Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
The debate between Winter and Summer -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - an-né nam-nir-ra saj mi-ni-in-íl ud dùg àm-mi-è
2 - -ke4 jic-hur ba-an-sig10 ùj-e dajal bí-in-tag
3 - (d)en-líl-le ki-a gud gal-gin7 jìrì-ni nam-mi-in-gub
4 - ud dùg nam-hé-a bùlùj-e-dè
5 - ji6 X X giri17-zal-e pa è ak-dè
6 - gu mú-mú-dè ce dajal-e-dè
7 - a-ectub kar-ra gen6-né-dè
8 - X X-e nam-hé-a ud sud4-sù1-ru-dè
9 - é-me-ec an-na níj-kécé ak-dè
10 - en-te-en a hé-jál-la kar-ra gen6-né-dè
11 - (d)en-líl lugal kur-kur-ra-ke4 jéctúg-ga-ni na-an-gub
12 - hur-saj gal-gal-la jìc bí-in-dug4 kur-re ha-la ba-an-cúm
13 - é-me-ec en-te-en hé-jál zi kalam-ma cag4-ga mu-ni-in-ri
14 - (d)en-líl-le ki jìc dug4-ga-ni am-gin7 mur im-ca4
15 - hur-saj-e ud ki-bi-cè nam-zal ji6 hac4 nam-mi-ib-dug4
16 - é-me-ec en-te-en ì-he-nun-na-gin7 cu nam-ta-ab-ús
17 - am gal-gin7 temen-na hur-saj-já-ka ú sikil mu-un-gu7-e
18 - cag4-túm-cag4-túm hur-saj-já-ka mu-un-pec-pec-e
19 - (d)en-líl-le é-me-ec en-te-en-bi-da nam àm-mi-íb-tar-re
20 - é-me-ec-ra iri á-dam ki já-já
21 - kur gal (d)en-líl-ra buru14 hé-jál-la ku4-ku4
22 - a-gàr gal-gal-e kíj-gi4-a-ac gi4-gi4 gud-dè gáná já-já
23 - en-te-en-ra hé-jál a-ectub nam-hé zi kalam-ma
24 - gán-né gáná zid-dè ce já-já níj-nam jar-jar-re
25 - (d)en-líl-le é-me-ec en-te-en-bi-da nam-cè im-mi-in-tar
26 - en-te-en-e gaba hur-saj-já-ta
27 - a-ectub nam-hé zi kalam-ma cu-cè im-ma-ab-lá
28 - idigna buranuna-bi-da gud gal-gin7 jìrì-bi nam-mi-in-gub
29 - gán-né gáná zid-dè (d)en-líl-lá-ka cu ba-ni-in-ba-ba
30 - a-ab-ba-ka ambar ba-ni-íb-dím-dím
31 - ab-ba ku6 mucen ní-ba mu-un-ù-tud
32 - jic-gi ki-cár-ba gi sumun gi hénbúr gi BAD ba-ni-íb-gur-gur
33 - é-me-ec dumu ur-saj (d)en-líl-lá-ke4
34 - a-gàr gal-gal-ta a nam-ta-an-jar
35 - gán-né gáná zid-dè X-gin7 a sed4
36 - gáná bal-a cu mu-un-ak-da
37 - mu ge-en-ge-en-bi-cè X X nam-tu11
38 - X X -íb-du7
39 - -in-gi
40 - UD X nam-mi-in-lu-X
41 - X numun kal nam-ta-jar
42 - -in-DI
44 - X E X
45 - en-te-en kug nam-ta-
46 - gud-dè cudul-a saj
47 - (d)nin-urta dumu (d)en-líl-lá-ke4 gáná zid na-an-X
48 - a-gàr gal-gal ce X X X
49 - gán-né gáná zid (d)en-líl-lá-ka níj mu-ni-in-jar-jar
50 - en-te-en-e u8-e sila4 bí-in-tu-ud ud5-dè mác ba-an-cúm
51 - áb amar-bi-ta im-da-an-lu-lu ì ga mu-un-jar-jar
52 - an-edin-na ceg9-bar lu-lim-e cag4 ba-ni-in-húl-húl
53 - mucen an-na-ke4 ki dajal-la gùd ba-ni-in-ú-ús
54 - ku6 ambar-ra-ke4 jic-gi-a nunuz mu-ni-íb-nú-nú
55 - pú-kiri6-pú-kiri6-a làl jectin ki ba-ni-in-tag-tag
56 - jic ki mú-a gurun bí-in-íl
57 - sar-sar-re gu im-mi-in-tag-tag nisig mu-un-jar-jar
58 - ce ab-sín-na ba-ni-in-pec
59 - (d)ézíná-e ki-sikil sag9-ga-gin7 pa è bí-in-ak
60 - buru14 ezen gal (d)en-líl-lá-ke4 saj an-cè nam-mi-íl
61 - é-me-ec-e é é-duru5 ki bí-in-jar tùr amac mu-un-dajal-dajal
62 - a-gàr gal-gal-e hi-li mi-ni-in-cár-cár
63 - gaba-ba gada gú-na ki ba-ni-in-tag-tag
64 - buru14 hé-jál-la é-a mu-ni-in-kur9 guru7 bí-in-gur-gur
65 - iri á-dam ki-a bí-in-jar-jar é kalam-ma mu-un-dù
66 - é dijir-re-e-ne hur-saj-gin7 ki sikil-la bí-in-mú
67 - é-nam-tìl-la ki-tuc kug nam-lugal-la barag mah-a túm-ma
68 - kur gal (d)en-líl-ra nam-hé-a ki mu-na-ni-in-ús
69 - é-me-ec dumu ur-saj (d)en-líl-lá-ke4
70 - é-nam-tìl-la é (d)en-líl-lá-cè nidba na-gíd-i
71 - mác-ance gud udu hur-saj-já
72 - ceg9 ceg9-bar lu-limlulim cag4-gan
73 - bar-sal a-lum niga gukkal-íb-lá-e
74 - cáh cag4 jic-gi-a pec-a zé-da uh ba-al-gi4
75 - mucen gùd-ba nam-a-a ak nunuz-bi-da dab5-ba
76 - níj buru14 zíd munu4 hi-hi-a ì ga tùr amac-a
77 - gib gú-nida tur gal-bi gi-gur dub-e dab5-ba
78 - cúm-sikil ab-sín-ba dur dab5-ba za-ha-din cúm-sikil-lum
79 - numun lu-úb zà-hi-li-a X X X dim-gi4 X X
88 - é-me-ec dumu ur-saj (d)en-líl-lá-ke4 jic im-ma-ni-in-tag-tag
89 - en-te-en dumu nir-jál (d)en-líl-lá-ke4 X X-cè cu dadag-e
90 - a nam-tìl-la-ke4 taka4 bí-in-lá-lá X (X) NI jál im-taka4
91 - gud ZUM bí-in-gur-gur KA gud bí-in-sig10-sig10
92 - udu a-da-mìn jar-ra niga bar-ba jírí-tab-ba
93 - du8-ci-a kug-sig17 kug-babbar lu-úb/lú-úb-cir-e pàd-da
94 - erin cu-úr-men5 X X tackarin X gíd-da
95 - na4 X GAG bí-ib-te X gú-un X kalam-ma
96 - pèc má-rí pa ce-er-gu
97 - a sed4 gú-un hur-saj-já X
98 - làl háb-háb dida á-dam
99 - bibra(mušen) e-sig(mušen) X X cu-ùr-ra(mušen) bibad(mušen) niga
100 - suhur KA X X-le U X-gi-ka en-te-en-e bùlùj-já
101 - nu-úr-ma gal pú-ta cu su-ub-ba jectin ga-ra-an gal nim
102 - ú-kuc8 en-te-en-na X cag4-sug4 im saj-já X è-a
103 - lu-úb gal-gal AGA gal-e kud-da du5-lá ga-rac gíd-da
104 - en-te-en-e gú-un jar-ra-bi-cè ní-ba mi-ni-in-jar-jar
105 - é-nam-tìl-la é (d)en-líl-lá-cè
106 - é-me-ec en-te-en-bi-da mác kadra
107 - -na-ne-ne am gal du7-du7-gin7 ù-na ba-an-súg-ge-ec
108 - en-te-en á kúc-a zag-ce kúc-a-ni-cè
109 - ce ab-sín-na pec-a-ni-cè
110 - gib zíz a cu-ta im-mi-in-dug4-ga-na
111 - nu-érím-gin7 bar-ta im-ta-gub da-bi nu-mu-un-tag-ge
112 - ur5-da en-te-en-ra ninim mu-na-te é-me-ec-ra du14 bí-in-jar
113 - é-me-ec cec-ju10 silim-ec na-an-e-en
114 - níj buru14 kadra é-gal-cè a-na mu-e-de6-a-zu
115 - á kúc-a-zu-gin7 na-ra-dím na-an-búr-búr-en
116 - du-lum-bi mu-e-íl-a-gin7
117 - nam-engar-bi mu-e-ak-a-gin7
118 - a-ectub-ba nam-kù-jál-bi mu-e-dím-dím-ma-gin7
119 - ce X a-gàr-a-gàr-ra im-du8 an-na-ka mi-ni-in-è-a-gin7
120 - á kúc-a-ju10-ta é-gal-la a-gin7 im-da-kur9-re-en
121 - mác-ance gud udu hur-saj-já a-na mu-e-de6-a-zu
122 - X X KAC4-a-ju10-uc nam
134 - SAR ú X
135 - bí-in-
136 - SAR cu-ta ba-ra-
137 - nu-kiri6-zu sá-dug4 ba-ra- é-gal ba-ra-mu-
138 - pú-kiri6 làl jectin ba-ra-mu-X X
139 - al gul-la-bi ki-in- ba-ra-àm-mi-X X
140 - nisig jar-ra-zu babbar-hi dé-bi ba-ra-
141 - kan4 é-gal-la-ka a-na PA CA a-na àm-
142 - a-cag4-ga á-zu dugud-bi mu-un-
143 - ce mu-e-de6 in-nu-bi me-a gud-dè a-na KA
144 - kislah-zu jic ù-um-me-ra-ah gud ce10-bi ù-mu-
