it, making it a completely destroyed tool.'
117-121 - 'I am the Hoe and I live in the city. No one is more honoured than I am. I am a servant following his master. I am one who builds a house for his master. I am one who broadens the cattle-stalls, who expands the sheepfolds.'
122-126 - 'I press (?) clay and make bricks. I lay foundations and build a house. I strengthen an old wall's base. I put a roof on a good man's house. I am the Hoe, I straighten the town-squares.'
127-131 - 'When I have gone through the city and built its sturdy walls, have made the temples of the great gods splendid and embellished them with brown, yellow and decorative (?) clay, I build in the city of the palace where the inspectors and overseers live.'
132-138 - 'When the weakened clay has been built up and the fragile (?) clay buttressed, they refresh themselves when the time is cool in houses I have built. When they rest on their sides by a fire which a hoe has stirred up, you do not come to the joyous celebration (?). They feed the labourer, give him drink and pay him his wages: thus I have enabled him to support his wife and children.'
139-141 - 'I make a kiln for the boatman and heat pitch for him. By fashioning and boats for him, I enable the boatman to support his wife and children.'
142-150 - 'I plant a garden for the householder. When the garden has been encircled, surrounded by mud walls and the agreements reached, people again take up a hoe. When a well has been dug, a water lift constructed and a water-hoist hung, I straighten the plots. I am the one who puts water in the plots. After I have made the apple-tree grow, it is I who bring forth its fruits. These fruits adorn the temples of the great gods: thus I enable the gardener to support his wife and children.'
151-158 - 'After I have worked on the watercourse and the sluices, put the path in order and built a tower there on its banks, those who spend the day in the fields, and the field-workers who match them by night, go up into that tower. These people revive themselves there just as in their well-built city. The waterskins I made they use to pour water. I put life into their hearts again.'
159-162 - 'Insultingly you call me "Plough, the digger of ditches". But when I have dug out the fresh water for the plain and dry land where no water is, those who have thirst refresh themselves at my well-head.'
163-173 - 'What then does one person say to another? What does one tell another in detail?: '
174-178A - ''
179-185 - Then the Storm spoke: 'The mortar lies still while the pestle pounds. People fight with grinding stones. The sieve disputes with the strainer. What have you done to the one who is angry? Why are you scornful of Ezina? Why do you swap names (?) over the ripened grain Why, Plough, is the ripened grain in your seeding-funnel ?'
186-193 - Enlil adressed the Hoe: 'Hoe, do not start getting so mightily angry! Do not be so mightily scornful! Is not Nisaba the Hoe's inspector? Is not Nisaba its overseer? The scribe will register your work, he will register your work. Hoe, whether he enters five or 10 in your account, Hoe -- or, Hoe, whether he enters one-third or one-half in your account, Hoe, like a maid-servant, always ready, you will fulfil your task.'
194-196 - The Hoe having engaged in a dispute with the Plough, the Hoe triumphed over the Plough -- praise be to Nisaba!
e interj vocative expression
al noun hoe
al noun hoe
al noun hoe
sa noun sinew
verb to hang
al noun hoe
ásál noun poplar
noun tooth
ma-nu noun ash?
