Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
The debate between Grain and Sheep -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - hur-saj an ki-bi-da-ke4
2 - ud an-né (d)a-nun-na im-tud-dè-ec-a-ba
3 - mu (d)ézíná nu-ub-da-tud-da-ac nu-ub-da-an-sig7-ga
4 - kalam-ma gu (d)uttu nu-ub-da-an-dím-ma-ac
5 - (d)uttu-ra temen nu-mu-un-na-sig9-ga-ac
6 - u8 nu-è-a sila4 nu-cár-ra
7 - ud5 nu-me-a mác nu-cár-ra
8 - u8-e sila4 -bi nu-ub-tu-ud
9 - ud5-e mác -bi nu-ub-tu-ud
10 - mu (d)ézíná-(d)kù-sù (d)u8-bi-da-ke4
11 - (d)a-nun-na dijir gal-gal-e-ne nu-mu-un-zu-uc-àm
12 - ce muc5 ud 0-àm nu-jál-la-àm
13 - ce muc5 ud 40-àm nu-jál-la-àm
14 - ce muc5 ud 50-àm nu-jál-la-àm
15 - ce di4-di4 ce kur-ra ce á-dam kug-ga nu-jál-la-àm
16 - túg níj mu4-mu4-bi nu-jál-la-àm
17 - (d)uttu nu-ub-tu-ud men nu-íl
18 - en (d)nijir-si en kal-kal nu-ub-tu-ud
19 - (d)cákkán bar-rim4-ma la-ba-ra-è-a
20 - nam-lú-ùlù ud re-a-ke4-ne
21 - ninda gu7-ù-bi nu-mu-un-zu-uc-àm
22 - túg-ga mu4-mu4-bi nu-mu-un-zu-uc-àm
23 - kalam jic-gen6-na su-bi mu-un-jen
24 - udu-gin7 ka-ba ú mu-ni-ib-gu7
25 - a mú-sar-ra-ka i-im-na8-na8-ne
26 - ud-ba ki-úlútím dijir-re-e-ne-kam
27 - é-bi du6 kug-ga u8 (d)ézíná-bi mu-un-sé1-ec-àm
28 - èc ninda gu7 dijir-re-e-ne-ka mi-ni-ib-de5-de5-ge-ec-a
29 - hé-jál u8 (d)ézíná-bi-da-ka
30 - (d)a-nun-na du6 kug-ga-ke4-ne
31 - i-im-gu7-gu7-ne nu-mu-un-dè-si-si-ec
32 - amac kug-ga-ne-ne ga-bi níj dùg-ga
33 - (d)a-nun-na du6 kug-ga-ke4-ne
34 - i-im-na8-na8-ne nu-mu-un-dè-si-si-ec
35 - amac kug-ga níj dùg-ga-ne-ne-cè
36 - nam-lú-ùlù zi cag4 im-ci-in-jál
37 - ud-ba (d)en-ki-ke4 (d)en-líl-ra mu-un-na-dé-e
38 - a-a (d)en-líl u8 (d)ézíná-bi-da-ke4
39 - du6 kug-ga um-ma-da-an-sé1-ec-a
40 - du6 kug-ta ga-àm-ma-da-ra-ab-èd-dè-en-dè-en
41 - (d)en-ki (d)en-líl-bi inim kug-ga-ne-ne-a-àm dug4-ga
42 - u8 (d)ézíná-bi du6 kug-ta im-ma-da-ra-an-èd-dè
43 - u8 amac-a-na im-ma-ab-ni10-ni10-e
44 - ú-cim níj-dajal-la mu-un-na-ba-e-ne
45 - (d)ézíná-ra gáná-ni mu-un-na-já-já-ne
46 - apin cudul érín-bi mu-un-na-ba-e-ne
47 - u8 amac-a-na gub-ba-ni
48 - sipad amac-a hi-li du8-du8-a
49 - (d)ézíná ab-sín-na gub-ba-ni
50 - ki-sikil sig7-ga hi-li gùr-ru-àm
51 - gán-né-ta saj zìg íl-la-ni
52 - hé-jál an-na-ta de6-de6-a-ni
53 - u8 (d)ézíná-bi pa è mu-un-ak-ec
54 - unken-na hé-jál mu-da-an-jál-le-ec
55 - kalam-ma zi-cag4-jál mu-da-an-jál-le-ec
56 - me dijir-re-e-ne
57 - èrìm kalam-ma-ka níj mu-ni-ib-lu-lu-un
58 - ama5 kalam-ma-ka dugud mu-un-dè-jál
59 - é ùkùr-ra sahar ki ús-sa-a-ba
60 - ù-mu-un-sun5-ne-ec hé-jál mu-da-an-jál-le-ec
61 - (MAN)-na-ne-ne ki jìrì-ne-ne ba-an-gub-bu-uc-a
62 - dugud-bi é-a níj tah-e-me-ec
63 - ki gub níj-si-me-ec ki tuc me-te-jál-me-ec
64 - cag4 an-na cag4 (d)en-líl-lá-ke4 ba-sag9-ge-ec
65 - jectin níj dùg i-im-na8-na8-e-ne
66 - kac níj dùg i-im-dùg-dùg-ge-ne
67 - jectin níj dùg ù-mu-un-naj-ec-a-ta
68 - kac níj dùg ù-mu-un-dùg-ge-ec-a-ta