145 - sa-hir-ra-zu cu im-ti in-nu-zu íl
146 - mác-ance na-kam-tum níj-bi
147 - é é-duru5-zu udu ù-mu- gud-zu-ta X
148 - jic-gi-bi ù- X X X
149 - dèhì sig7-sig7 cu-zu ù-bí- ad5-da ù-bí-kud
150 - UR-UR-ra na-kam-tum jar curum gud du8-du8
151 - é-me-ec árád kíj-já gub-ba á-ni
152 - huj-já cag4-gal ní-ba-cè gáná kalam-ma ni10-ni10
153 - ud-bi-a en-te-en-e é-me-ec-ra in-cè mu-ni-in-dúb
154 - é-me-ec ur-saj du14 nu-mu-un-jar in la-ga ba-an-kíj-kíj
155 - ud buru14-a ur5-da nir mu-un-jál da-ni bí-in-taka4
156 - gud mah-gin7 ú hi-a mu-un-gu7-e saj im-íl-íl-e
157 - -kam-ma-cè é-me-ec en-te-en-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
158 - en-te-en da gir4-da hu-mu-tuc-en X saj e-ne-cè ù-tu-ud-da
159 - in-ta dugud-bi ki nam-ús-en tuc-bi cu nu-mu-un-ti
160 - HI-HI-bi-ra kíj-já níj-gig-bi-da kalam-ma du8-du8-uc
161 - ra-ah gú-NE-ta nu-mu-e-zi-zi-i é-cè igi nu-mu-un-bar-re
162 - dub-sar-tur bar-àm níj-gig-ga númún ki-nú-bi-cè nu-zé
163 - nar jicbun-na cu nu-bar-re zag-bi-a ni10-ni10
164 - en-te-en in-ta ki nam-ús-en edin-cè mu-un-ti
165 - á kalag-ga-já é-e ga-mu-ni-è igi hu-mu-un-dè-du8
166 - bal gub-ba-ju10 mu-a itid 7-àm kíj-já-ka
167 - -ra sig9-ga nu-mu-un-ci-ib-bé
170 - TUR X á-ju10 TI
171 - nu-kúc-ù saj ús a-cag4-ga la-la mu-gub-bé-en
172 - numun ka-ba numun-ju10 um-da-an--ge-ec
173 - en-te-en nam-gù-ra ki nu-um-di-ni-ib-jar-ra
174 - a-gàr-a-gàr-ta a um-ta-hac bur ù-mu-ni-ib-nú-nú
175 - ki nam-cu-KU6-da um-mi-jar-jar ku6 guru7 ù-mu-dub-dub
176 - saj-tùn mah a-a (d)en-líl-lá-me-en
177 - gán-né gáná zid-dè éc mi-ni-ib-ùr-ùr-en
178 - gud-dè gáná cu-ta a-ba-jar-jar
179 - ki duru5-a á um-mi-DU.DU gáná kíj jickim ù-mu-ak
180 - a-gàr gal-gal gáná zid cu-nim-ta kíj nu-mu-ra-ab-ak-en
181 - ce-ectub a-tùr-ra hé-ni-in-gíd dub-ba-an ba-ra-ni-in-tuku
182 - engar-zu gud-dè a-na du-ù gud ba-ra-mu-da-ab-sumur-re
183 - en-te-en gud-ra igi-nim-ma á im-da-X
184 - ki-nú-a ki-nú-da KA X X-bi-da nu-DI
185 - ud-bi-a é-me-ec en-te-en-ra in-cè mu-ni-dúb
186 - igi-jál-tuku jic-hur-e kíj-já -ba-ab
187 - in-ta dugud X X X X gub-bu
188 - nu-mu-un-na-X KA mu-
189 - -kam-ma-cè en-te-en-e é-me-ec-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
190 - é-me-ec dúsú ú ki-buru14 gu7-a ka si-il-lá di
191 - kunga ki ú zar-ra GA NE HA KIB da kar-kar-re
192 - gud buru14 gag-sìlà-ta zé-a saman-e saj bal-e
193 - lú-kurun-na ki-buru14-cè jen-na sìlà cu-cè
194 - zíd ce sa-a KA ha-ab-lum ak saj
195 - cár-ra-ab-du8 búr-búr-ra cag4 a-cag4-ga nu-zu
196 - é-me-ec cec-ju10 á kúc-a-ju10-a buluj5 ù-mu-ni-è
197 - zag-mu-ka ce é-a ù-mu-ni-in-kur9 guru7 bí-in-gur-gur
198 - dirig ù-me-de6 bar-dul5 níj-lám-zu bal-a-kam
199 - ha-zi-in ma-na ù-mu-ra-an-cúm edin-zu-cè ba-du-un
200 - é-me-ec cec-ju10 a-cag4-ga du8 ki duru5 nam-ta-cub-bu
201 - já-nun-na saj-zu-cè ì-gub á mu-da-an-áj-e
202 - an-edin-na ma-nu jic gal X X X CU KISAL um-ma-ci-X
203 - gu-ru-um ní-zu ù- tir-tir
205 - má-lá-za gú-un ù-mu-ni-de6 ní-zu nam-mu-ni-gíd
206 - ú já-nun-na ù-bí-dug4 X igi-ju10-uc
207 - udu ùr-ra-ke4 a-na-a ì-gu7-e ub4-zal-zu kúc-ù
208 - lú-gi-ze bar-hu-da zé-dè jen gi sumun-e dar-dar
209 - cidim ùj-íl é-a gub-ba á-ni
210 - báhár im ba-al izi íl jic íl dug X X-bu-ù
211 - uc-bar aktum-za á-jar-bi bar-dul5-zu tuku5-ù
212 - lunga bappir cu-kin-zu ki-buru14-ta du8-ì
213 - muhaldim ninda jicbun gal-gal-la é-me-ec-e è-ni-ib
214 - cidim gal ùr-ùr-ra á-jar-bi IM KA BA mu-un-ri
215 - súhúb e-sír-e-sír libir sed4 im-ma-DU
216 - é-me-ec cec-ju10 bal gub-ba-ju10-cè en-na ù-mu-du-un
217 - tur mah-e á mu-e-da-an-áj-e sa-zu nu-TAR-e
218 - kalam-ma níj-gur11 ù-mu-e-ni-jar-jar na-kam-tum ù-mu-e-jar
219 - á-já-a zag-ce kúc-a-za jé6-e lugal-bi-me-en
220 - ud muru9-e hé-jál an-na-ke4 ki um-ma-ni-ús
221 - a numun saj-já-ke4 hur-saj-ta zag um-mi-tag-tag
222 - ce nim-e ce sig a-ba-ab-tah é-saj LU ù-mu-un-cub
223 - engar zid gán-né á húl-la i-i
224 - ance íl-íl-la ì-gub-gub-bé iri-cè nir mu-un-jál
225 - cec-ju10 apin kug é dal-la ù-mu-ni-jar
226 - na-kam-tum a-na jar-jar-ra-zu izi-gin7 mi-ni-in-éd-en
227 - gu7 naj gal-gal-e ba-tuc-en
228 - kalam-ta saj-a im-ta-ab-èd-dè-en
229 - lugal-ju10 mu pàd-da (d)nanna dumu (d)en-líl-lá-ra
230 - (d)i-bí-(d)suen cutur hur-saj ù-mu-ni-in-mur10
231 - bar-dul5 níj-lám-ma ù-ba-ni-dug4
232 - ezen dijir-re-e-ne-ke4 cu ù-mu-ci-ib-du7-du7
233 - (d)a-nun-na-ke4-ne bar kug-ba túg ù-mu-ne-jál-jál
234 - é-nam-tìl-la ki-tuc kug nam-lugal-la an-né jar-ra-na
235 - ki ur5 sag9-ge jicbun níj dùg-ga
236 - cèm á-lá si-CIR jic-gù-di ní-ba ù-mu-na-dú1
237 - tigi za-am-za-am níj cag4 húl-la-zu ud mi-ni-ib-zal-zal-e
238 - jé6-e jectin lu-lu-me-en gu7 naj gal-gal-me-en
239 - túg ì dùg-ge ba-ab-du7-me-en
240 - níj-túg-ba cutur aktum-ma á ba-ni-è-a-me-en
241 - kúm-ma dugud é-me-ec saj ki-en-gi-ra zi-bi túm-túm-dè
242 - ùj saj gíg-ga úr-bi-a ki-nú jar-jar-ra-bi
243 - níj-bárág nim mu-ra-be4-be4 aktum mu-ra-sah6
244 - níj-kécé-da á mu-ra-ab-kúc-ù é-gal ma-ra-CEC-CEC
245 - gú-ne-saj-já-ke4 mu-un-kíj-kíj mu-ni-jál
246 - (d)nin-ka-si-ke4 á-tah-a-ni-me-en kac mu-un-na-ab-dùg-ge-en
247 - a sed4 gú-un hur-saj-já a-na mu-e-túm-túm-mu
248 - dug má-ac-gan-na um-mi-in-
249 - dug dug hu-ru-um X X HAR-bi gaba-ba ù-bí-
250 - jectin gur4-gur4-ra tum9 sed4-dè um-ma-ni-in-sig10-sig10
251 - lugal-ju10 é-gal mah-a-ni mu-ni-in-dùg-dùg-ge-en
252 - sed4-da lugal-já-me-en
253 - gag-ku6-lá-e níj ma-ab-si-si
254 - an-ta-ju10 a-já-lá-zu cu te-ba-ab è-ba-ra
255 - engar ce SI X X-ga du-lum-ma nu-du8-ù
256 - engar LAGAB im cèj X hul gig
257 - nu-kiri6 babbar-hi dim nu-zu gi-gur guru5-zu X X
258 - za-e já-a-da a-na mu-da-ab-sá-e-en ùr ki-nú-zu kíj-já
259 - -kam-ma-cè en-te-en-e é-me-ec-ra in-cè mu-ni-in-dúb
260 - é-me-ec dumu ur-saj (d)en-líl-lá-ke4
261 - á kalag-ga-na cag4-ga-a mu-un-zu ur5-da nir mu-un-jál
262 - in en-te-en-e a-na mu-ni-in-dúb-ba-ac
263 - i-gi4-in-zu mí-àm na-mu-ni-in-dug4
