Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
The debate between Bird and Fish -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - ud ul re-ta nam dùg tar-ra-a-ba
2 - an (d)en-líl an ki jic-hur-bi mu-un-jar-re-ec-a-ba
3 - en jéctúg dajal-la-ke4
4 - (d)en-ki lugal nam-tar-ra -kam-ma-bi na-nam
5 - X X NI X mu-un-ur4-ur4 dúr ki ba-an-jar
6 - a zi-cag4-jál numun zid ù-tud cu-cè im-ma-ab-lá
7 - idigna buranun-na zag-ga ba-an-lá a kur-kur-ra mi-ni-in-tùm-uc
8 - íd tur-tur-ra cu luh ba-an-ak sùr-sùr mi-ni-jar-jar
9 - X X (d)en-ki-ke4 tùr amac cu bí-in-dajal sipad ùnùd(UNU) bí-in-tuku
10 - iri(ki) á-dam ki-a bí-in-jar-jar saj gíg mi-ni-in-lu
11 - lugal-e nam-sipad-bi-cè mu-un-tuku nam-nun-bi-cè mu-un-íl
12 - lugal ud-dam kur-kur-ra mu-un-è
13 - X X (d)en-ki-ke4 ambar-ambar-ra bí-in-kécé gi sumun gi hénbúr bí-in-mú
14 - X X umahmah ku6 mucen mi-ni-lu-ug
15 - X X ki níj zi pa-an-pa-ne-ne gu7 naj-bi-cè ba-an-cúm
16 - X X hé-jál-la dijir-re-e-ne-ke4 zag-bi-a ci-in-gub
17 - (d)nu-dím-mud nun mah en jéctúg dajal-la-ke4
18 - -bi-ta ù-mu-un-dím-dím
19 - ku6 mucen-bi jic-gi ambar-ra im-mi-in-si
20 - ki-gub-bi in-ne-en-pàd
21 - jic-hur-bi igi-bi im-mi-in-zu
22 - ud-bi-a ku6-e ambar-ra nunuz ki ba-ni-in-tag
23 - mucen-e ka jic-gi-a-ka gùd im-ma-ni-ib-ús
24 - mucen-e ku6 engur-ra-ke4 -bi-ta mi-ni-ib-hu-luh
25 - ku6-e im-ma-gub im-ma-dé-e
26 - ì-buluj5 ga-ba-al mu-ni-in-dù
27 - du14-cè sila ba-zìg ù-na-bi ba-an-gub
28 - ku6-e mucen-ra bir-ra-bi inim mu-na-ni-íb-bé
29 - mucen du8-du8 KA su-lum mar nu-jál
30 - zé-za engur-ra za-pa-áj () nundum búr-re buluj5-já
31 - mah-bi gu7-gu7 ba-zal cag4-za hul-bi sur-sur
32 - edin gub-ba-za mu-e-da-ra-ah mi-ni-ib-sar-sar-re-ne
33 - ab-sín-na dumu engar-ra-ke4-ne sa nam-mi-ri-ak
34 - nu-kiri6-ke4 pú-kiri6-pú-kiri6-a sa na-mu-e-ri-gub
35 - da-lu-úc-ta á-ni nu-já-já dùb nu-mu-e-ci-ib-gam-e
36 - mú-sar-ra níj mu-ni-ib-hul-hul su nu-mu-un-da-dùg-ge
37 - a-cag4 ki duru5 jál-jál-la-ba jìrì-zu nu-zíl-zíl-i
38 - mucen téc nu-zu kisal-e ce10 sud-sud
39 - kisal-luh tur é-a sa lá-e éc húb mi-ni-in-sar-re
40 - za-pa-áj-zu-ta é-e é-gal im-sùh-sùh mu-e-ci-ib-cub-bé
41 - é guructa-ka mu-ni-ib-ku4-ku4-ne
42 - gud udu-gin7 mi-ni-ib-mu7-e-ne
43 - a sed4 a-sig-ga ma-ra-dé-e-ne
44 - za-e sá-dug4-cè mu-e-da-an-gíd-i-ne
45 - mucen-dù-e á lá-ta mu-ni-ib-túm-túm-mu
45A - cu-KU6-dè é-gal-àm mu-ni-ib-ku4-ku4
46 - pa-zu igi-zu ì-im-kécé-kécé-re-ne
47 - dé-dé-zu ki-ce-er nu-tuku dal-dal-zu a-na-àm
48 - hul-zu-ta ji6 hu-luh-en ù dùg nu-mu-un-ku-ku-ne
49 - mucen ambar-ta è-ba-ra za-pa-áj-zu ugu-ju10-ta
50 - pú-saj sahar-dub-ba-ka è-ni-ib ur5-ra-àm me-te-zu-um
51 - ud-bi-a ku6-e mucen-ra in-cè mu-ni-in-dúb
52 - mucen bar gùn-gùn igi gùn-gùn sag9-ga-ni-cè mu-un-zu
53 - in ku6-e a-na mu-ni-ib-dúb-ba cag4-cè nu-mu-un-gíd-dè
54 - i-gi4-in-zu emeda(UM.ME)da u5-a-ac mu-ni-in-dug4
55 - inim-cè gú-ni nu-mu-na-ab-cúm-mu hul mu-un-ta-an-è
56 - ud-bi-a mucen-e ku6-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