69 - a-gàr-a-gàr-ra du14 mi-ni-ib-mú-mú-ne
70 - ki jicbun-na-ka a-da-mìn mu-un-ak-ne
71 - (d)ézíná-e u8-ra mu-un-na-dé-e
72 - nin9 dub-saj-zu-me-en igi-cè ma-ra-ab-gub-bé-en
73 - sù-rá-áj kalam-ma-ka giri17-zal-bi-me-en
74 - saj-ur-saj-ra usu-ju10 ba-ab-cúm-mu
75 - é-gal-la su zìg mu-un-da-an-ri
76 - kalam-ma mu zag-cè mu-da-súg-súg-ge-ec
77 - kadra (d)a-nun-na-ke4-ne-me-en
78 - lipic barag-barag-gé-ne-me-en
79 - usu-ju10 ur-saj-ra ù-mu-na-te
80 - ki mè-ka gub-ba-ni
81 - su nu-mu-un-zu sa nu-mu-un-zu
82 - i-gi4-in-zu ki-a-ne-di -na-du-un
83 - nam-ucur nam-mà-la i-im-dùg-dùg-ge
84 - ucur du14 mú-a i-im-búr-búr-re
85 - juruc dab5-ba-ra ù-mu-un-na-te
86 - nam tar-ra-ni ù-mu-un-na-ba-e
87 - cag4 sàg-ga-ni
88 - jic-cu jic-gú i-im-du8-du8-e
89 - (d)ézíná-(d)kù-sù-me-en dumu (d)en-líl-lá-me-en
90 - udu é-ubur-ra an-edin-na lá-a
91 - a-na-zu mu-da-jál a-na ma-ab-bé-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
92 - (MAN)-kam-ma-cè u8 (d)ézíná-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
93 - nin9-ju10 níj a-na mu-e-dug4-ga-zu
94 - an lugal dijir-re-e-ne-ke4
95 - ki kug ki kal-kal-ju10 mu-un-èd-dè-NE
96 - gu-gu (d)uttu me-lem4 nam-lugal-la já-a-ra mu-da-jál
97 - (d)cákkán lugal hur-saj-já-ke4
98 - me-ni u-gùn mu-un-na-ab-ak-e
99 - á nam-cita4-ke4
100 - zag-è gal-gal ki-bal-cè ébíh ba-an-sur-re
101 - da-lu-úc a-ma-ru pan gal-gal-e mu-na-ab-X-X
102 - kécé igi bar-ra en-nu-ùj já-a-kam
103 - a-cag4-ga zi nam-juruc já-a-kam
104 - ummud a sed4-da e-sír já-a-kam
105 - ì dùg-ga ir-sim dijir-ra
106 - ì a-rá ì dúb ì cim ì erin sá-dug4-ga já-a-kam
107 - zulumhi túg siki babbar-ra-ju10
108 - lugal barag-ga-na im-mi-in-húl-le
109 - bar-ju10 su dijir gal-gal-e-ne-ka mul-ma-al im-mi-ib-za
110 - gudug pa4-cec a tu5-àm
111 - cu-luh kug-já um-ma-da-an-mur10-re
112 - cúkúr kug-já jìrì mu-da-an-gub-bé
113 - gáná-ùr eme-apin-na dur áb-saj
114 - cu-kár sug-zag-ge4 gu7-a
115 - a-na-zu mu-da-jál a-na ma-ab-bé-na-bi gi4-ma-ni-ib
116 - (MAN)-kam-ma-cè (d)ézíná-e u8-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
117 - bappir udun-na ù-ba-ni-dug4
118 - titab udun-na ù-ba-ni-dù
119 - (d)nin-ka-si-ke4 ma-ab-cár-cár-re
120 - mác gal-gal udu-útúá gal-gal-zu
121 - ki jicbun-já mu-un-til-le-ec
122 - níj-ju10-ta á gur-ra im-da-súg-súg-ge-ec
123 - sipad-zu níj-ju10-cè an-edin-na igi-bi im-ci-jál
124 - icin-na a-cag4-ga jál-la-ju10-cè
125 - engar-ju10 na-gada-zu tukul-ta mu-un-sar-re
126 - ki-ta ki sig9-ga-ac ù-mu-e-re-kíj
127 - za-e-ra ní-zu nu-mu-un-ta-èd-dè
128 - muc-jírí la-ga níj edin-na-ke4
129 - zi-zu an-edin-na ku-kur ba-ni-ib-bé
130 - ud cú-uc-e níj-kas7-zu ba-ni-ak-e
131 - jic-cudum-ma-zu ki ì-tag-tag-ge
132 - na-gada-zu u8 me-a sila4 tur-tur me-a
133 - ud5 me-a mác tur-tur me-a mu-un-na-ab-bé
134 - tum9 tur-tur-e iri-a du-da-bi
135 - tum9 gal-gal-e ság di-da-bi
136 - za-e é-ubur-ra ma-ra-an-dù-ù-ne
137 - tum9 tur-tur-e iri-a du-da-bi