264 - -kam-ma-cè é-me-ec-e en-te-en-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
265 - en-te-en á dirig na-ab-gur4-re-en ki gur4-zu ù-mu-zu
266 - iri-a ki-ùr-zu ga-mu-ra-ab-dug4 nam-ba-an-CEC-CEC-e-dè-en
267 - za-e ì-me-en-na-gin7 hu-nu in-ga-me-en
268 - da gir4 izi udun sa-dù-zu-um
269 - na-gada sipad u8 sila4 dugud-da-gin7
270 - hu-hu-nu da gir4-ta udun-cè udun-ta da gir4-cè
271 - udu-gin7 igi-za mu-un-súb-súb-bé-ec
272 - gaba ud-da da-gum-da-gum-ma di ba-ni-ib-dab5-bé-en
273 - iri-a ur5 ra-ah ma-ra-an-jar-re-ec
274 - ud a-ba-sa9-a-e e-sír-e-sír-ra nu-mu-ni-in-dib-bé
275 - árád da gir4-ta húl-la é-a ud cú-cú-ù
276 - gémé a-ji6 epir-a nu-gub-bu túg-da ud zal-zal-e
277 - a-cag4 en-te-en-e kíj nu-ak-e
278 - ab-sín-bi cag4-cè nu-gíd-da
279 - ce-bi ki-cár-ba nu-cub-ba buru4(mušen)-dugud-dè de6-a
280 - nisig gú-guru5 du5-lá nisig-bi ganba-ka nu-du7
281 - gi sumun íl dusu dùb-sa-dar-a ma-an-zi-lá
282 - á dirig ka du8-zu na-an-bí-ib-bé jic-hur me ga-zu
283 - -kam-ma-cè é-me-ec-e en-te-en-ra in-cè mu-ni-in-dúb
284 - ud-bi-a é-kur ezem-ma ki-en-gi hé-jál-la
285 - -na-ne-ne X dùb bí-in-jál-le-ec ù-na ba-an-súg-ge-ec
286 - é-me-ec en-te-en-bi-da gud mah-gin7 téc-bi á si-il-le-dè
287 - kisal mah-a am-gin7 dùb i-ni-íb-jar ki ki ba-ni-ib-ús
288 - en-te-en-e inim-ma gud mah-gin7 saj im-íl-íl-e
289 - a-a (d)en-líl nam-ku5-jál mu-e-cúm a hé-jál-la mu-e-de6
290 - a-gàr-a-gàr-ra zag ba-ni-tag-tag guru7 bí-gur-gur
291 - ce ab-sín-na ba-ni-in-pec
292 - (d)ézíná-e ki-sikil sag9-ga-gin7 pa è bí-ak
293 - é-me-ec cár-ra-ab-du búr-búr-ra cag4 a-cag4-ga nu-zu
294 - á kúc-a zag-ce kúc-a-ju10 zag ma-ra-an-tag
295 - é-gal lugal-la-ke4 gú-un X-né-ec
296 - en-te-en-e cag4 -a-zu inim-ma nir mi-ni-in-jál
297 - é-me-ec saj-ki níj-nam mu-un-kíj zi im-ma-da-ab-gi4
298 - é-me-ec (d)en-líl-ra te-bi-a inim mu-na-ni-íb-bé
299 - (d)en-líl di-zu níj kal-kal-la-àm inim kug-zu inim mah-àm
300 - di dab5-ba-zu níj nu-kúr-ru-dam a-ba cu mi-ni-íb-bal-e
301 - cec cec-da du14 mú-mú ì-jál ù dùg-ge ì-jál
302 - èn-tukum-cè é-gal-la ù-mu-e-DU.DU ùj-e u6-e me-e
303 - ù-mu-e-tuc na-an-pi-il-pi-il-le-dè-en téc-bi ga-ba-ra-si-il
304 - (d)en-líl-le é-me-ec en-te-en-bi-da mu-ne-ni-in-gi4-gi4
305 - a zi-cag4-jál kur-kur-ra-ka en-te-en kù-jál-bi-im
306 - engar dijir-re-e-ne-ke4 níj-nam mu-un-na-jar-jar
307 - é-me-ec dumu-ju10 en-te-en cec-zu-da a-na mu-e-da-ab-sá-e-en
308 - (d)en-líl-le inim mah dug4-ga-ni cag4-bi galam kad4-dam
309 - di dab5-ba-ni níj nu-kúr-ru-dam a-ba-a cu mi-ni-ib-bal-e
310 - é-me-ec en-te-en-ra im-ma-an-ci-in-gam ù-gul mu-na-an-já-já
311 - é-a-na ulucin kurun
312 - zag-bi-a jicbun níj dùg-ge ud mi-ni-ib-zal-zal-e-ne
313 - é-me-ec en-te-en-ra kug-sig17 kug-babbar za-gìn mu-un-na-ba-ba-e
314 - nam-cec nam-dùb-sa ì li-gin7 i-im-bal-bal-e-ne
315 - murub4-ba inim dùg-ga já-já-dè téc-bi ba-dùg-ge-ec
316 - é-me-ec en-te-en-bi-da a-da-mìn dug4-ga
317 - en-te-en engar zid (d)en-líl-lá é-me-ec-ra dirig-ga-ba
318 - kur gal a-a (d)en-líl zà-mí
1-11 - An lifted his head in pride and brought forth a good day. He laid plans for and spread the population wide. Enlil set his foot upon the earth like a great bull. Enlil, the king of all lands, set his mind to increasing the good day of abundance, to making the night resplendent in celebration, to making flax grow, to making barley proliferate, to guaranteeing the spring floods at the quay, to making lengthen (?) their days in abundance, to making Summer close the sluices of heaven, and to making Winter guarantee plentiful water at the quay.
12-18 - He copulated with the great hills, he gave the mountain its share. He filled its womb with Summer and Winter, the plenitude and life of the Land. As Enlil copulated with the earth, there was a roar like a bull's. The hill spent the day at that place and at night she opened her loins. She bore Summer and Winter as smoothly as fine oil. He fed them pure plants on the terraces of the hills like great bulls. He nourished them in the pastures of the hills.
19-25 - Enlil set about determining the destinies of Summer and Winter. For Summer founding towns and villages, bringing in harvests of plenitude for the Great Mountain Enlil, sending labourers out to the large arable tracts, and working the fields with oxen; for Winter plenitude, the spring floods, the abundance and life of the Land, placing grain in the fields and fruitful acres, and gathering in everything -- Enlil determined these as the destinies of Summer and Winter.
26-32 - By hand Winter guided the spring floods, the abundance and life of the Land, down from the edge of the hills. He set his foot upon the Tigris and Euphrates like a big bull and released them into the fields and fruitful acres of Enlil. He shaped lagoons in the sea. He let fish and birds together come into existence by the sea. He surrounded all the reedbeds with mature reeds, reed shoots and reeds.
33-44 - Summer, the heroic son of Enlil, drained the large arable tracts. He cool water on the fields and fruitful acres like . ... ... ... ...
45-49 - Holy Winter . The ox its head in the yoke. Ninurta, Enlil's son, the fruitful acres. He grain in the large arable tracts. He fills the fields and fruitful acres of Enlil.
50-60 - Winter made the ewe give birth to the lamb, he gave the kid to the goat. He made cows teem together with their calves, he provided butter and milk. On the high plain he made the deer and stag glad of heart. He made the birds of heaven set their nests in the broad spaces. The fish of the lagoons laid eggs in the reedbed. In all the orchards he made honey and wine drip (?) to the ground. He made the trees, wherever planted, bear fruit. He established gardens and provided plants. He made grain abundant in the furrows. He made Ezina appear radiant as a beautiful maiden. The harvest, the great festival of Enlil, rose heavenward.