A - ku6-ra im- DU NE mu-un-na-dúb-e
B - X X X X GA NE mu-na-ni-ib-bé
57 - a-gin7 cag4-zu cag4 gur4-ra im-de6 ní-zu mu-e-sun5-sun5
58 - ka-zu du6-dam ka im-ta-ab-níjín ejer-zu-cè igi nu-bar-re
59 - tugul kud á-cu-jìrì kud jìrì-zu bal-zu-cè
60 - ir nu-dùg-ga a-ha-an ci-dù-dù ugu-za giri17 ur5-ur5
61 - gú-a-zu bunijx(A.SUG) nu-ub-dab5-bé
62 - lah4-a-zu cu-ni su-ni-cè nu-ub-tag-ge
63 - engur mah sug dajal-la-ba jé6-e gal5-lá-zu-me-en
64 - ú dùg-ga-bi nu-mu-e-ci-ib-gu7-en gù-ju10 mu-un-te-te
65 - íd-da nir-jál-la-bi nu-mu-un-DU.DU u18-lu-ju10 mu-e-dul-dul
66 - igi-ju10-ta jic-gi-jic-gi-a mu-un-gir5-gir5-re-dè-en
67 - di4-di4-lá-zu-ta sá-dug4-cè ma-a-an-jar cag4-gal-ju10-cè mu-e-cúm
68 - gal-gal-zu ki jicbun-na-ka X su-búr-ju10 na-nam
69 - ab zu X X mu-e-da-BAD-en
70 - jé6-e mucen sag9-ga gal-zu-me-en
71 - kíj sag9-ga u-gùn tag-ga-ju10-cè
72 - làl-har kug-zu kíj li-bí-ib-sig10-ga
73 - é-gal lugal-la-ka DU.DU hé-du7-me-en
74 - kisal-a mu7-mu7-ju10 me-te-ac im-mi-in-jar
75 - akkil jar-ra-já níj ku7-ku7-da-bi
76 - su-bar cul-gi dumu (d)en-líl-lá-ra dùg-ge-ec im-mi-jál
77 - gurun níj-du8-hum kiri6-kiri6 pú-kiri6-a sá-dug4 gal-gal-ju10-cè
78 - ba-ba zíd munu4 gú-nida imjaja níj ka dùg-ge-já
79 - ur5-ta nam-mah-ju10 a-gin7 nu-e-zu ki-cè lá-a-ni
80 - ud-bi-a mucen-e ku6-ra in-cè mu-ni-in-dúb
81 - ku6 lipic-tuku á nam-ur-saj-já gur4-ra nir-jál
82 - muru9 dugud-gin7 ki nam-mi-in-ús a-da-mìn-e ba-an-gub
83 - in mucen-e a-na-àm mu-ni-in-dúb-ba cag4-cè nu-mu-un-na-an-gíd
84 - ki-cè la-ba-an-da-an-jar inim búr-bi im-me
85 - -kam-ma-cè ku6-e mucen-ra mu-na-ni-ib-gi4-gi4
86 - ka úr gú-guru5 jìrì su-ul-su-ul ka ha-la eme sal-sal
87 - nam nu-zu-a-ta e-da-ra-ah ní-zu ad li-bí-gi4
88 - mah gu7-gu7 saj cu zìg bí-íb-dug4-ga kisal-e ce10 si-si
89 - kisal-luh tur é-e sa lá-e éc mu-ri-íb-sar-re
90 - muhaldim lùngà-e ì-du8 é-a tìl-la
91 - mucen nam-mah-ju10 ejer-bi nu-e-zukum-zukum bar-já
92 - sig9-ga kalag-ga-já nu-mu-e-dè-zu inim ù-bu-bu-ul ì-bal
93 - níj ak-já ki-bi ù-mu-e-kíj dirig-cè sun5-ni-ib
94 - inim-zu nam-tag dugud im-ma-ab-tùm ní-zu ad li-bí-gi4
95 - jé6-e ku6-me-en hé-jál èc sikil-la téc-ba jar-a-me-en
96 - nidba gal-gal é-kur za-gìn-cè du8 mah nidba gal-gal dijir-re-e-ne-ka saj íl-la du-me-en
97 - (d)ézíná-gin7 cag4-jar kalam-ma-cè ba-jál-le-en á-tah-ni jé6-e-me-en
98 - ùj-e jéctúg-ga ma-an-dù-dù igi-bi mu-ci-jál
99 - buru14 ezen-gin7 mu-da-húl-le-ec ì-jál
100 - mucen níj gal-gal a-na mu-e-dím-ma-zu gur4-ra-ba ga-ri-ib-zu
101 - sun7-na ka lul-la bal-e-zu cu-za ga-ba-ni-ib-si
102 - ud-bi-a ku6-e mucen-ra im-sig10-sig10-ge
103 - á-ba mu-un-DU.DU
104 - ud mucen gùd ba-zìg-ga-gin7 amar-bi-cè níj-gu7-bi tùm-dè
105 - ku6-e á-ba mu-un-kíj-kíj
106 - gùd jar-ra ú sig10-sig10-ga-ni èc líl-lá mu-un-sàg
107 - é dù-dù-a-ni mu-un-gul-gul èrìm-ma-ni mu-un-bu
108 - nunuz jar-jar-ra-ni bí-in-gaz-gaz ab-ba im-mi-in-cú
109 - ku6-e mucen-ra a-e ba-da-an-kar