138 - tum9 gal-gal-e ság di-da-bi
139 - (d)ickur-ra gaba ri-a mu-da-an-gub-bé-en
140 - (d)ézíná-me-en ur-saj-ra tud-da-me-en
141 - càkìr jìrì-GA gi16-sa nam-sipad-da níj-gur11-ra gub-ba
142 - a-na-zu mu-da-jál a-na ma-ab-bé-na-bi gi4-ma-ni-ib
143 - (MAN)-kam-ma-cè u8 (d)ézíná-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
144 - za-e kug (d)inana an-na-gin7
145 - ance-kur-ra ki im-a-áj
146 - lú-érím bar tab-ba saj kur-ra
147 - juruc-e dam tur-ra-ke4 dumu tur-tur-ra-ke4
148 - éc-da 1 kùc-na um-da-lá
149 - ki-du6-cè um-ma-an-éd-dè
150 - ki-du6-ta -èd-dè
151 - tukul-a-ni igi-zu um-ra-ra ka-zu um-ra-ra
152 - X gum-gum-gin7 PA-zu -ma-ri-in-
153 - u18-lu mir-re bal-cè
154 - kinkin(HAR)-e X X
155 - cu-cè bar-za-a àr-àr mi-ni-in-ak
156 - za-e bunij(SUG)-bi sig9-ga-zu-ne
157 - lú-silaj-já ba-hi ki-a mi-ni-in-jar
158 - ki-sikil du8 gu-la cu búr-ra-àm
159 - cu-rin-na mi-ni-a-èd-dè
160 - cu-rin-na-ta im-ta-a-èd-dè
161 - za-e bancur-ra jál-la-zu-ne
162 - an-ta ma-ra-jál-en ki-ta ma-jál-en
163 - (d)ézíná ní-za jéctúg ak-ì
164 - ù za-e jé6-e-gin7 níj-gu7-ù-me-en
165 - me-za igi mi-ni-ib-íl-la-ke4-ec
166 - ù jé6-e ejer-bi im-ús-en
167 - lú-kinkin(HAR)-e hul nu-jál
168 - a-na-zu mu-da-jál a-na ma-ab-bé-en-na-bi gi4-ma-ni-ib
169 - ud-ba (d)ézíná-e nam-gur4-ra-na cag4 im-mi-in-dab5 di-dè saj ba-an-cúm
170 - (d)ézíná u8-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
171 - za-e (d)ickur lugal-zu-um (d)cákkán kuc7-zu-um bar-rim4 ki-nú-zu-um
172 - é-e gán-né izi in-ga-dúb-ba-gin7
173 - é-ba ka-ba buru5(mušen) dal ba-ab-ra-gin7
174 - èh si-ig kalam-ma-cè ba-ni-ib-kur9-re-en
175 - jé6-e gú-ju10 ki-cè ba-e-dè-já-já-já
176 - ba-an-e-ba-an-e ba-e-hal-ha-X
177 - cag4-tùr-zu ganba-ka ù-bí-in-de6
178 - níj-dárá ní-za gú-zu ù-bí-in-lá
179 - u8-ju10-cè ce ba-an-e si-ma-ab lú-ù in-na-ab-e
180 - ud-ba (d)en-ki-ke4 (d)en-líl-ra mu-na-dé-e
181 - a-a (d)en-líl (d)u8 (d)ézíná-bi nin9 hé-me-ec
182 - téc-bi-da hé-en-da-súg-súg-ge-ec
183 - kug -kam-ma-ne-ne-a
184 - (MAN)-na-ne-ne (d)ézíná hé--gu-ul
185 - (d)ézíná-ra dùb ki-a hé-en-dè-za-za
186 - -ra jìrì-ni
187 - (d)utu è-a-ra (d)utu cú-uc-e
188 - mu (d)ézíná-kam hé-em-pàd-pàd-dè
189 - érín (d)ézíná-ka hé-em-mi-ib-jar
190 - kug tuku za tuku gud tuku udu tuku
191 - kan4 ce tuku-e dúr hé-já-já ud hé-ni-ib-zal-zal-e
192 - u8 (d)ézíná-bi a-da-mìn dug4-ga
193 - u8 taka4-a (d)ézíná è-a a-a (d)en-ki zà-mí
1-11 - When, upon the hill of heaven and earth, An spawned the Anuna gods, since he neither spawned nor created grain with them, and since in the Land he neither fashioned the yarn of nor pegged out the loom for Uttu -- with no sheep appearing, there were no numerous lambs, and with no goats, there were no numerous kids, the sheep did not give birth to her twin lambs, and the goat did not give birth to her triplet kids --, the Anuna, the great gods, did not even know the names or Sheep.