61-68 - Summer founded houses and farmsteads, he made the cattle-pens and sheepfolds wide. He brought great attractiveness to the broad arable tracts. At their edges he made flax ripen (?). He brought a plentiful harvest into the temples, he heaped up piles of grain. He founded towns and villages, he built the houses of the Land. He made the houses of the gods grow like the hills in a pure place. In E-namtila, the holy seat of kingship, fit for high daises, he established abundance for the Great Mountain Enlil.
69-88 - Summer, the heroic son of Enlil, decided to bring offerings to E-namtila, the house of Enlil. He brought animals, cattle and sheep of the hill, fully grown wild rams, deer and stags, sheep, long-fleeced barley-fed sheep, thick-tailed sheep. Pigs grown fat in the midst of the reedbeds, porcupine, tortoise, turtle, birds brooding in their nests, taken together with their eggs, harvest crops, flour and malt for mixing, butter and milk from cattle-pen and sheepfold, wheat, hulled barley, small beans and large beans gathered in piled-high baskets, onions in their furrows, onions and shallots, seed turnips, cardamom (?), , ... -- Summer, the heroic son of Enlil, offered.
89-104 - Winter, lordly son of Enlil, , released the water of life and opened. He gathered the oxen and the oxen. The disputed sheep was provided, barley-fed but with a scorpion at its side. Quartz, gold and silver found in leather pouches, cedar, cypress, , boxwood, , tribute of the Land, figs from Mari, , strings of dried fruit, cool water, the tribute of the hills, thick honey, beer, , village , birds, birds, birds, clipped geeese, fattened ducks, carp, which Winter made grow up, large pomegranates gathered from the orchards, big bunches of grapes on high, winter cucumbers, empty , brought forth in the early rain, large turnips, large cut down with the knife (?), long leeks -- Winter himself brought the tribute he had collected.
105-111 - Summer and Winter set about organising the animals and offerings for E-namtila, the house of Enlil. The two of them, like huge butting bulls, reared themselves triumphantly. But Winter, because his limbs had grown tired from the grain grown heavy in the furrows, and the wheat and the emmer which he had been watering by hand, turned away as from an enemy and would not draw near.
112-120 - Consequently Winter was overcome by anger and he started a quarrel with Summer: 'Summer, my brother, you should not praise yourself; whatever harvest produce you bring as gifts to the palace has not been made by your toil: you should not brag. As if you were the one who had done the hard work, as if you had done the farming, as if you had taken care of irrigation control during the spring floods, as if you had brought forth the grain in the arable tracts with the dew from heaven -- how much through my toil is it that you enter the palace!'
121-143 - 'Whatever animals, cattle and sheep of the hill, you bring to my . Your gardener the palace . Honey and wine in the orchard . Its destructive hoe . Your gathered vegetables, the purslane, . Whatever you at the gate of the palace. In the field your arm . The straw of the grain you bring .'
144-152 - 'After you have threshed it at your threshing floor, and have the cattle's dung, your carrying-nets are to hand, bearing your straw. the animals, the storehouses and their contents. After your houses and farmsteads sheep, from your cattle, after their reedbeds, after green briars and cut thorns, storehouse the dung of unyoked oxen -- the slave Summer, the duly-appointed labourer who will never rest from his toil, a hired man who has to return to the fields of the Land for his own sustenance!'
153-156 - On that day Winter taunted Summer. Summer, the hero whom one does not challenge, searched for rude insults. He was confident in himself, considering the harvest time, and turned aside. Like a great bull eating rich grass, he raised his head.
157-163 - Next, Summer replied to Winter: 'Winter, you may have to stay by the side of the oven, ; but you should not launch such serious insults against someone who does not lead a sedentary (?) life. for the work of tilling the Land, with its difficulties, you do not raise a cry in the (?) cult centre, you do not look after the house. The young scribe is neglectful, which is an abomination, and no rushes are plucked for the beds. The singer does not embellish the banquet, at its side.'
164-171 - 'Winter, don't launch such insults! to the desert. I will make the strength of my power come forth in the house so that you recognise it. In my working term of duty, which is seven months of the year, does not speak softly. Tirelessly and constantly I place abundance upon the fields.'
172-184 - 'After they my seed, Winter, do not noise, when water is cut off from the arable tracts, when the bowls lie placed, when the fishing place has been prepared, when the fish have been piled up, I am Father Enlil's great comptroller. I harrow the fields into fruitful acres. When the oxen have stopped working the fields, when you have concentrated your efforts on the damp areas and given the sign for the field work, I do not work for you in the large arable tracts and fruitful acres early in the season. If the spring grain bends its neck in the hollow of the furrows, no one provides a fence. Whatever your farmer brings to the oxen, he will not make the oxen angry with me. Winter in the uplands . The man of the bedroom .'
185-188 - Then Summer taunted Winter: 'Wise , serious insults , not .'
189-199 - Thereupon Winter replied to Summer: 'Summer, the donkey grazing on grass at the harvest ground and braying noisily, the mule , the harvest ox chafing its neck in the pegs and tossing its head in the lead rope, the innkeeper going to the harvest ground carrying a bowl in his hands, the flour playing , the bragging fieldworker who does not know the extent of the field -- Summer, my brother, after you have gone out boasting about my toil, when at the turn of the year grain is brought into the houses and the granaries are packed full, when you bring the surplus, your garment and your garment are . When some one gives a two axe to you, you go off to your steppe.'
200-215 - 'Summer, my brother, the wet spots must not be when tilling the field. A man from the storehouse stands in front of you and instructs you. When on the high plain the ash tree , yourself When tribute is brought in your freight boats . When the grass has arrived in the storehouse, before me. What will the penned sheep eat? Your reeds are exhausted. The reed-cutter who sets about pruning with the sickle and splitting older reeds, the builder who places labourers in houses, never resting from his efforts, the potter who digs out clay, lights a fire and stokes it with wood the pot! Weaver, weave your garment with the strength (?) of your cloth. Brewer, bake your beer bread at the harvest ground as your assignment! Cook, produce great banquet loaves in summer! The building supervisor the of the roofs. People boots and shoes .'
216-224 - 'Summer, my brother, as long as you go with my term of duty, great and small order you about and your string is not cut. Although you have gathered all things in the Land and filled the storehouses, in all my strength I am their owner when your limbs become tired. When the clouds have brought down the abundance of heaven, and the water of the first greening has descended from the hills, and the new grain has been put in the granary to be added to the old grain, the good farmer, having seen to his fields, shouts for joy, the carrier donkeys stand ready and he sets out confidently for the city.'
225-235 - 'My brother, when you have put the holy plough away in the barn, the storehouse, everything you have gathered, you make a roar like fire. You sit down to plentiful food and drink. You obtain the choicest goods from the Land. For my king named by Nanna, the son of Enlil, Ibbi-, when he is arrayed in the garment and the garment, when you have taken care of the garment and the garment, when you have made a perfect feast for the gods, when the Anuna have placed garments on their holy bodies, in his E-namtila, the holy abode of kingship founded by An, at that place of content they prepare a choice banquet.'
236-247 - 'When the and drums, and other instruments play together for him, he passes the time with your heart-gladdening and instruments. But it is I who have made the wine plentiful and made much to eat and drink. I perfect the garments with fine oil. I bring up the , the and garments. As for safeguarding, the best in Sumer, in the oppressive heat (?) of Summer, where they had been put away in the bedrooms amongst the black-headed people, moths destroy the blankets and make the cloth perish because of you. exhausts itself for you . The wooden chest . I am Ninkasi's help, for her I sweeten the beer, with as much cold water, the tribute of the hills, as you brought.'
248-258 - 'After pots, after pots, after the plump grapes have been laid out in the cool breeze, I make my king's great palace pleasant. I am the one who cools down my king. I fill the fish-hook. My comrade, grasp your leather bag, go out . The farmer hardship. The farmer the rain. The gardener does not know how to plant purslane, your basket . How can you compare yourself to me while seeking a roof under which to rest?'
259-263 - For a second time Winter had taunted Summer. Summer, the heroic son of Enlil, was convinced of his own strong power and consequently trusted in himself. He acted as if in a friendly manner to the insults that Winter had spoken to him.
264-273 - Then Summer replied to Winter: 'Winter, you should not be so self-important about your superior strength after you have explained the grounds for your bragging. I shall speak about your abode in the city which I shall . You seem like a man of office but you are an inept one. Your nets are for the oven-side, hearth and kiln. Like a herdsman or shepherd encumbered by sheep and lambs, helpless people run like sheep from oven-side to kiln, and from kiln to oven-side, in the face of you (?). In sunshine you reach decisions, but now in the city people chomp and chew because of you.'
274-282 - 'When the day is half done, nobody walks about in the streets. The servant, basking by the side of the oven, is in the house until sunset. The maid, not attending to the flow of the water-container, passes the day on garments. As for the fields not worked in winter, their furrows are not cut straight and their grain, having not been cast into a wholesome place, is taken away by huge flocks of rooks. The vegetable cutter does not those vegetables at the market. Carrying old reeds, the labourer is halt and lame. Don't speak with a gaping mouth of your superior strength -- I will make known its shape and essence.'