110 - ud-bi-a mucen igi pirij-já umbin hu-rí-in(mušen)-na
111 -
112 - mar-uru5 an-cag4-ga-cè an-na
113 - mucen-e gùd-bi-cè á-úr
114 - gùd jar-ra ú sig10-sig10-ga-ni edin dajal ì-zukum-e
115 - ka-bi nu-gig-gin7 an-cag4-ga
116 - mucen-e ku6-ra mu-un-ni10-ni10 ambar ì-kíj-kíj
117 - mucen-e ku6-ra engur-ra igi im-ma-an-du8 jéctúg ba-ci-in-gub
118 - i-gi4-in-zu a-e ba-da-kar umbin mu-ni-in-lá
119 - agargara tur-tur-bi téc-bi bí-in-jar-jar zar-re-ec mu-un-du8-du8
120 - mucen-e cu jar-bi im-mi-in-gi4 cag4-bi mu-
121 - -kam-ma-cè mucen-e ku6-ra mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
122 - galam-ma hu-ru jalga sùh ku6 nam-ta-è-X
123 - kar (X) ni10-ni10 ka-ga14-bi nu-gu7 cag4-gal ud cú-uc-e
124 - cáh is-háb ce10 ní-bi gu7-gu7 saj cu bí-in-dug4-ga
125 - en-nu-ùj já-já bàd-da tìl-la ní-bi-ta sur-ra
126 - ku6 já-ra izi-gin7 mu-un-bar7 ki càkìr mu-un-jar
127 - nu-zu-a-zu saj cu bal ba-ab-gíd cu úc-a i-ni-sù
128 - cag4 gur4-ra ní-bi ak-a-ba ní-bi mu-un-gul-gul
129 - jé6-e mucen an-na dal-dal-me-en ki-a du-du-me-en
130 - DU.DU-ju10-cè an mu sa4-a-ba a-la mu-un-ci-jál-le-me-en
131 - ku6-e nun-gal-e-ne ba-cúm-mu-uc
132 - numun saj-já-me-en amar-ju10 amar saj-já-àm
133 - X é-kur za-gìn-cè X saj íl-la mu-un-jen
134 - KI X ud ul-lé-a-cè
135 - X IN-bi sig9-ga-gin7 ùj cár-re im-me
136 - ur5-ta nam-mah-ju10 ejer-bi nu-zu ki-cè lá-a-ni
137 - -kam-ma-cè mucen-e ku6-e in-cè mu-ni-in-dúb
138 - ud-bi-a ku6-e mucen-ra ka ba-ab-du8 igi huc um-mi-in-ci-íl
139 - ka lul-la-ta na-an-sukud-dè di-kud-me ì-dab5
140 - di-kud ka-ac bar-me (d)en-ki-ke4 di-me ga-ba-an-na-gub
141 - -na-ne-ne zag saga11-bé-ec du14 hul mú-bé-ec
142 - gur4-ra nam-mah-bi zu-zu-ù-dè
143 - murub4 eridug(ki)-ga du14 ki ba-ni-íb-ús a-da-mìn ì-ak-e-ne a-da-mìn-na ba-gub
144 - X NE E za-pa-áj gud-gin7 lum-lum-e
145 - X -gin7
146 - lugal (d)cul-gi dumu (d)en-líl-lá-ra
147 - saj íl mu-te-en di-da-àm ì-kíj-kíj
148 - en dug4-ga zid-da inim-ju10-uc jéctúg-zu
149 - X mu-e-re-sig10 nunuz ki ba-ni-in-tag
150 - (X) X X saj-e-ec mu-un-rig7 gu7 naj-bi-cè ba-an-cúm
151 - mu-e-ni-jar-ra
152 - é-ju10 ba-gul-gul
153 - gùd ú sig10-sig10-ga-ju10 èc líl-e bí-in-sàg
154 - é-ju10 mu-un-gul-gul èrìm-ma-ju10 mu-un-bu
155 - nunuz-ju10 mu-ni-in-gaz-gaz ab-e um-mi-ib-cú
156 - dug4-ga-ju10 di-ju10 gur-a-ni
157 - ki-cè ba-ab-lá
158 - -bi inim mu-un-dab5-ba-e
159 - mah-àm cag4-ta im-mi-íb-dug4
160 - inim-zu inim kug-ga-àm níj cag4 dùg-ge-dam
161 - en-na-me-cè du14-da mú-mú-dè ba-an-dab5-dab5-bé-ec ba-an-da-dab5-bé-dè-en-zé-en
162 - X dab5-ba-gin7 dalla mu-na-ta-è
163 - ud du7-du7-gin7 téc-bi mu-un-du7-du7
164 - ba-na-X-àm dùg-ge-ec ha-ma-já-já
165 - jic-hur me
166 - (d)en-ki lugal abzu-ke4
167 - ku6 mucen-bi-da im-ma-ni-íb-gi4-gi4
168 - mucen é-kur-ra DU.DU-bi hé-du7 mu7-mu7-bi dùg-ga-àm
169 - bancur kug (d)en-líl-lá-ta mucen palil-zu X
170 - é dijir gal-gal-e-ne-ka za-pa-áj mu-un-na-já-já
171 - za-pa-áj-bi-cè dijir (d)a-nun-na im-ci-húl-húl-le-ec