12-25 - There was no grain of thirty days; there was no grain of forty days; there was no grain of fifty days; there was no small grain, grain from the mountains or grain from the holy habitations. There was no cloth to wear; Uttu had not been born -- no royal turban was worn; Lord Nigir-si, the precious lord, had not been born; had not gone out into the barren lands. The people of those days did not know about eating bread. They did not know about wearing clothes; they went about with naked limbs in the Land. Like sheep they ate grass with their mouths and drank water from the ditches.
26-36 - At that time, at the place of the gods' formation, in their own home, on the Holy Mound, they created Sheep and Grain. Having gathered them in the divine banqueting chamber, the Anuna gods of the Holy Mound partook of the bounty of Sheep and Grain but were not sated; the Anuna gods of the Holy Mound partook of the sweet milk of their holy sheepfold but were not sated. For their own well-being in the holy sheepfold, they gave them to mankind as sustenance.
37-42 - At that time Enki spoke to Enlil: 'Father Enlil, now Sheep and Grain have been created on the Holy Mound, let us send them down from the Holy Mound.' Enki and Enlil, having spoken their holy word, sent Sheep and Grain down from the Holy Mound.
43-53 - Sheep being fenced in by her sheepfold, they gave her green plants generously. For Grain they made her field and gave her the plough, yoke and team. Sheep standing in her sheepfold was a shepherd of the sheepfolds brimming with charm. Grain standing in her furrow was a beautiful girl radiating charm; lifting her raised head up from the field she was suffused with the bounty of heaven. Sheep and Grain had a radiant appearance.
54-64 - They brought wealth to the assembly. They brought sustenance to the Land. They fulfilled the ordinances of the gods. They filled the storerooms of the Land with stock. The barns of the Land were heavy with them. When they entered the homes of the poor who crouch in the dust they brought wealth. Both of them, wherever they directed their steps, added to the riches of the household with their weight. Where they stood, they were satisfying; where they settled, they were seemly. They gladdened the heart of An and the heart of Enlil.
65-70 - They drank sweet wine, they enjoyed sweet beer. When they had drunk sweet wine and enjoyed sweet beer, they started a quarrel concerning the arable fields, they began a debate in the dining hall.
71-82 - Grain called out to Sheep: 'Sister, I am your better; I take precedence over you. I am the glory of the lights of the Land. I grant my power to the -- he fills the palace with awe and people spread his fame to the borders of the Land. I am the gift of the Anuna gods. I am central to all princes. After I have conferred my power on the warrior, when he goes to war he knows no fear, he knows no faltering (?) -- I make him leave as if to the playing field.'
83-91 - 'I foster neighbourliness and friendliness. I sort out quarrels started between neighbours. When I come upon a captive youth and give him his destiny, he forgets his despondent heart and I release his fetters and shackles. I am ; I am Enlil's daughter. In sheep shacks and milking pens scattered on the high plain, what can you put against me? Answer me what you can reply!'
92-101 - Thereupon Sheep answered Grain: 'My sister, whatever are you saying? An, king of the gods, made me descend from the holy place, my most precious place. All the yarns of Uttu, the splendour of kingship, belong to me. Cakkan, king of the mountain, embosses the king's emblems and puts his implements in order. He twists a giant rope against the great peaks of the rebel land. He the sling, the quiver and the longbows.'
102-106 - 'The watch over the lite troops is mine. Sustenance of the workers in the field is mine: the waterskin of cool water and the sandals are mine. Sweet oil, the fragrance of the gods, mixed (?) oil, pressed oil, aromatic oil, cedar oil for offerings are mine.'
107-115 - 'In the gown, my cloth of white wool, the king rejoices on his throne. My body glistens on the flesh of the great gods. After the purification priests, the priests and the bathed priests have dressed themselves in me for my holy lustration, I walk with them to my holy meal. But your harrow, ploughshare, binding and strap are tools that can be utterly destroyed. What can you put against me? Answer me what you can reply!'
116-122 - Again Grain addressed Sheep: 'When the beer dough has been carefully prepared in the oven, and the mash tended in the oven, mixes them for me while your big billy-goats and rams are despatched for my banquets. On their thick legs they are made to stand separate from my produce.'
123-129 - 'Your shepherd on the high plain eyes my produce enviously; when I am standing in stalks in the field, my farmer chases away your herdsman with his cudgel. Even when they look out for you, from the open country to the hidden places, your fears are not removed from you: fanged (?) snakes and bandits, the creatures of the desert, want your life on the high plain.'
130-142 - 'Every night your count is made and your tally-stick put into the ground, so your herdsman can tell people how many ewes there are and how many young lambs, and how many goats and how many young kids. When gentle winds blow through the city and strong winds scatter, they build a milking pen for you; but when gentle winds blow through the city and strong winds scatter, I stand up as an equal to . I am Grain, I am born for the warrior -- I do not give up. The churn, the vat on legs (?), the adornments of shepherding, make up your properties. What can you put against me? Answer me what you can reply!'