283-287 - For a second time Summer had taunted Winter. On that day of the E-kur's festival and Sumer's plenty, the two of them stretched (?) their legs and stood combatively. Summer and Winter, like great bulls about to tear at each other's horns, bent forward like wild bulls in the main courtyard and took up their positions.
288-296 - Like a great bull Winter raised his head to speak: 'Father Enlil, you gave me control of irrigation; you brought plentiful water. I made one meadow adjacent to another and I heaped high the granaries. The grain became thick in the furrows. Ezina came forth in splendour like a beautiful maiden. Summer, a bragging field-administrator who does not know the extent of the field, my thighs grown tired from toil. tribute has been produced for the king's palace. Winter admires the heart of your in words.'
297-303 - Summer pondered everything in his head and calmed down. Summer spoke respectfully to Enlil: 'Enlil, your verdict is highly valued, your holy word is an exalted word. The verdict you pronounce is one which cannot be altered -- who can change it? There was quarrelling of brother with brother but now there is harmony. For as long as you are occupying the palace, the people will express awe. While you live there, far be it from me to mock -- in fact I shall praise you.'
304-309 - Enlil answered Summer and Winter: 'Winter is controller of the life-giving waters of all the lands -- the farmer of the gods produces everything. Summer, my son, how can you compare yourself to your brother Winter?' The import of the exalted word Enlil speaks is artfully wrought, the verdict he pronounces is one which cannot be altered -- who can change it?
310-315 - Summer bowed to Winter and offered him a prayer. In his house he prepared emmer-beer and wine. At its side they spend the day at a succulent banquet. Summer presents Winter with gold, silver and lapis lazuli. They pour out brotherhood and friendship like best oil. By bringing sweet words to the quarrel (?) they have achieved harmony with each other.
316-318 - In the dispute between Summer and Winter, Winter, the faithful farmer of Enlil, was superior to Summer -- praise be to the Great Mountain, Father Enlil!
an noun An
nam-nir noun authority
saj noun head
íl verb to raise
ud noun day(light)
dùg verb to be good
è verb to go out or in
jic-hur noun design
sig10 verb to place
ùj noun people
dajal verb to be wide
tag verb to touch
én-líl noun Enlil
ki noun place
gud noun bull
gal verb to be big
jìrì noun foot
gub verb to stand
ud noun day(light)
dùg verb to be good
nám-hé noun abundance
bùlùj verb to flourish
ji6 noun night
XX
XX
giri17-zal noun joy
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
gu noun (flax) thread
verb to grow
ce noun barley
dajal verb to be wide
a-ectub noun carp(-filled) water
kar noun quay
gen6 verb to be firm
XX
XX
nám-hé noun abundance
ud noun day(light)
sud verb to be distant
é-mé-éc noun summer
an noun heaven
níj-kécé noun band
ak verb to do
en-te-en noun winter
a noun water
hé-jál noun plenty
kar noun quay
gen6 verb to be firm
én-líl noun Enlil
lugal noun king
kur noun (mountain) land
jéctúg noun ear
gub verb to stand
hur-saj noun mountain (range)
gal verb to be big
jìc noun penis
dug4 verb to say
kur noun (mountain) land
ha-la noun share
cúm verb to give
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
hé-jál noun plenty
zi noun life (breath)
kalam noun the Land
cag4 noun heart
ri verb to direct
én-líl noun Enlil
ki noun place
jìc noun penis
dug4 verb to say
am noun wild bull
mur noun growl
ca4 verb verb part of multiword verb
hur-saj noun mountain (range)
ud noun day(light)
ki noun place
zal verb to pass
ji6 noun night
hác noun thigh
dug4 verb to say
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
ì-hè-nùn-nà noun type of oil
cu noun hand
ús verb to be adjacent
am noun wild bull
gal verb to be big
temen noun foundation
hur-saj noun mountain (range)
ú noun plant
sikil verb to be pure
gu7 verb to eat
cág4-túm noun meadow
hur-saj noun mountain (range)
noun neck
pec verb to be thick
én-líl noun Enlil
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
nam noun destiny
tar verb to cut
é-mé-éc noun summer
iri noun town
á-dám noun habitation
ki noun place
jar verb to place
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
én-líl noun Enlil
buru14 noun harvest (time)
hé-jál noun plenty
kur9 verb to enter
à-gàr noun meadow
gal verb to be big
kíj-gí4-á noun messenger
gi4 verb to return
gud noun bull
gáná noun field
jar verb to place
en-te-en noun winter
hé-jál noun plenty
a-ectub noun carp(-filled) water
nám-hé noun abundance
zi noun life (breath)
kalam noun the Land
gáná noun field
gáná noun field
zid adj right
ce noun barley
jar verb to place
níj-nám pronoun anything
jar verb to place
én-líl noun Enlil
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
nam noun destiny
tar verb to cut
en-te-en noun winter
gaba noun chest
hur-saj noun mountain (range)
a-ectub noun carp(-filled) water
nám-hé noun abundance
zi noun life (breath)
kalam noun the Land
cu noun hand
verb to hang
idigna noun Tigris
buranuna noun Euphrates
gud noun bull
gal verb to be big
jìrì noun foot
gub verb to stand
gáná noun field
gáná noun field
zid adj right
én-líl noun Enlil
cu noun hand
ba verb to allot
a-ab-ba noun sea(water)
ambar noun marsh
dím verb to create
ab noun sea
ku6 noun fish
mucen noun bird
ní-bí pronoun itself, themselves
tud verb to give birth
jic-gi noun reedbed
kí-cár noun totality
gi noun reed
sumun verb to be old
gi noun reed
henbur noun shoot
gi noun reed
BADBAD
gur verb to turn
é-mé-éc noun summer
dumu noun child
ur-saj noun hero
én-líl noun Enlil
à-gàr noun meadow
gal verb to be big
a noun water
jar verb to place
gáná noun field
gáná noun field
zid adj right
XX
a noun water
sed4 verb to be cold
gáná noun field
noun person
bal verb to turn over
cu noun hand
ak verb to do
mu noun name
gen6 verb to be firm
XX
XX
tu11 verb to strike down
XX
XX
du7 verb to push
gi4 verb to return
UDUD
XX
lu verb to be abundant
XX
numun noun seed
kal verb to be rare
jar verb to place
DIDI
XX
EE
XX
en-te-en noun winter
kug adj shining
gud noun bull
cudul noun yoke
saj noun head
nin-urta noun Ninurta
dumu noun child
én-líl noun Enlil
gáná noun field
zid adj right
XX
à-gàr noun meadow
gal verb to be big
ce noun barley
XX
XX
XX
gáná noun field
gáná noun field
zid adj right
én-líl noun Enlil
níj noun thing
jar verb to place
en-te-en noun winter
u8 noun ewe
sila4 noun lamb
tud verb to give birth
ud5 noun (nanny) goat
mác noun (kid) goat
cúm verb to give
áb noun cow
amar noun calf
lu verb to be abundant
ì noun fatty substance
ga noun milk
jar verb to place
an-edin noun high plain
ceg9-bar noun fallow deer?
lulim noun red deer?
cag4 noun heart
húl verb to be happy
mucen noun bird
an noun heaven
ki noun place
dajal verb to be wide
gùd noun nest
ús verb to be adjacent
ku6 noun fish
ambar noun marsh
jic-gi noun reedbed
nunuz noun egg
verb to lie down
pú-kírí6 noun orchard
làl noun syrup
jectin noun grape (wine)
ki noun place
tag verb to touch
jic noun tree
ki noun place
verb to grow
gurun noun fruit
íl verb to raise
sar noun garden plot
gu noun (flax) thread
tag verb to touch
nisig noun greenery
jar verb to place
ce noun barley
àbsìn noun furrow
noun neck
pec verb to be thick
ézíná noun Ezina
ki-sikil noun young woman
sag9 verb to be good
noun self
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
buru14 noun harvest (time)
ezen noun festival
gal verb to be big
én-líl noun Enlil
saj noun head
an noun heaven
íl verb to raise
é-mé-éc noun summer
é noun house(hold)
é-dúrú5 noun village
ki noun place
jar verb to place
tùr noun animal stall
amac noun sheepfold
dajal verb to be wide
à-gàr noun meadow
gal verb to be big
hi-li noun attractiveness
cár verb to be numerous
gaba noun chest
gada noun linen (fibre)
noun neck
ki noun place
tag verb to touch
buru14 noun harvest (time)
hé-jál noun plenty
é noun house(hold)
kur9 verb to enter
guru7 noun (grain) heap
noun neck
gur verb to turn
iri noun town
á-dám noun habitation
ki noun place
jar verb to place
é noun house(hold)
kalam noun the Land
verb to erect
é noun house(hold)
dijir noun deity
hur-saj noun mountain (range)
ki noun place
sikil verb to be pure
verb to grow
é-nám-tíl3-láè2-nàm-tìl-là noun E-namtila
ki-tuc noun dwelling place
kug adj shining
nam-lugal noun kingship
barag noun dais
mah verb to be majestic
túm verb to be suitable
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
én-líl noun Enlil
nám-hé noun abundance
ki noun place
ús verb to be adjacent
é-mé-éc noun summer
dumu noun child
ur-saj noun hero
én-líl noun Enlil
é-nám-tíl3-láè2-nàm-tìl-là noun E-namtila
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
nidba noun (food) offering
gíd verb to be long
mác-áncé noun animals
gud noun bull
udu noun sheep
hur-saj noun mountain (range)
ceg9 noun wild sheep?