172 - kíj-sig únú gal dijir-re-e-ne-ke4 me-te-ac im-mi-ib-jál
173 - é-gal lugal-la-ke4 (d)cul-gi-ra mur ca4-bi dùg-ga
174 - bancur cul-gi dumu (d)en-líl-lá-ka saj an-cè -íl
175 - lugal zi sù-ud-jál X X X
176 - X pirij-bi PAD -ge-ec
177 - ku6 nam-nun-na X X X
178 - ud-bi-a ku6 mucen X X X
180 - dúb
182 - i-ni-in-X
183 - kalam-ma mu-un-X X
184 - hé-jál ab sikil
185 - -na (d)en-ki saj-e-ec mu-un-rig7
186 - -dab5-bé-en X -ni10-ni10
187 - abzu eridug(ki)-ga mucen IGI X X
188 - ku6 mucen-bi-da a-da-mìn dug4-ga
189 - mucen-e ku6-e dirig-ga-a-ba
190 - a-a (d)en-ki zà-mí
1-12 - In those ancient days, when the good destinies had been decreed, and after An and Enlil had set up the divine rules of heaven and earth, then the third of them, , the lord of broad wisdom, Enki, the master of destinies, gathered together and founded dwelling places; he took in his hand waters to encourage and create good seed; he laid out side by side the Tigris and the Euphrates, and caused them to bring water from the mountains; he scoured out the smaller streams, and positioned the other watercourses. Enki made spacious sheepfolds and cattle-pens, and provided shepherds and herdsmen; he founded cities and settlements throughout the earth, and made the black-headed multiply. He provided them with a king as shepherd, elevating him to sovereignty over them; the king rose as the daylight over the foreign countries.
13-21 - Enki knit together the marshlands, making young and old reeds grow there; he made birds and fish live in the pools and lagoons ; he gave all kinds of living creatures as their sustenance, placed them in charge of this abundance of the gods. When Nudimmud, august prince, the lord of broad wisdom, had fashioned , he filled the reedbeds and marshes with fish and birds, indicated to them their positions and instructed them in their divine rules.
22-28 - Then Fish laid its eggs in the lagoons; Bird built its nest in a gap in the reedbeds. But Bird frightened the Fish of the lagoons in its . Fish took up a stand and cried out. Grandiosely it initiated hostilities. It roused the street by quarrelling in an overbearing manner. Fish addressed Bird murderously:
29-40 - ' Bird, there is no insult ! Croaking, noise in the marshes squawking! Forever gobbling away greedily, while your heart is dripping with evil! Standing on the plain, you can keep pecking away until they chase you off! The farmer's sons lay lines and nets for you in the furrows. The gardener sets up nets against you in gardens and orchards. He cannot rest his arm from firing his sling; he cannot sit down because of you. You cause damage in the vegetable plots; you are a nuisance. In the damp parts of fields, there are your unpleasing footprints. Bird, you are shameless: you fill the courtyard with your droppings. The courtyard sweeper-boy who cleans the house chases after you with ropes. By your noise the house palace is disturbed; your din drives people away.'