143-155 - Again Sheep answered Grain: 'You, like holy Inana of heaven, love horses. When a banished enemy, a slave from the mountains or a labourer with a poor wife and small children comes, bound with his rope of one cubit, to the threshing-floor or is taken away from (?) the threshing-floor, when his cudgel pounds your face, pounds your mouth, like crushed your ears (?) , and you are around by the south wind and the north wind. The mortar . As if it were pumice (?) it makes your body into flour.'
156-168 - 'When you fill the trough the baker's assistant mixes you and throws you on the floor, and the baker's girl flattens you out broadly. You are put into the oven and you are taken out of the oven. When you are put on the table I am before you -- you are behind me. Grain, heed yourself! You too, just like me, are meant to be eaten. At the inspection of your essence, why should it be I who come second? Is the miller not evil? What can you put against me? Answer me what you can reply!'
169-179 - Then Grain was hurt in her pride, and hastened for the verdict. Grain answered Sheep: 'As for you, Ickur is your master, Cakkan your herdsman, and the dry land your bed. Like fire beaten down (?) in houses and in fields, like small flying birds chased from the door of a house, you are turned into the lame and the weak of the Land. Should I really bow my neck before you? You are distributed into various measuring-containers. When your innards are taken away by the people in the market-place, and when your neck is wrapped with your very own loincloth, one man says to another: '
180-191 - Then Enki spoke to Enlil: 'Father Enlil, Sheep and Grain should be sisters! They should stand together! Of their threefold metal shall not cease. But of the two, Grain shall be the greater. Let Sheep fall on her knees before Grain. Let her kiss the feet of . From sunrise till sunset, may the name of Grain be praised. People should submit to the yoke of Grain. Whoever has silver, whoever has jewels, whoever has cattle, whoever has sheep shall take a seat at the gate of whoever has grain, and pass his time there.'
192-193 - Dispute spoken between Sheep and Grain: Sheep is left behind and Grain comes forward -- praise be to Father Enki!
hur-saj noun mountain (range)
an noun heaven
ki noun place
ud noun day(light)
an noun An
a-nun-na noun Anuna
tud verb to give birth
mu noun name
ézíná noun Ezina
tud verb to give birth
sig7 verb to be green
kalam noun the Land
gu noun (flax) thread
uttu noun Uttu
dím verb to create
uttu noun Uttu
temen noun foundation
sig9 verb to put
u8 noun ewe
è verb to go out or in
sila4 noun lamb
cár verb to be numerous
ud5 noun (nanny) goat
me verb to be
mác noun (kid) goat
cár verb to be numerous
u8 noun ewe
sila4 noun lamb
numeral 2
tud verb to give birth
ud5 noun (nanny) goat
mác noun (kid) goat
numeral 3
tud verb to give birth
mu noun name
ézíná-kú3-sú3èzìnà2-kù-sù noun Ezina-Kusu
u8 noun U
a-nun-na noun Anuna
dijir noun deity
gal verb to be big
zu verb to know
ce noun barley
muc5 noun type of cereal
ud noun day(light)
0 numeral 30
jál verb to be (located)
ce noun barley
muc5 noun type of cereal
ud noun day(light)
40 numeral 40
jál verb to be (located)
ce noun barley
muc5 noun type of cereal
ud noun day(light)
50 numeral 50
jál verb to be (located)
ce noun barley
di4-di4 verb to be small
ce noun barley
kur noun (mountain) land
ce noun barley
á-dám noun habitation
kug adj shining
jál verb to be (located)
túg noun garment
níj noun thing
mur10 verb to dress
jál verb to be (located)
uttu noun Uttu
tud verb to give birth
men noun diadem
íl verb to raise
en noun lord
nijir-si noun Nigir-si
en noun lord
kal verb to be rare
tud verb to give birth
cákkán noun Cakkan
bar-rim4 noun arid land
è verb to go out or in
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
ud noun day(light)
re pronoun that
ninda noun bread
gu7 verb to eat
zu verb to know
túg noun garment
mur10 verb to dress
zu verb to know
kalam noun the Land
jic-gen6-na noun limb
sug4 verb to be empty
jen verb to go
udu noun sheep