al noun hoe
cinig noun tamarisk
noun tooth
jic-ab-ba noun type of tree
al noun hoe
noun tooth
numeral 2
noun tooth
4 numeral 4
al noun hoe
dumu noun child
ùkùr verb to be poor
cag4 noun heart
níj-dárá noun cloth strip
kar verb to flee
al noun hoe
apin noun plough
du14 noun discord
ga-na interj directive expression
jar verb to place
al noun hoe
apin noun plough
à-dà-mìn noun contest
dug4 verb to say
al noun hoe
apin noun plough
noun voice
verb to pour
apin noun plough
gíd verb to be long
gíd verb to be long
nam-ju10 pronoun what is it to me
lagab verb to make clod
lagab verb to make clod
nam-ju10 pronoun what is it to me
a noun water
è verb to go out or in
úc verb to block
sahar noun earth
dusu noun earth-carrying basket
si verb to fill
im noun clay
barag verb to press
cég1 noun brick(work)
verb to erect
uc noun foundation
ki noun place
jar verb to place
é noun house(hold)
verb to erect
é-jár8 noun wall
sumun verb to be old
úr noun root
ús verb to be adjacent
ùr noun roof
noun person
zid adj right
é noun house(hold)
jar verb to place
apin noun plough
sila noun street
dajal verb to be wide
apin noun plough
gíd verb to be long
gíd verb to be long
nam-ju10 pronoun what is it to me
lagab verb to make clod
lagab verb to make clod
nam-ju10 pronoun what is it to me
apin noun plough
al noun hoe
noun voice
verb to pour
jé6 pronoun I
apin noun plough
á noun arm
gal verb to be big
dím verb to create
cu noun hand
gal verb to be big
kécé verb to bind
sàj-tùn noun land registrar
mah verb to be majestic
a-a noun father
én-líl noun Enlil
engar noun farmer
zid adj right
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
ezen noun festival
itid noun moon(light)
cu-numun noun Cu-numun
a-cag4 noun field
ak verb to do
lugal noun king
gud noun bull
gaz verb to strike (dead)
udu noun sheep
cár verb to slaughter
kac noun beer
bur noun type of bowl
verb to pour
lugal noun king
a noun water
ur4 verb to collect
de6 verb to carry
ùb noun type of drum
á-lá noun type of drum
ceg11 noun loud noise
gi4 verb to return
DIDI
lugal noun king
á noun arm
cu noun hand
du8 verb to spread
gud noun bull
cudul noun yoke
barag noun dais
gal verb to be big
zag noun side
gub verb to stand
kur noun (mountain) land
u6 noun wonder
dùg verb to be good
dug4 verb to say
ùj noun people
igi noun eye
húl verb to be happy
bar verb to set aside
àbsìn noun furrow
gub verb to stand
edin noun open country
me-te noun (fitting) attribute
jál verb to be (located)
icin noun stalk
a-cag4 noun field
jál verb to be (located)
mác-áncé noun animals
lu verb to be abundant
cákkán noun Cakkan
gam verb to bow down
ce noun barley
cej6 verb to be hot
kíj noun work
gub verb to stand
bulug-gur10 noun scythe?
níj noun thing
kalag verb to be strong
à-dà-mìn noun contest
dug4 verb to say
XX
XX
gur10 verb to harvest
ce noun barley
ur4 verb to collect
càkìr noun churn
sipad noun shepherd
dùg verb to be good
jar verb to place
zar-mac noun (grain) heap
à-gàr noun meadow
sal verb to be thin
udu noun sheep
dumu-zid noun Dumuzid
dùg verb to be good
jar verb to place
du6 noun (ruin) mound
edin noun open country
du8 verb to spread
hur-saj noun mountain (range)
sig7 verb to be green
hi-li noun attractiveness
gùrù verb to bear
guru7-du6 noun type of grain heap
guru7-mac noun type of grain heap
én-líl noun Enlil
noun neck
gur verb to turn
zíz noun emmer
gig noun wheat
noun neck
dub verb to heap up
arah4 noun storehouse
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
ce noun barley
si verb to fill
nu-siki noun orphan
nu-mu-un-su noun widow
ki-gul-la noun destitute person
gi-gur noun capacity measure (container)
cu noun hand
te verb to approach
an noun heaven
pad verb to break (into bits)
de5 verb to collect
in-nu noun straw
a-cag4 noun field
dub verb to heap up
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
gíd verb to be long
mác-áncé noun animals
cákkán noun Cakkan
lu verb to be abundant
á noun arm
è verb to go out or in
al noun hoe
hul verb to be bad
bùrù verb to penetrate
noun tooth
hul verb to be bad
búr1 verb to tear out
al noun hoe
im noun clay
kíj noun work
verb to hang
al noun hoe
a-cag4 noun field
saj noun head
im noun clay
jar verb to place
al noun hoe
ù conj and
ù-cùb noun brick mould
im noun clay
ud noun day(light)
zal verb to pass
lú-úlú3lù2-ùlù noun person
luh verb to clean
noun (water) hole
ba-al verb to dig
sùr noun ditch
ba-al verb to dig
noun person
èn-dùr noun navel
ba-al verb to dig
jic noun tree
cu noun hand
ùkùr verb to be poor
cu noun hand
nam-barag noun authority
túm verb to be suitable
cu noun hand
arad noun slave
noun person
saj noun head
me-te noun (fitting) attribute
jál verb to be (located)
za pronoun you (sg.)