41-53 - 'They bring you into the fattening shed. They let you moo like cattle, bleat like sheep. They pour out cool water in jugs for you. They drag you away for the daily sacrifice. The fowler brings you with bound wings. The fisherman brings you into the palace. They tie up your wings and beak. Your squawking is to no profit; what are you flapping about? With your ugly voice you frighten the night; no one can sleep soundly. Bird, get out of the marshes! Get this noise of yours off my back! Go out of here into a hole on the rubbish heap: that suits you!'
51-56 - Thus Fish insulted Bird on that day. But Bird, with multicoloured plumage and multicoloured face, was convinced of its own beauty, and did not take to heart the insults Fish had cast at it. As if it was a nursemaid singing a lullaby, it paid no attention to the speech, despite the ugly words that were being uttered. Then Bird answered Fish: It insulted Fish; said :
57-69 - 'How has your heart become so arrogant, while you yourself are so lowly? Your mouth is flabby (?), but although your mouth goes all the way round, you cannot see behind you. You are bereft of hips, as also of arms, hands and feet -- try bending your neck to your feet! Your smell is awful; you make people throw up, they sneer at you! No trough would hold the kind of prepared food you eat. He who has carried you dare not let his hand touch his skin! In the great marshes and the wide lagoons, I am your persecuting demon. You cannot eat the sweet plants there, as my voice harasses you. You cannot travel with confidence in the river, as my storm-cloud covers you. As you slip through the reedbeds you are always beneath my eyes. Some of your little ones are destined to be my daily offering; you give them to me to allay my hunger. Some of your big ones are just as certainly destined for my banqueting hall in the mud. '
70-79 - 'But I am the beautiful and clever Bird! Fine artistry went into my adornment. But no skill has been expended on your holy shaping! Strutting about in the royal palace is my glory; my warbling is considered a decoration in the courtyard. The sound I produce, in all its sweetness, is a delight for the person of Culgi, son of Enlil. Fruits and produce of gardens and orchards are the enormous daily offerings due to me. Groats, flour, malt, hulled barley and emmer (?) are sweet things to my mouth. How do you not recognise my superiority from this? Bow your neck to the ground!'
80-85 - Thus Bird insulted Fish on that occasion. Fish became angry, and, trusting in its heroic strength and solidness, swept across the bottom like a heavy rain cloud. It took up the quarrel. It did not take to heart the insults that Bird had cast at it. It could not bring itself to submit, but spoke unrestrainedly. Again Fish replied to Bird:
86-94 - 'Chopped-off beak and legs, deformed feet, cleft mouth, thin tongue! You clatter away in your ignorance, with never any reflection! Gluttonous, malformed, filling the courtyard with droppings! The little sweeper-boy sets nets in the house and chases you with ropes. The baker, the brewer, the porter, all those who live in the house are annoyed with you. Bird, you have not examined the question of my greatness; you have not taken due account of my nature. You could not understand my weakness and my strength; yet you spoke inflammatory words. Once you have really looked into my achievements, you will be greatly humbled. Your speech contains grave errors; you have not given it due consideration.'
95-101 - 'I am Fish. I am responsibly charged with providing abundance for the pure shrines. To the great offerings at the lustrous E-kur To the august platform of the great offerings of the gods , I go proudly with head raised high! Just like Ezina I am here to satisfy the hunger of the Land. I am her helper. Therefore people pay attention to me, and they keep their eyes upon me. As at the harvest festival, they rejoice over me and take care of me. Bird, whatever great deeds you may have achieved, I will teach you their pretentiousness. I shall hand back to you in your turn your haughtiness and mendacious speech.'
102-115 - Thereupon Fish conceived a plot against Bird. Silently, furtively, it slithered alongside. When Bird rose up from her nest to fetch food for her young, Fish searched for the most discreet of silent places. It turned her well-built nest of brushwood into a haunted house. It destroyed her well-built house, and tore down her storeroom. It smashed the eggs she had laid and threw them into the sea. Thus Fish struck at Bird, and then fled into the waters. Then Bird came, lion-faced and with an eagle's talons, flapping its wings towards its nest. It stopped in mid-flight. Like a hurricane whirling in the midst of heaven, it circled in the sky. Bird, looking about for its nest, spread wide its limbs. It trampled over the broad plain after its well-built nest of brushwood. Its voice shrieked into the interior of heaven like the Mistress's.