ka noun mouth
ú noun plant
gu7 verb to eat
a noun water
mú-sár noun garden
naj verb to drink
ud noun day(light)
kí-úlútím noun place of creation
dijir noun deity
é noun house(hold)
du6 noun (ruin) mound
kug adj shining
u8 noun ewe
ézíná noun Ezina
tìl verb to live
èc noun shrine
ninda noun bread
gu7 verb to eat
dijir noun deity
de5 verb to collect
hé-jál noun plenty
u8 noun ewe
ézíná noun Ezina
a-nun-na noun Anuna
du6 noun (ruin) mound
kug adj shining
gu7 verb to eat
si verb to fill
amac noun sheepfold
kug adj shining
ga noun milk
níj noun thing
dùg verb to be good
a-nun-na noun Anuna
du6 noun (ruin) mound
kug adj shining
naj verb to drink
si verb to fill
amac noun sheepfold
kug adj shining
níj noun thing
dùg verb to be good
nám-lú-úlú3nàm-lù2-ùlù noun humanity
zi noun life (breath)
cag4 noun heart
jál verb to be (located)
ud noun day(light)
en-ki noun Enki
én-líl noun Enlil
noun voice
verb to pour
a-a noun father
én-líl noun Enlil
u8 noun ewe
ézíná noun Ezina
du6 noun (ruin) mound
kug adj shining
tìl verb to live
du6 noun (ruin) mound
kug adj shining
èd verb to go down or up
en-ki noun Enki
én-líl noun Enlil
inim noun word
kug adj shining
dug4 verb to say
u8 noun ewe
ézíná noun Ezina
du6 noun (ruin) mound
kug adj shining
èd verb to go down or up
u8 noun ewe
amac noun sheepfold
níjín verb to go around
ú-cím noun greenery
níj-dájál noun vastness
ba verb to allot
ézíná noun Ezina
gáná noun field
jar verb to place
apin noun plough
cudul noun yoke
érín noun yoke (team)
ba verb to allot
u8 noun ewe
amac noun sheepfold
gub verb to stand
sipad noun shepherd
amac noun sheepfold
hi-li noun attractiveness
du8 verb to spread
ézíná noun Ezina
àbsìn noun furrow
gub verb to stand
ki-sikil noun young woman
sig7 verb to be green
hi-li noun attractiveness
gùrù verb to bear
gáná noun field
saj noun head
zìg verb to rise
íl verb to raise
hé-jál noun plenty
an noun heaven
de6 verb to carry
u8 noun ewe
ézíná noun Ezina
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
unken noun assembly
hé-jál noun plenty
jál verb to be (located)
kalam noun the Land
zí-cág4-jál adj life-giving
jál verb to be (located)
me noun essence
dijir noun deity
èrìm noun storehouse
kalam noun the Land
níj noun thing
lu verb to be abundant
é-mí noun woman's estate
kalam noun the Land
dugud verb to be heavy
jál verb to be (located)
é noun house(hold)
ùkùr verb to be poor
sahar noun earth
ki noun place
ús verb to be adjacent
kur9 verb to enter
hé-jál noun plenty
jál verb to be (located)
numeral 2
ki noun place
jìrì noun foot
gub verb to stand
dugud verb to be heavy
é noun house(hold)
níj noun thing
tah verb to add
ki noun place
gub verb to stand
níj-sí noun sustenance
ki noun place
tuc verb to sit
mé-té-jál adj seemly
cag4 noun heart
an noun An
cag4 noun heart
én-líl noun Enlil
sag9 verb to be good
jectin noun grape (wine)
níj noun thing
dùg verb to be good
naj verb to drink
kac noun beer
níj noun thing
dùg verb to be good
dùg verb to be good
jectin noun grape (wine)
níj noun thing
dùg verb to be good
naj verb to drink
kac noun beer
níj noun thing
dùg verb to be good
dùg verb to be good
à-gàr noun meadow
du14 noun discord
verb to grow
ki noun place
jicbun noun (cult) meal
à-dà-mìn noun contest
ak verb to do
ézíná noun Ezina
u8 noun ewe
noun voice
verb to pour
nin9 noun sister
dub-saj noun front (person)
igi noun eye
gub verb to stand
súd-áj noun brilliance
kalam noun the Land
giri17-zal noun joy
saj-ur-saj noun type of cult performer
usu noun strength
cúm verb to give
é-gál noun palace
su noun flesh
zìg verb to rise
ri verb to direct
kalam noun the Land
mu noun name
zag noun side
gub verb to stand
kadra noun greeting gift
a-nun-na noun Anuna
lipic noun inner body
barag noun dais
usu noun strength
ur-saj noun hero
te verb to approach
ki noun place
noun battle
gub verb to stand
su noun flesh
zu verb to know
sa noun sinew
zu verb to know
i-gi4-in-zu adv as it were
ki-e-ne-di noun play area
jen verb to go
nam-ucur noun neighbourliness
nàm-mà-là noun friendliness
dùg verb to be good
ucur noun neighbour
du14 noun discord
verb to grow