jé6 pronoun I
in noun abuse
gig verb to be ill
dúb verb to tremble
ní-zú pronoun yourself
jé6 pronoun I
verb to equal
edin noun open country
è verb to go out or in
igi noun eye
du8 verb to spread
al noun hoe
apin noun plough
gur4 verb to be thick
XX
apin noun plough
sùr noun ditch
ba-al verb to dig
in noun abuse
dúb verb to tremble
al noun hoe
apin noun plough
noun voice
verb to pour
apin noun plough
tur verb to be small
nam-ju10 pronoun what is it to me
bùlùj verb to flourish
nam-ju10 pronoun what is it to me
péc10-jál adj mighty?
nam-ju10 pronoun what is it to me
ki noun place
én-líl noun Enlil
dub-saj noun front (person)
jé6 pronoun I
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
igi noun eye
gub verb to stand
ég noun embankment
ak verb to do
pa5 noun canal
ak verb to do
à-gàr noun meadow
a noun water
si verb to fill
jic-gi noun reedbed
a noun water
verb to pour
dusu noun earth-carrying basket
tur verb to be small
ri verb to direct
íd noun watercourse
kud verb to cut
pa5 noun canal
kud verb to cut
íd noun watercourse
mah verb to be majestic
zìg verb to rise
a noun water
ri verb to direct
ambar noun marsh
da noun side
ak verb to do
jé6 pronoun I
al noun hoe
níjín verb to go around
gub verb to stand
ùlù noun south wind (storm)
mir noun north wind
si-il verb to split apart
mùcèn-dù noun fowler
nunuz noun egg
de5 verb to collect
cu-KU6 noun fisherman
ku6 noun fish
dab5 verb to seize
ùj noun people
har-mucen noun bird-trap
cu noun hand
te verb to approach
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
hé-jál noun plenty
kur noun (mountain) land
cu noun hand
sud verb to be distant
à-gàr noun meadow
a noun water
hac verb to break
ki noun place
duru5 verb to be wet
kíj noun work
jál verb to be (located)
apin noun plough
igi noun eye
a-cag4 noun field
jé6 pronoun I
èd verb to go down or up
a-cag4 noun field
jál verb to open
taka4 verb to leave behind
jé6 pronoun I
du8 verb to spread
á-úr noun recess
ég noun embankment
jé6 pronoun I
zé-ér verb to tear out
ú-kúl noun type of weed
a-cag4 noun field
jé6 pronoun I
jar verb to place
mud noun stump (handle)
erina8 noun root
a-cag4 noun field
jé6 pronoun I
de5 verb to collect
a-cag4 noun field
kíj noun work
ak verb to do
ús verb to be adjacent
jar verb to place
gud noun bull
6 numeral 6
noun person
4 numeral 4
ù conj and
za pronoun you (sg.)
cag4 noun heart
11-kam-ma numeral 11th
á noun arm
sa noun sinew
gi4 verb to return
gáná noun field
kar verb to flee
ní-zú pronoun yourself
jé6 pronoun I
verb to equal
bar noun outside
a-cag4 noun field
è verb to go out or in
àbsìn noun furrow
dili adj single
igi noun eye
XX
sag9 verb to be good
saj noun head
kíj noun work
ri verb to direct
erina8 noun root
kici16 noun acacia
verb to hang
noun tooth
kud verb to cut
noun tooth
verb to erect
noun tooth
cu noun hand
verb to hang
engar noun farmer
apin noun plough
til verb to complete
mu noun name
sa4 verb to call
-kám-má numeral 2nd
nagar noun carpenter
huj verb to hire
noun person
XX
é noun house(hold)
nam-gacam noun craftsmanship
níjín verb to go around
túg-dú8 noun fuller
bar noun outside
CULCUL
zé-ér verb to tear out
níj-bár-súr noun fuller's wringer
èd verb to go down or up
bàr-èd-dè noun type of strap
kúc verb to be tired
kuc noun skin
dùg verb to be good
saj-du noun head
jar verb to place
íl verb to raise
tur verb to be small
á-rá noun way
mah verb to be majestic
ud noun day(light)
zag noun side
itid noun moon(light)
1 numeral 12
ud noun day(light)
gub verb to stand