116-121 - Bird sought for Fish, searching the marshes. Bird peered into the deep water for Fish, watching closely. Extending its claws, it just snatched from the water Fish's tiny fish-spawn, gathering them all together and piling them up in a heap. Thus Bird took its revenge and its heart. Again Bird replied to Fish:
122-124 - 'You utter fool! Dolt, muddle-headed Fish, you are out of ! The mouths of those who circle (?) the quay never get enough to eat, and their hunger lasts all day. Swine, rascal, gorging yourself upon your own excrement, you freak!'
125-136 - 'You are like a watchman living on the walls (?), ! Fish, you kindled fire against me, you planted henbane. In your stupidity you caused devastation; you have spattered your hands with blood! Your arrogant heart will destroy itself by its own deeds! But I am Bird, flying in the heavens and walking on the earth. Wherever I travel to, I am there for the joy of its named. , O Fish, bestowed by . I am of first-class seed, and my young are first-born young! went with uplifted head to the lustrous E-kur. until distant days. the numerous people say. How can you not recognise my pre-eminence? Bow your neck to the ground.'
137-140 - Again Bird had hurled insults at Fish. Then Fish shouted at Bird, eyeing it angrily: 'Do not puff yourself up from your lying mouth! Our judge shall take this up. Let us take our case to Enki, our judge and adjudicator.'
141-147 - And so with the two of them jostling and continuing the evil quarrel in order to establish, the one over the other, their grandness and pre-eminence, the litigation was registered within Eridug, and they put forward their argumentation stood there in dispute . thrashing about (?) amid roaring like that of a bull, rushed forward like . They requested a verdict from King Culgi, son of Enlil.
148-157 - (Bird speaks:)'You , lord of true speech, pay attention to my words! I had put and laid eggs there. had bestowed and had given as their sustenance. After had started , he destroyed my house. He turned my nest of brushwood into a haunted house. He destroyed my house, and tore down my storeroom. He smashed my eggs and threw them into the sea. examine what I have said. Return a verdict in my favour.' investigating , she prostrated herself to the ground.
158-163 - announced (?) the word. august, spoke from the heart: 'Your words are sterling words, such as delight the heart.' (Culgi speaks:) 'For how long are they you going to persist (?) in quarrelling?' Like came out supreme. Like butting , they jostled each other.
164-167 - (Fish speaks:)', let it be favourable to me!' (Culgi speaks:)'I shall instruct you in the divine rules and just ordinances of our dwelling-place. Like (?) Enki, king of the , I am successful in finding solutions, and am wise in words.' He answered Bird and Fish:
168-177 - 'To strut about in the E-kur is a glory for Bird, as its singing is sweet. At Enlil's holy table, Bird precedence over you ! It shall utter its cries in the temple of the great gods. The Anuna gods rejoice at its voice. It is suitable for banquets in the great dining hall of the gods. It provides good cheer in the king's Culgi's palace. with head high, at the table of Culgi, son of Enlil. The king long life. Fish in splendour .'
178-190 - Thereupon Fish Bird. ... Enki bestowed. ... In the of Eridug Bird . Because Bird was victorious over Fish in the dispute between Fish and Bird, Father Enki be praised!
ud noun day(light)
ul noun distant time
re pronoun that
nam noun destiny
dùg verb to be good
tar verb to cut
an noun An
én-líl noun Enlil
an noun heaven
ki noun place
jic-hur noun design
jar verb to place
en noun lord
jéctúg noun ear
dajal verb to be wide
en-ki noun Enki
lugal noun king
nam-tar noun destiny
-kàm-mà numeral 3rd
me verb to be
XX
XX
NINI
XX
ur4 verb to collect
dúr noun rump
ki noun place
jar verb to place
a noun water
zí-cág4-jál adj life-giving
numun noun seed
zid adj right
tud verb to give birth
cu noun hand
verb to hang
idigna noun Tigris
buranuna noun Euphrates
zag noun side
verb to hang
a noun water
kur noun (mountain) land