búr verb to release
juruc noun young man
dab5 verb to seize
te verb to approach
nam noun destiny
tar verb to cut
ba verb to allot
cag4 noun heart
sàg verb to beat
jic-cu noun shackle
jíc-gú noun neck stock
du8 verb to spread
ézíná-kú3-sú3èzìnà2-kù-sù noun Ezina-Kusu
dumu noun child
én-líl noun Enlil
noun house(hold)
udu noun sheep
é-úbúr-rá noun milking pen
an-edin noun high plain
verb to hang
a-na pronoun what
jál verb to be (located)
a-na pronoun what(ever)
dug4 verb to say
gi4 verb to return
-kám-má numeral 2nd
u8 noun ewe
ézíná noun Ezina
gi4 verb to return
nin9 noun sister
níj noun thing
a-na pronoun what(ever)
dug4 verb to say
an noun An
lugal noun king
dijir noun deity
ki noun place
kug adj shining
ki noun place
kal verb to be rare
èd verb to go down or up
gu noun (flax) thread
uttu noun Uttu
me-lem4 noun (awesome) radiance
nam-lugal noun kingship
jé6 pronoun I
jál verb to be (located)
cákkán noun Cakkan
lugal noun king
hur-saj noun mountain (range)
me noun essence
ù-gùn noun decorative inlay
ak verb to do
á noun arm
nam-cita4 noun weaponry
zàg-è noun buttress
gal verb to be big
ki-bal noun rebel land
ébíh noun heavy rope
sur verb to drip
dá-lú-úc noun sling
é-már-úrú5 noun quiver
pan noun bow
gal verb to be big
XX
noun tooth
kécé verb to bind
igi noun eye
bar verb to set aside
èn-nù-ùj noun guard
jé6 pronoun I
a-cag4 noun field
zi noun life (breath)
nam-juruc noun manliness
jé6 pronoun I
ummud noun waterskin
a noun water
sed4 verb to be cold
é-sír noun sandal
jé6 pronoun I
ì noun fatty substance
dùg verb to be good
ir-sim noun fragrance
dijir noun deity
ì noun fatty substance
á-rá noun designation of oil
ì noun fatty substance
dúb verb to tremble
ì noun fatty substance
cim noun aromatic (fragrance)
ì noun fatty substance
erin noun cedar
sá-dúg4 noun regular offering
jé6 pronoun I
zulumhi noun long fleece
túg noun garment
siki noun hair
babbar adj white
lugal noun king
barag noun dais
húl verb to be happy
bar noun outside
su noun flesh
dijir noun deity
gal verb to be big
mul-ma-al noun type of noise
za verb to make noise
gudug noun type of priest
pa4-cec noun type of priest
noun person
a noun water
tu5 verb to wash
cu-luh noun ritual cleansing
kug adj shining
mur10 verb to dress
cúkúr noun ration
kug adj shining
jìrì noun foot
gub verb to stand
gáná-úr3gànà2-ùr noun harrow
eme-apin-na noun ploughshare
dur noun bond
áb-sáj noun top strap
cú-kár noun implement
sug-zag noun marsh edge
gu7 verb to eat
a-na pronoun what
jál verb to be (located)
a-na pronoun what(ever)
dug4 verb to say
gi4 verb to return
-kám-má numeral 2nd
ézíná noun Ezina
u8 noun ewe
gi4 verb to return
bappir noun beer bread
udun noun oven
noun (loving) care
dug4 verb to say
titab noun beer mash
udun noun oven
verb to erect
nin-ka-si noun Ninkasi
cár verb to mix
mác noun (kid) goat
gal verb to be big
údú-útúá noun breeding ram
gal verb to be big
ki noun place
jicbun noun (cult) meal
til verb to complete
níj noun thing
á noun arm
gur4 verb to be thick
gub verb to stand
sipad noun shepherd
níj noun thing
an-edin noun high plain
igi noun eye
jál verb to be (located)
icin noun stalk
a-cag4 noun field
jál verb to be (located)
engar noun farmer
na-gada noun herdsman
tukul noun weapon
sar verb to run
ki noun place
ki noun place
sig9 verb to be silent
kíj verb to seek
za pronoun you (sg.)
noun fear(someness)
èd verb to go down or up
múc-jírí noun fanged snake
noun person
la-ga noun criminal
níj noun thing
edin noun open country
zi noun life (breath)
an-edin noun high plain
kúrkú noun desire
dug4 verb to say
ud noun day(light)
verb to cover
níj-kás7 noun account
ak verb to do
jic-cudum-ma noun tally-stick
ki noun place
tag verb to touch
na-gada noun herdsman
u8 noun ewe
me-a adv where
sila4 noun lamb
tur verb to be small
me-a adv where
ud5 noun (nanny) goat
me-a adv where
mác noun (kid) goat
tur verb to be small
me-a adv where
noun person
dug4 verb to say
tum9 noun wind
tur verb to be small
iri noun town
jen verb to go
tum9 noun wind
gal verb to be big
ság verb to scatter
dug4 verb to say
za pronoun you (sg.)