ceg9-bar noun fallow deer?
lulim noun red deer?
cag4-gan adj (physically) perfect
bar-sal noun type of sheep
a-lum noun long-fleeced sheep
niga adj fattened
gúkkál-íb-lá noun long-and-fat-tailed sheep
cáh noun pig
cag4 noun heart
jic-gi noun reedbed
noun neck
pec verb to be thick
zé-dá noun porcupine?
uh noun turtle
ba-al-gu7 noun turtle
mucen noun bird
gùd noun nest
nam-a-a noun brooding?
ak verb to do
nunuz noun egg
dab5 verb to seize
níj noun thing
buru14 noun harvest (time)
zíd noun flour
munu4 noun malt
hi verb to mix up
ì noun fatty substance
ga noun milk
tùr noun animal stall
amac noun sheepfold
gig noun wheat
gú-nídá noun hulled barley
noun pulse
tur verb to be small
noun pulse
gal verb to be big
gi-gur noun capacity measure (container)
dub verb to heap up
dab5 verb to seize
cúm-síkíl noun white onion
àbsìn noun furrow
dur noun bond
dab5 verb to seize
za-ha-din noun type of plant
cúm-síkíl-lúm noun type of plant
numun noun seed
lú-úb noun turnip
zà-hì-lì-à noun garden cress?
XX
XX
XX
dìm-gì4 noun type of plant
XX
X noun type of plant
é-mé-éc noun summer
dumu noun child
ur-saj noun hero
én-líl noun Enlil
jic noun tree
tag verb to touch
en-te-en noun winter
dumu noun child
nír-jál adj authoritative
én-líl noun Enlil
XX
XX
cu noun hand
dadag verb to be bright
a noun water
nàm-tìl noun life
taka4 verb to leave behind
verb to hang
XX
XbrXbr
NINI
jál verb to open
taka4 verb to leave behind
gud noun bull
ZUMZUM
gur verb to turn
KAKA
gud noun bull
sig10 verb to place
udu noun sheep
à-dà-mìn noun contest
jar verb to place
niga adj fattened
bar noun outside
jírí-táb noun scorpion
du8-ci-a noun quartz?
kug-sig17 noun gold
kug-babbar noun silver
lú-úb/lú-úb-cír noun type of bag
pàd verb to find
erin noun cedar
cú-úr-mén noun type of cypress
XX
XX
tackarin noun box tree
XX
gíd verb to be long
na4 noun stone
XX
GAGGAG
te verb to approach
XX
gún noun weight measure (load)
XX
kalam noun the Land
pèc noun fig (tree)
má-rí noun Mari
pa noun branch
ce-er-gum noun string (of fruit)
a noun water
sed4 verb to be cold
gún noun weight measure (load)
hur-saj noun mountain (range)
XX
làl noun syrup
tá-háb verb to thicken?
dida noun beer (ingredient)
á-dám noun habitation
bibra noun type of bird
e-sig noun type of bird
XX
XX
cù-ùr-rà noun clipped goose
bibad noun type of duck
niga adj fattened
suhur noun type of carp
KAKA
XX
XX
UU
XX
en-te-en noun winter
bùlùj verb to flourish
nú-úr-má noun pomegranate
gal verb to be big
noun orchard
cu noun hand
su-ub verb to rub
jectin noun grape (wine)
ga-ra-an noun bunch (of fruit)
gal verb to be big
nim noun upper (land)
úkúc noun cucumber
en-te-en noun winter
XX
cag4-sug4 noun emptiness
im noun rain(storm)
saj noun head
XX
è verb to go out or in
lú-úb noun turnip
gal verb to be big
AGA noun type of axe
gal verb to be big
kud verb to cut
dúl verb to lower
ga-rac noun leek
gíd verb to be long
en-te-en noun winter
gún noun weight measure (load)
jar verb to place
ní-bí pronoun itself, themselves
jar verb to place
é-nám-tíl3-láè2-nàm-tìl-là noun E-namtila
é noun house(hold)
én-líl noun Enlil
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
mác noun (kid) goat
kadra noun greeting gift
numeral 2
am noun wild bull
gal verb to be big
du7 verb to push
ù-nà noun aggression
gub verb to stand
en-te-en noun winter
á noun arm
kúc verb to be tired
zag-ce noun shoulder
kúc verb to be tired
ce noun barley
àbsìn noun furrow
noun neck
pec verb to be thick
gig noun wheat
zíz noun emmer
a noun water
cu noun hand
dug4 verb to say
nú-érím noun enemy
bar noun outside
gub verb to stand
da noun side
tag verb to touch
ur5 pronoun that
en-te-en noun winter
ninim noun envy
te verb to approach
é-mé-éc noun summer
du14 noun discord
jar verb to place
é-mé-éc noun summer
cec noun brother
noun self
silim verb to be healthy
dug4 verb to say
níj noun thing
buru14 noun harvest (time)
kadra noun greeting gift
é-gál noun palace
a-na pronoun what(ever)
de6 verb to carry
á noun arm
kúc verb to be tired
dím verb to create
noun self
búr verb to release
noun person
du-lum noun toil
íl verb to raise
nam-engar noun farmer's craft
ak verb to do
a-ectub noun carp(-filled) water
nám-kú3-jálnàm-kù-jàl2 noun canal inspector's office
dím verb to create
ce noun barley
XX
à-gàr noun meadow
im-du8 noun dew
an noun heaven
è verb to go out or in
á noun arm
kúc verb to be tired
é-gál noun palace
a-gin7 adv type of manner adverbial
kur9 verb to enter
mác-áncé noun animals
gud noun bull
udu noun sheep
hur-saj noun mountain (range)
a-na pronoun what(ever)
de6 verb to carry
XX
XX
KAC4KAC
nam noun destiny
SARSAR
ú noun plant
XX
SARSAR
cu noun hand
nu-kiri6 noun gardener
sá-dúg4 noun regular offering
verb
é-gál noun palace
verb
pú-kírí6 noun orchard
làl noun syrup
jectin noun grape (wine)
XX
XX
al noun hoe
gul verb to destroy
noun
X verb X
XX
nisig noun greenery
jar verb to place
babbar-hi noun purslane?
noun voice
verb to pour
kan4 noun gate
é-gál noun palace
a-na pronoun what(ever)
PAPA
CACA
a-na pronoun what(ever)
a-cag4 noun field
á noun arm
dugud verb to be heavy
ce noun barley
de6 verb to carry
in-nu noun straw
me verb to be
gud noun bull
a-na pronoun what(ever)
KAKA
kislah noun uncultivated land
jic noun tree
ra verb to beat
gud noun bull
ce10 noun (animal) dung
sa-hir noun type of net
cu noun hand
te verb to approach
in-nu noun straw
íl verb to raise
mác-áncé noun animals
na-kam-tum noun storehouse
níj noun thing
é noun house(hold)
é-dúrú5 noun village
udu noun sheep
gud noun bull
XX
jic-gi noun reedbed
XX
XX
XX
dèhì noun type of plant
sig7 verb to be green
cu noun hand
ad5 noun thorn bush
kud verb to cut
URUR
na-kam-tum noun storehouse
jar verb to place
curum noun (animal) dung
gud noun bull
du8 verb to spread
é-mé-éc noun summer
arad noun slave
noun person
kíj noun work
gub verb to stand
á noun arm
noun person
huj verb to hire
cag4-gal noun sustenance
ní-bí pronoun itself, themselves
gáná noun field
kalam noun the Land
níjín verb to go around
ud noun day(light)
en-te-en noun winter
é-mé-éc noun summer
in noun abuse
dúb verb to tremble
é-mé-éc noun summer
ur-saj noun hero
du14 noun discord
jar verb to place
in noun abuse
la-ga noun criminal
kíj verb to seek
ud noun day(light)
buru14 noun harvest (time)
ur5 pronoun that
nir noun authority
jál verb to be (located)
da noun side
taka4 verb to leave behind
gud noun bull
mah verb to be majestic
ú noun plant
hi verb to mix up
gu7 verb to eat
saj noun head
íl verb to raise
-kám-má numeral 2nd
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
gi4 verb to return
en-te-en noun winter
da noun side
gir4 noun oven
tuc verb to sit
XX
saj noun head
e-ne pronoun he, she
tud verb to give birth
in noun abuse
dugud verb to be heavy
ki noun place
ús verb to be adjacent
tuc verb to sit
cu noun hand
te verb to approach
HIHI
kíj noun work
níj-gíg noun abomination
kalam noun the Land
du8 verb to spread
noun voice
ra verb to beat
gú-NE noun cult centre?