de6 verb to carry
íd noun watercourse
tur verb to be small
cu noun hand
luh verb to clean
ak verb to do
sùr noun ditch
jar verb to place
XX
XX
en-ki noun Enki
tùr noun animal stall
amac noun sheepfold
cu noun hand
dajal verb to be wide
sipad noun shepherd
unud noun herdsman
tuku verb to have
iri noun town
á-dám noun habitation
ki noun place
jar verb to place
saj noun head
gíg verb to be black
lu verb to be abundant
lugal noun king
nam-sipad noun shepherd's craft
tuku verb to have
nam-nun noun princeliness
íl verb to raise
lugal noun king
ud noun day(light)
kur noun (mountain) land
è verb to go out or in
XX
XX
en-ki noun Enki
ambar noun marsh
noun tooth
kécé verb to bind
gi noun reed
sumun verb to be old
gi noun reed
henbur noun shoot
verb to grow
XX
XX
noun (water) hole
umah noun waterlogged ground
ku6 noun fish
mucen noun bird
tìl verb to live
XX
XX
ki noun place
níj noun thing
zi noun life (breath)
pá-áj verb to breathe
gu7 verb to eat
naj verb to drink
cúm verb to give
XX
XX
hé-jál noun plenty
dijir noun deity
zag noun side
gub verb to stand
nú-dím-múd noun Nudimmud
nun noun prince
mah verb to be majestic
en noun lord
jéctúg noun ear
dajal verb to be wide
dím verb to create
ku6 noun fish
mucen noun bird
jic-gi noun reedbed
ambar noun marsh
si verb to fill
ki-gub noun location
pàd verb to find
jic-hur noun design
igi noun eye
zu verb to know
ud noun day(light)
ku6 noun fish
ambar noun marsh
nunuz noun egg
ki noun place
tag verb to touch
mucen noun bird
ka noun mouth
jic-gi noun reedbed
gùd noun nest
ús verb to be adjacent
mucen noun bird
ku6 noun fish
engur noun subterranean water
huluh verb to be frightened
ku6 noun fish
gub verb to stand
noun voice
verb to pour
noun self
bùlùj verb to flourish
ga-ba-al noun fight
verb to erect
du14 noun discord
sila noun street
zìg verb to rise
ù-nà noun aggression
gub verb to stand
ku6 noun fish
mucen noun bird
bir verb to scatter
inim noun word
dug4 verb to say
mucen noun bird
du8 verb to spread
KAKA
su-lum noun contempt
mar verb to smear
jál verb to be (located)
zé-zá noun croaker?
engur noun subterranean water
zá-pá-áj noun noise
brbr
nundum noun lip
búr verb to release
bùlùj verb to flourish
mah verb to be majestic
gu7 verb to eat
zal verb to pass
cag4 noun heart
hul verb to be bad
sur verb to drip
edin noun open country
gub verb to stand
noun tooth
ra verb to beat
sar verb to run
àbsìn noun furrow
dumu noun child
engar noun farmer
noun neck
sa noun net
ak verb to do
nu-kiri6 noun gardener
pú-kírí6 noun orchard
sa noun net
gub verb to stand
dá-lú-úc noun sling
á noun arm
jar verb to place
dùb noun knee
gam verb to bow down
mú-sár noun garden
níj noun thing
hul verb to be bad
su noun flesh
dùg verb to be good
a-cag4 noun field
ki noun place
duru5 verb to be wet
jál verb to be (located)
jìrì noun foot
zíl verb to be pleasing
mucen noun bird
téc noun pride
zu verb to know
kisal noun courtyard
ce10 noun (animal) dung
sud verb to be distant
kisal-luh noun courtyard sweeper
tur verb to be small
é noun house(hold)
sa noun net
verb to hang
éc noun rope
húb noun foot
sar verb to run
zá-pá-áj noun noise
é noun house(hold)
é-gál noun palace
sùh verb to blur
noun voice
cub verb to fall
é noun house(hold)
guructa noun fattener
kur9 verb to enter
gud noun bull
udu noun sheep
mu7 verb to make noise
a noun water
sed4 verb to be cold
a-sig noun type of vessel
verb to pour
za pronoun you (sg.)
sá-dúg4 noun regular offering
gíd verb to be long
mùcèn-dù noun fowler
á noun arm
verb to hang
de6 verb to carry
cu-KU6 noun fisherman
é-gál noun palace
kur9 verb to enter
pa noun branch
igi noun eye
kécé verb to bind
noun voice
verb to pour
ki-ce-er noun limit
tuku verb to have
dal verb to fly
a-na pronoun what
noun voice
hul verb to be bad
ji6 noun night
huluh verb to be frightened
ù noun sleep
dùg verb to be good
ku verb to lay down
mucen noun bird
ambar noun marsh
è verb to go out or in
zá-pá-áj noun noise
ugu noun skull
pú-sáj noun pit
sahar-dub-ba noun rubbish heap
è verb to go out or in
ur5 pronoun that
me-te noun (fitting) attribute
ud noun day(light)
ku6 noun fish
mucen noun bird
in noun abuse
dúb verb to tremble