é-úbúr-rá noun milking pen
verb to erect
tum9 noun wind
tur verb to be small
iri noun town
jen verb to go
tum9 noun wind
gal verb to be big
ság verb to scatter
dug4 verb to say
ickur noun Ickur
gaba noun chest
ri verb to direct
gub verb to stand
ézíná noun Ezina
ur-saj noun hero
tud verb to give birth
càkìr noun churn
jìrì-GA noun type of vessel
gi16-sa noun (everlasting) treasure
nam-sipad noun shepherd's craft
níj-gúr11 noun possessions
gub verb to stand
a-na pronoun what
jál verb to be (located)
a-na pronoun what(ever)
dug4 verb to say
gi4 verb to return
-kám-má numeral 2nd
u8 noun ewe
ézíná noun Ezina
gi4 verb to return
za pronoun you (sg.)
kug adj shining
inana noun Inana
an noun heaven
ance-kur-ra noun horse
ki noun place
áj verb to measure
lú-érím noun enemy
bar noun outside
tab verb to be parallel
saj noun head
kur noun (mountain) land
juruc noun young man
noun person
dam noun spouse
tur verb to be small
noun person
dumu noun child
tur verb to be small
éc noun rope
1 numeral 1
kùc noun length measure
verb to hang
ki-du6 noun threshing floor
è verb to go out or in
ki-du6 noun threshing floor
èd verb to go down or up
tukul noun weapon
igi noun eye
ra verb to beat
ka noun mouth
ra verb to beat
XX
gum verb to crush
PAPA
ùlù noun south wind (storm)
mir noun north wind
bal verb to turn over
kinkin noun grindstone
X noun type of stone
XX
cu-u noun hammerstone
bar verb to set aside
àr-àr verb to grind
ak verb to do
za pronoun you (sg.)
bunij noun type of container
sig9 verb to put
lú-síláj-já noun baker
hi verb to mix up
ki noun place
jar verb to place
ki-sikil noun young woman
du8 verb to spread
gal verb to be big
cu noun hand
búr verb to release
cu-rin-na noun oven
èd verb to go down or up
cu-rin-na noun oven
èd verb to go down or up
za pronoun you (sg.)
bancur noun (offering) table
jál verb to be (located)
an noun heaven
jál verb to be (located)
ki noun place
jál verb to be (located)
ézíná noun Ezina
ní-zú pronoun yourself
jéctúg noun ear
ak verb to do
ù conj and
za pronoun you (sg.)
jé6 pronoun I
níj-gú7 noun food
me noun essence
igi noun eye
íl verb to raise
ù conj and
jé6 pronoun I
ejer noun back
ús verb to be adjacent
lú-kínkín noun miller
hul verb to be bad
jál verb to be (located)
a-na pronoun what
jál verb to be (located)
a-na pronoun what(ever)
dug4 verb to say
gi4 verb to return
ud noun day(light)
ézíná noun Ezina
nam-gur4 noun magnitude
cag4 noun heart
dab5 verb to seize
di noun (law)suit
saj noun head
cúm verb to give
ézíná noun Ezina
u8 noun ewe
gi4 verb to return
za pronoun you (sg.)
ickur noun Ickur
lugal noun king
cákkán noun Cakkan
kuc7 noun (horse) groom
bar-rim4 noun arid land
kí-nú noun sleeping quarter
é noun house(hold)
gáná noun field
izi noun fire
dúb verb to tremble
é noun house(hold)
ka noun mouth
buru5 noun sparrow?
dal verb to fly
ra verb to beat
èh noun cripple
sig verb to be low
kalam noun the Land
kur9 verb to enter
jé6 pronoun I
noun neck
ki noun place
jar verb to place
ba-an noun capacity measure (container)
hal verb to divide out
càg4-tùr noun womb
ganba noun market (price)
noun person
de6 verb to carry
níj-dárá noun cloth strip
ní-zú pronoun yourself
noun neck
verb to hang
u8 noun ewe
ce noun barley
ba-an noun capacity measure (container)
si verb to fill
noun person
noun person
dug4 verb to say
ud noun day(light)
en-ki noun Enki
én-líl noun Enlil
noun voice
verb to pour
a-a noun father
én-líl noun Enlil
u8 noun U
ézíná noun Ezina
nin9 noun sister
me verb to be
téc noun unity
gub verb to stand
kug noun precious metal
-kàm-mà numeral 3rd
numeral 2
ézíná noun Ezina
gal verb to be big
ézíná noun Ezina
dùb noun knee
ki noun place
za verb to bow down
jìrì noun foot
utu noun Utu
è verb to go out or in
utu noun Utu
verb to cover
mu noun name
ézíná noun Ezina
pàd verb to find
érín noun yoke (team)
ézíná noun Ezina
noun neck
jar verb to place
noun person
kug noun precious metal
tuku verb to have
noun person
za noun stone
tuku verb to have
noun person
gud noun bull
tuku verb to have
noun person
udu noun sheep
tuku verb to have
kan4 noun gate
noun person
ce noun barley
tuku verb to have
dúr noun rump
jar verb to place
ud noun day(light)
zal verb to pass
u8 noun ewe
ézíná noun Ezina
à-dà-mìn noun contest
dug4 verb to say
u8 noun ewe
taka4 verb to leave behind
ézíná noun Ezina
è verb to go out or in
a-a noun father
en-ki noun Enki
zá3-mízà-mì2 noun praise