itid noun moon(light)
4 numeral 4
ud noun day(light)
sah6 verb to withdraw
itid noun moon(light)
8 numeral 8
gub verb to stand
numeral 2
jen verb to go
má-lá noun freight boat
é noun house(hold)
verb to erect
ri verb to direct
cu noun hand
dal noun (cross)beam
búr1 verb to tear out
igi noun eye
dug noun pot
jectin noun grape (wine)
a noun water
suh verb to tear out
dal noun (cross)beam
kur noun (mountain) land
ak verb to do
í-bí noun smoke
é noun house(hold)
sig7 verb to be green
níndá noun seed-funnel
me-a adv where
gurud verb to throw down
noun person
gurud verb to throw down
guru5 verb to cut down
dug4 verb to say
cú-kár noun implement
sug-zag noun marsh edge
gu7 verb to eat
jé6 pronoun I
al noun hoe
iri noun town
tìl verb to live
noun person
me verb to be
dugud verb to be heavy
arad noun slave
lugal noun king
ús verb to be adjacent
é noun house(hold)
lugal noun king
verb to erect
tùr noun animal stall
gíd verb to be long
amac noun sheepfold
dajal verb to be wide
im noun clay
barag verb to press
cég1 noun brick(work)
verb to erect
uc noun foundation
ki noun place
jar verb to place
é noun house(hold)
verb to erect
é-jár8 noun wall
sumun verb to be old
úr noun root
ús verb to be adjacent
ùr noun roof
noun person
zid adj right
é noun house(hold)
jar verb to place
al noun hoe
sila noun street
dajal verb to be wide
iri noun town
níjín verb to go around
bàd noun wall
gen6 verb to be firm
verb to erect
é noun house(hold)
dijir noun deity
gal verb to be big
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
im noun clay
su4 verb to be red
im noun clay
sig7 verb to be green
im noun clay
dal-ha-mun noun dust storm
noun (loving) care
dug4 verb to say
iri noun town
é-gál noun palace
verb to erect
ugula noun overseer
nù-bàndà noun overseer
dúr noun rump
jar verb to place
im noun clay
gig verb to be ill
verb to erect
im noun clay
BUBU
dugud verb to be heavy
é noun house(hold)
verb to erect
á noun (right) time
sed4 verb to be cold
noun self
ten verb to extinguish
noun neck
izi noun fire
al noun hoe
zal verb to pass
zag noun side
noun neck
verb to hang
e-ne noun game
sug4 verb to be full
jen verb to go
gu7 verb to eat
naj verb to drink
addir noun wage
cúm verb to give
juruc noun young man
dam noun spouse
dumu noun child
á noun arm
è verb to go out or in
má-láh5 noun boatman
gir4 noun oven
verb to erect
ésír noun bitumen
bíl verb to be hot
má-gúr8 noun processional boat
má-gí4-lúm noun type of boat
verb to erect
má-láh5 noun boatman
dam noun spouse
dumu noun child
á noun arm
è verb to go out or in
lugal noun king
kiri6 noun orchard
gub verb to stand
kiri6 noun orchard
níjín verb to go around
ìm-dù-à noun mud wall
zag noun side
dab5 verb to seize
noun voice
téc noun unity
sig10 verb to place
ùj noun people
al noun hoe
cu noun hand
te verb to approach
noun (water) hole
ba-al verb to dig
mú-gú noun water lift
verb to erect
zí-rí-gúm noun water hoist
verb to erect
mú-sár noun garden
jé6 pronoun I
mú-sár noun garden
a noun water
sig10 verb to place
hachur noun apple (tree)
bùlùj verb to flourish
níj-sá-há noun fruit
è verb to go out or in
níj-sá-há noun fruit
é noun house(hold)
dijir noun deity
gal verb to be big
me-te noun (fitting) attribute
jál verb to be (located)
nu-kiri6 noun gardener
dam noun spouse
dumu noun child
á noun arm
è verb to go out or in
íd noun watercourse
jíc-kécé-dá noun dam
ak verb to do
jìrì noun foot
ki noun place
àn-zà-gàr noun (fortified) tower
noun neck
verb to erect
noun person
a-cag4 noun field
ud noun day(light)