zìg verb to rise
é noun house(hold)
igi noun eye
bar verb to set aside
dub-sar-tur noun junior scribe
bar noun outside
níj-gíg noun abomination
númún noun alfalfa
kí-nú noun sleeping quarter
zé-ér verb to tear out
nar noun musician
jicbun noun (cult) meal
cu noun hand
bar verb to set aside
zag noun side
níjín verb to go around
en-te-en noun winter
in noun abuse
ki noun place
ús verb to be adjacent
edin noun open country
te verb to approach
á noun arm
kalag verb to be strong
é noun house(hold)
è verb to go out or in
igi noun eye
du8 verb to spread
bal noun term (in office)
gub verb to stand
mu noun year
itid noun moon(light)
7 numeral 7
kíj noun work
sig9 verb to put
dug4 verb to say
TURTUR
XX
á noun arm
TITI
kúc verb to be tired
saj noun head
ús verb to be adjacent
a-cag4 noun field
la noun plenty
gub verb to stand
numun noun seed
ka noun mouth
numun noun seed
XX
en-te-en noun winter
nàm-gù-rà noun shouting
ki noun place
jar verb to place
à-gàr noun meadow
a noun water
hac verb to break
bur noun type of bowl
verb to lie down
ki noun place
nam-cu-KU6 noun fisherman's craft
jar verb to place
ku6 noun fish
guru7 noun (grain) heap
dub verb to heap up
sàj-tùn noun land registrar
mah verb to be majestic
a-a noun father
én-líl noun Enlil
gáná noun field
gáná noun field
zid adj right
éc noun rope
ùr verb to drag
gud noun bull
gáná noun field
cu noun hand
jar verb to place
ki noun place
duru5 verb to be wet
á noun arm
DU verb DU
gáná noun field
kíj noun work
jickim noun sign
ak verb to do
à-gàr noun meadow
gal verb to be big
gáná noun field
zid adj right
cu-nim adj early
kíj noun work
ak verb to do
ce-ectub noun spring barley
à-tùr noun hollow (of furrow)
noun neck
gíd verb to be long
dub-ba-an noun fence
tuku verb to have
engar noun farmer
gud noun bull
a-na pronoun what(ever)
jen verb to go
gud noun bull
sumur verb to be angry
en-te-en noun winter
gud-ra noun ox driver
igi-nim noun upper land
á noun arm
XX
noun person
kí-nú noun sleeping quarter
kí-nú noun sleeping quarter
KAKA
XX
XX
DI verb DI
ud noun day(light)
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
in noun abuse
dúb verb to tremble
ígí-jál-túkú adj wise
jic-hur noun design
kíj noun work
in noun abuse
dugud verb to be heavy
XX
XX
XX
XX
gub verb to stand
XX
KAKA
-kám-má numeral 2nd
en-te-en noun winter
é-mé-éc noun summer
gi4 verb to return
é-mé-éc noun summer
dúsú noun donkey
ú noun plant
ki-buru14 noun harvest area
gu7 verb to eat
ka noun mouth
si-il verb to split apart
noun voice
dug4 verb to say
kunga noun mule
ki noun place
ú noun plant
zar noun sheaf
GAGA
NENE
HAHA
KIBKIB
verb to hang
da noun side
kar verb to flee
gud noun bull
buru14 noun harvest (time)
gàg-sìlà noun harness
noun neck
zé-ér verb to tear out
saman noun tethering rope
saj noun head
bal verb to turn over
lú-kúrún-ná noun innkeeper
ki-buru14 noun harvest area
jen verb to go
sìlà noun capacity measure (container)
cu noun hand
verb to hang
noun person
zíd noun flour
ce noun barley
sa verb to roast
KAKA
lum verb to thrive
ak verb to do
saj noun head
cár-rá-áb-DU noun type of administrator
noun self
búr verb to release
cag4 noun heart
a-cag4 noun field
zu verb to know
é-mé-éc noun summer
cec noun brother
á noun arm
kúc verb to be tired
noun self
bùlùj verb to flourish
è verb to go out or in
zag-mu noun new year
ce noun barley
é noun house(hold)
kur9 verb to enter
guru7 noun (grain) heap
noun neck
gur verb to turn
dirig verb to be superior
de6 verb to carry
bar-dul5 noun type of garment
níj-lám noun type of garment
bal verb to turn over
ha-zi-in noun type of axe
numeral 2
ma-na noun weight measure
noun person
cúm verb to give
edin noun open country
jen verb to go
é-mé-éc noun summer
cec noun brother
a-cag4 noun field
du8 verb to spread
ki noun place
duru5 verb to be wet
cub verb to fall
noun person
já-nún noun storehouse
saj noun head
gub verb to stand
á noun arm
áj verb to measure
an-edin noun high plain
ma-nu noun ash?
jic noun tree
gal verb to be big
XX
XX
XX
CUCU
KISALKISAL
XX
gu-ru-um noun pile
ní-zú pronoun yourself
tir noun forest
má-lá noun freight boat
gún noun weight measure (load)
de6 verb to carry
ní-zú pronoun yourself
gíd verb to be long
ú noun plant
já-nún noun storehouse
verb to equal
dug4 verb to say
XX
igi noun eye
udu noun sheep
ùr noun harness
a-na pronoun what
gu7 verb to eat
ub-zal noun type of reed
kúc verb to be tired
lú-gí-zé noun reed cutter
bar-hu-da noun sickle?
zé-ér verb to tear out
jen verb to go
gi noun reed
sumun verb to be old
dar verb to split
cidim noun builder
új3-ílùj-ìl2 noun menial
é noun house(hold)
gub verb to stand
á noun arm
báhár noun potter
im noun clay
ba-al verb to dig
izi noun fire
íl verb to raise
jic noun tree
íl verb to raise
dug noun pot
XX
XX
uc-bar noun weaver
aktum noun type of garment
á-jár noun part of garment
bar-dul5 noun type of garment
tuku5 verb to weave
lunga noun brewer
bappir noun beer bread
cu-kin noun obeisance
ki-buru14 noun harvest area
du8 verb to spread
muhaldim noun cook
ninda noun bread
jicbun noun (cult) meal
gal verb to be big
é-mé-éc noun summer
è verb to go out or in
cidim noun builder
gal verb to be big
ùr noun roof
á-jár noun part of roof
IMIM
KAKA
BABA
ri verb to direct
noun person
súhúb noun boot
é-sír noun sandal
libir verb to be old
sed4 verb to be cold
DU verb DU
é-mé-éc noun summer
cec noun brother
bal noun term (in office)
gub verb to stand
en-na conj as long as
jen verb to go
tur verb to be small
mah verb to be majestic
á noun arm
áj verb to measure
sa noun sinew
TAR verb TAR
kalam noun the Land
níj-gúr11 noun possessions
jar verb to place
na-kam-tum noun storehouse
jar verb to place
á noun arm
zag-ce noun shoulder
kúc verb to be tired
jé6 pronoun I
lugal noun king
ud noun day(light)
muru9 noun cloud
hé-jál noun plenty
an noun heaven
ki noun place
ús verb to be adjacent
a noun water
numun noun seed
saj noun head
hur-saj noun mountain (range)
zag noun side
tag verb to touch
ce noun barley
nim adj early
ce noun barley
sig verb to be low
tah verb to add
é-sáj noun grain store
LULU
cub verb to fall
engar noun farmer
zid adj right
gáná noun field
á noun arm
húl verb to be happy
i verb to bring out
ance noun donkey
íl verb to raise
gub verb to stand
iri noun town
nir noun authority
jál verb to be (located)
cec noun brother
apin noun plough
kug adj shining
é noun house(hold)
dal verb to fly
jar verb to place
na-kam-tum noun storehouse
a-na pronoun what(ever)
jar verb to place
izi noun fire
noun voice
è verb to go out or in
gu7 verb to eat
naj verb to drink
gal verb to be big
tuc verb to sit
kalam noun the Land
saj noun head
èd verb to go down or up
lugal noun king
mu noun name
pàd verb to find
nanna noun Nanna
dumu noun child
én-líl noun Enlil
i-bi-suen noun Ibbi-Suen
cutur noun type of garment
hur-saj noun mountain (range)
mur10 verb to dress
bar-dul5 noun type of garment
níj-lám noun type of garment
noun (loving) care
dug4 verb to say
ezen noun festival
dijir noun deity
cu noun hand
du7 verb to be perfect
a-nun-na noun Anuna
bar noun outside
kug adj shining
túg noun garment
jál verb to be (located)
é-nám-tíl3-láè2-nàm-tìl-là noun E-namtila
ki-tuc noun dwelling place
kug adj shining
nam-lugal noun kingship
an noun An
jar verb to place
ki noun place
ur5 noun liver
sag9 verb to be good
jicbun noun (cult) meal
níj noun thing
dùg verb to be good
cèm noun type of drum
á-lá noun type of drum
sì-CIR noun fret
jìc-gù-dì noun musical instrument
ní-bí pronoun itself, themselves
dú1 verb to perform (music)
tigi noun type of instrument and composition
za-am-za-am noun type of instrument and composition
níj noun thing
cag4 noun heart
húl verb to be happy
ud noun day(light)
zal verb to pass
jé6 pronoun I
jectin noun grape (wine)
lu verb to be abundant
gu7 verb to eat
naj verb to drink
gal verb to be big
túg noun garment
ì noun fatty substance
dùg verb to be good
du7 verb to be perfect
níj-túg noun garment container
cutur noun type of garment
aktum noun type of garment
á noun arm
è verb to go out or in
kúm verb to be hot
dugud verb to be heavy
é-mé-éc noun summer
saj noun head
ki-en-gi noun Sumer
zi noun life (breath)
de6 verb to carry
ùj noun people
saj noun head
gíg verb to be black
úr noun root
kí-nú noun sleeping quarter
jar verb to place
níj-bárág noun quilt
nim noun flying insect
be4 verb to diminish
aktum noun type of garment
sah6 verb to withdraw
níj-kécé noun meaning unknown
á noun arm
kúc verb to be tired
é-gál noun palace
CEC verb CEC
gú-né-sáj-já noun type of cabinet
kíj verb to seek
jál verb to be (located)
nin-ka-si noun Ninkasi
á-táh noun helper
kac noun beer
dùg verb to be good
a noun water
sed4 verb to be cold
gún noun weight measure (load)
hur-saj noun mountain (range)
a-na pronoun what(ever)
de6 verb to carry
dug noun pot
mác-gáná noun settlement
verb
dug noun pot
noun (water) hole
dug noun pot
hu-ru-um noun designation of pot
XX
XX
HARHAR
gaba noun chest
jectin noun grape (wine)
gur4 verb to be thick
tum9 noun wind
sed4 verb to be cold
sig10 verb to place
lugal noun king
é-gál noun palace
mah verb to be majestic
dùg verb to be good
noun person
noun self
sed4 verb to be cold
lugal noun king
gág-kú6-lá noun fish-hook
níj noun thing
si verb to fill
an-ta noun companion
á-já-lá noun sack
cu noun hand
te verb to approach
è verb to go out or in
engar noun farmer
ce noun barley
SISI
XX
XX
du-lum noun toil
du8 verb to spread
engar noun farmer
LAGABLAGAB
im noun rain(storm)
numeral 2
cèj verb to rain
XX
hul verb to be bad
gig verb to be ill
nu-kiri6 noun gardener
babbar-hi noun purslane?