zal verb to pass
juruc noun young man
a-cag4 noun field
ji6 noun night
verb to equal
àn-zà-gàr noun (fortified) tower
èd verb to go down or up
noun person
iri noun town
verb to erect
zi noun life (breath)
de6 verb to carry
ummud noun waterskin
dím verb to create
a noun water
verb to pour
zi noun life (breath)
cag4 noun heart
jar verb to place
apin noun plough
sùr noun ditch
ba-al verb to dig
in noun abuse
dúb verb to tremble
edin noun open country
bar-rim4 noun arid land
ki noun place
a noun water
jál verb to be (located)
a noun water
dùg verb to be good
ba-al verb to dig
noun person
énmén noun thirst
tuku verb to have
noun neck
noun (water) hole
zi noun life (breath)
de6 verb to carry
í3-né-écì-nè-èc2 adv now
noun person
a-na pronoun what
dug4 verb to say
noun person
noun person
dili adj single
a-na pronoun what
tah verb to add
sipad noun shepherd
u8 noun ewe
sila4 noun lamb
edin noun open country
me-te noun (fitting) attribute
jál verb to be (located)
ud noun day(light)
an noun heaven
ság verb to scatter
dug4 verb to say
ki-en-gi noun Sumer
a interj soothing expression
gig verb to be ill
dug4 verb to say
é noun house(hold)
verb to erect
íd noun watercourse
cu noun hand
verb to hang
én-líl noun Enlil
ma-da noun land
saj-ki noun forehead
gíd verb to be long
buru14 noun harvest (time)
én-líl noun Enlil
su verb to sink
mah verb to be majestic
én-líl noun Enlil
ak verb to do
én-líl noun Enlil
cu noun hand
dag verb to roam around
al noun hoe
noun tooth
dili adj single
bar-rim4 noun arid land
cúm verb to give
mè-èn-dè-èn pronoun we
en-te-en noun winter
buru14 noun harvest (time)
verb to hang
cu noun hand
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
kar verb to flee
al noun hoe
á noun arm
verb to hang
gàràdìn noun sheaf
verb to hang
har-mucen noun bird-trap
á noun arm
verb to hang
gi-gur noun capacity measure (container)
verb to hang
juruc noun young man
saj-dili noun single
ki-gul-la noun destitute person
á noun arm
è verb to go out or in
an noun heaven
pad verb to break (into bits)
de5 verb to collect
ud noun day(light)
ud noun storm
noun voice
dug4 verb to say
kinkin noun grindstone
verb to lie down
nàjà noun pestle
du7 verb to push
jic-gan-na noun pestle
tu11 verb to strike down
ak verb to do
cag4-sur noun sieve
ma-an-sim noun strainer
à-dà-mìn noun contest
ak verb to do
noun person
sumur verb to be angry
a-na pronoun what
ak verb to do
ézíná noun Ezina
noun neck
a-na-ac adv why
cub verb to fall
ce noun barley
cej6 verb to be hot
a-na-ac adv why
mu noun name
sug6 verb to replace
apin noun plough
níndá noun seed-funnel
én-líl noun Enlil
al noun hoe
noun voice
verb to pour
al noun hoe
mah verb to be majestic
sumur verb to be angry
mah verb to be majestic
noun neck
cub verb to fall
al noun hoe
nisaba noun Nisaba
ugula noun overseer
me verb to be
nisaba noun Nisaba
nù-bàndà noun overseer
me verb to be
dub-sar noun scribe
kíj noun work
íl verb to raise
kíj noun work
íl verb to raise
al noun hoe
5 numeral 5
gij4 noun weight measure
al noun hoe
10 numeral 10
gij4 noun weight measure
níj-kás7 noun account
ak verb to do
al noun hoe
1/ numeral 1/3
ma-na noun weight measure
al noun hoe
1/ numeral 1/2
ma-na noun weight measure
níj-kás7 noun account
ak verb to do
gémé noun female slave
gub verb to stand
éc-gár3èc2-gàr noun work assignment
jar verb to place
al noun hoe
apin noun plough
à-dà-mìn noun contest
dug4 verb to say
al noun hoe
apin noun plough
dirig verb to be superior
nisaba noun Nisaba
zá3-mízà-mì2 noun praise