dim noun (cosmic) post
zu verb to know
gi-gur noun capacity measure (container)
guru5 verb to cut down
XX
XX
za pronoun you (sg.)
jé6 pronoun I
a-na pronoun what
verb to equal
ùr noun roof
kí-nú noun sleeping quarter
kíj verb to seek
-kám-má numeral 2nd
en-te-en noun winter
é-mé-éc noun summer
in noun abuse
dúb verb to tremble
é-mé-éc noun summer
dumu noun child
ur-saj noun hero
én-líl noun Enlil
á noun arm
kalag verb to be strong
cag4 noun heart
zu verb to know
ur5 pronoun that
nir noun authority
jál verb to be (located)
in noun abuse
en-te-en noun winter
a-na pronoun what(ever)
dúb verb to tremble
i-gi4-in-zu adv as it were
noun (loving) care
dug4 verb to say
-kám-má numeral 2nd
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
gi4 verb to return
en-te-en noun winter
á noun arm
dirig verb to be superior
noun self
gur4 verb to be thick
ki noun place
gur4 verb to be thick
zu verb to know
iri noun town
kì-ùr noun foundation
dug4 verb to say
CEC verb CEC
za pronoun you (sg.)
noun person
me verb to be
noun person
hu-nu verb to be helpless
me verb to be
da noun side
gir4 noun oven
noun neck
izi noun fire
udun noun oven
sà-dù noun type of net
na-gada noun herdsman
sipad noun shepherd
u8 noun ewe
sila4 noun lamb
dugud verb to be heavy
noun person
hu-nu verb to be helpless
da noun side
gir4 noun oven
udun noun oven
udun noun oven
da noun side
gir4 noun oven
udu noun sheep
igi noun eye
jen verb to go
gaba noun chest
ud noun day(light)
da-gum-da-gummeaning unknown
di noun (law)suit
dab5 verb to seize
iri noun town
noun tooth
ur5 verb verb part of multiword verb
noun tooth
ra verb to beat
jar verb to place
ud noun day(light)
sa9 verb to halve
é-sír noun street
noun person
dib verb to pass
arad noun slave
noun person
da noun side
gir4 noun oven
húl verb to be happy
é noun house(hold)
ud noun day(light)
verb to cover
gémé noun female slave
noun person
a-ji6 noun flooding
epir noun type of container
gub verb to stand
túg noun garment
ud noun day(light)
zal verb to pass
a-cag4 noun field
en-te-en noun winter
kíj noun work
ak verb to do
àbsìn noun furrow
cag4 noun heart
gíd verb to be long
ce noun barley
kí-cár noun totality
cub verb to fall
buru4-dugud noun flock of crows
de6 verb to carry
nisig noun greenery
guru5 verb to cut down
noun person
dúl verb to lower
nisig noun greenery
ganba noun market (price)
du7 verb to be perfect
gi noun reed
sumun verb to be old
íl verb to raise
dusu noun earth-carrying basket
dùb-sà-dàr-à noun lame person
noun person
má-án-zí-lá noun club foot
á noun arm
dirig verb to be superior
ka noun mouth
du8 verb to spread
dug4 verb to say
jic-hur noun design
me noun essence
zu verb to know
-kám-má numeral 2nd
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
in noun abuse
dúb verb to tremble
ud noun day(light)
é-kúr noun E-kur
ezen noun festival
ki-en-gi noun Sumer
hé-jál noun plenty
numeral 2
XX
dùb noun knee
jál verb to be (located)
ù-nà noun aggression
gub verb to stand
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
gud noun bull
mah verb to be majestic
téc noun unity
á noun arm
si-il verb to split apart
kisal noun courtyard
mah verb to be majestic
am noun wild bull
dùb noun knee
jar verb to place
ki noun place
ki noun place
ús verb to be adjacent
en-te-en noun winter
inim noun word
gud noun bull
mah verb to be majestic
saj noun head
íl verb to raise
a-a noun father
én-líl noun Enlil
nám-kú3-jálnàm-kù-jàl2 noun canal inspector's office
cúm verb to give
a noun water
hé-jál noun plenty
de6 verb to carry
à-gàr noun meadow
zag noun side
tag verb to touch
guru7 noun (grain) heap
noun neck
gur verb to turn
ce noun barley
àbsìn noun furrow
noun neck
pec verb to be thick
ézíná noun Ezina
ki-sikil noun young woman
sag9 verb to be good
noun self
pa noun branch
è verb to go out or in
ak verb to do
é-mé-éc noun summer
cár-rá-áb-DU noun type of administrator
noun self
búr verb to release
cag4 noun heart
a-cag4 noun field
zu verb to know
á noun arm
kúc verb to be tired
zag-ce noun shoulder
kúc verb to be tired
zag noun side
tag verb to touch
é-gál noun palace
lugal noun king
gún noun weight measure (load)
XX
en-te-en noun winter
cag4 noun heart
inim noun word
nir noun authority
jál verb to be (located)
é-mé-éc noun summer
saj-ki noun forehead
níj-nám pronoun anything
kíj verb to seek
zi noun life (breath)
gi4 verb to return
é-mé-éc noun summer
én-líl noun Enlil
noun fear(someness)
te verb to approach
inim noun word
dug4 verb to say
én-líl noun Enlil
di noun (law)suit
níj noun thing
kal verb to be rare
inim noun word
kug adj shining
inim noun word
mah verb to be majestic
di noun (law)suit
dab5 verb to seize
níj noun thing
kúr verb to be different
a-ba pronoun who
cu noun hand
bal verb to turn over
cec noun brother
cec noun brother
du14 noun discord
verb to grow
jál verb to be (located)
ù conj and
dùg verb to be good
jál verb to be (located)
èn-tùkùm-cè conj as long as
é-gál noun palace
DU verb DU
ùj noun people
u6 noun wonder
dug4 verb to say
tuc verb to sit
noun self
pe-el verb to defile
téc noun unity
si-il verb to split apart
én-líl noun Enlil
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
gi4 verb to return
a noun water
zí-cág4-jál adj life-giving
kur noun (mountain) land
en-te-en noun winter
kú3-jálkù-jàl2 noun canal inspector
engar noun farmer
dijir noun deity
níj-nám pronoun anything
jar verb to place
é-mé-éc noun summer
dumu noun child
en-te-en noun winter
cec noun brother
a-na pronoun what
verb to equal
én-líl noun Enlil
inim noun word
mah verb to be majestic
dug4 verb to say
cag4 noun heart
galam verb to be skilful
kad4 verb to bind together
di noun (law)suit
dab5 verb to seize
níj noun thing
kúr verb to be different
a-ba pronoun who
cu noun hand
bal verb to turn over
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
gam verb to bow down
ù-gùl noun prayer
jar verb to place
é noun house(hold)
ulucin noun sweet emmer beer
kurun noun type of beer
zag noun side
jicbun noun (cult) meal
níj noun thing
dùg verb to be good
ud noun day(light)
zal verb to pass
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
kug-sig17 noun gold
kug-babbar noun silver
zà-gìn noun lapis lazuli
ba verb to allot
nam-cec noun brotherhood
nàm-dùb-sà noun companionship
ì noun fatty substance
li adj fine
bal verb to turn over
murub4 noun middle
inim noun word
dùg verb to be good
jar verb to place
téc noun unity
dùg verb to be good
é-mé-éc noun summer
en-te-en noun winter
à-dà-mìn noun contest
dug4 verb to say
en-te-en noun winter
engar noun farmer
zid adj right
én-líl noun Enlil
é-mé-éc noun summer
dirig verb to be superior
kur noun (mountain) land
gal verb to be big
a-a noun father
én-líl noun Enlil
zá3-mízà-mì2 noun praise