mucen noun bird
bar noun outside
gùn verb to be multicoloured
igi noun eye
gùn verb to be multicoloured
sag9 verb to be good
zu verb to know
in noun abuse
ku6 noun fish
a-na pronoun what(ever)
dúb verb to tremble
cag4 noun heart
gíd verb to be long
i-gi4-in-zu adv as it were
emeda noun nursemaid
u5-a interj soothing expression
dug4 verb to say
inim noun word
noun neck
cúm verb to give
noun voice
hul verb to be bad
è verb to go out or in
ud noun day(light)
mucen noun bird
ku6 noun fish
gi4 verb to return
ku6 noun fish
DUDU
NENE
dúb verb to tremble
XX
XX
XX
XX
GAGA
NENE
noun voice
dug4 verb to say
a-gin7 adv type of manner adverbial
cag4 noun heart
cag4 noun heart
gur4 verb to be thick
de6 verb to carry
ní-zú pronoun yourself
sun5 verb to be humble
ka noun mouth
du6 noun (ruin) mound
ka noun mouth
níjín verb to go around
ejer noun back
igi noun eye
bar verb to set aside
tugul noun hip
kud verb to cut
á-cú-jírí3à2-cù-jìrì noun limbs
kud verb to cut
jìrì noun foot
noun neck
bal verb to turn over
ir noun (fragrant) exudation
dùg verb to be good
a-ha-an noun vomit
verb to erect
ugu noun skull
giri17 noun nose
ur5 verb to smell
zu verb to know
bunij noun type of container
dab5 verb to seize
noun person
de6 verb to carry
cu noun hand
su noun flesh
tag verb to touch
engur noun subterranean water
mah verb to be majestic
sug noun marsh
dajal verb to be wide
jé6 pronoun I
gál5-lá noun type of demon
ú noun plant
dùg verb to be good
gu7 verb to eat
noun voice
te verb to pierce
íd noun watercourse
nír-jál adj authoritative
DU verb DU
ùlù noun south wind (storm)
dul verb to cover (together)
igi noun eye
jic-gi noun reedbed
gir5 verb to slip in or through
di4-di4 verb to be small
sá-dúg4 noun regular offering
jar verb to place
cag4-gal noun sustenance
cúm verb to give
gal verb to be big
ki noun place
jicbun noun (cult) meal
XX
sú-búr noun quicksand
me verb to be
noun (water) hole
ab noun sea
zu verb to know
XX
XX
BAD verb BAD
jé6 pronoun I
mucen noun bird
sag9 verb to be good
gal-zu adj skilful
kíj noun work
sag9 verb to be good
ù-gùn noun decorative inlay
tag verb to touch
làl-hàr noun wax
kug adj shining
kíj noun work
sig10 verb to place
é-gál noun palace
lugal noun king
DUDU
hé-dú7 noun (fitting) ornament
kisal noun courtyard
mu7 verb to make noise
me-te noun (fitting) attribute
jar verb to place
akkil noun cry
jar verb to place
níj noun thing
ku7-ku7 verb to be sweet
su-bar noun body
cul-gi noun Culgi
dumu noun child
én-líl noun Enlil
dùg verb to be good
jál verb to be (located)
gurun noun fruit
níj-tú-hú-úm noun fruit
kiri6 noun orchard
pú-kírí6 noun orchard
sá-dúg4 noun regular offering
gal verb to be big
ba-ba noun type of porridge
zíd noun flour
munu4 noun malt
gú-nídá noun hulled barley
imjaja noun emmer
níj noun thing
ka noun mouth
dùg verb to be good
ur5 pronoun that
nam-mah noun majesty
a-gin7 adv type of manner adverbial
zu verb to know
noun neck
ki noun place
verb to hang
ud noun day(light)
mucen noun bird
ku6 noun fish
in noun abuse
dúb verb to tremble
ku6 noun fish
lipic-tuku adj furious
á noun arm
nam-ur-saj noun heroism
gur4 verb to be thick
nír-jál adj authoritative
muru9 noun cloud
dugud verb to be heavy
ki noun place
ús verb to be adjacent
à-dà-mìn noun contest
gub verb to stand
in noun abuse
mucen noun bird
a-na pronoun what(ever)
dúb verb to tremble
cag4 noun heart
gíd verb to be long
noun neck
ki noun place
jar verb to place
inim noun word
búr verb to release
dug4 verb to say
-kám-má numeral 2nd
ku6 noun fish
mucen noun bird
gi4 verb to return
ka noun mouth
úr noun root
guru5 verb to cut down
jìrì noun foot
su-ul-su-ul verb to be crippled
ka noun mouth
hal verb to divide out
eme noun tongue
sal verb to be thin
nam noun destiny
zu verb to know
noun voice
ra verb to beat
ní-zú pronoun yourself
ad noun voice
gi4 verb to return
mah verb to be majestic
gu7 verb to eat
saj noun head
cu noun hand
zìg verb to rise
dug4 verb to say
kisal noun courtyard
ce10 noun (animal) dung
si verb to fill
kisal-luh noun courtyard sweeper
tur verb to be small
é noun house(hold)
sa noun net
verb to hang
éc noun rope
sar verb to run
muhaldim noun cook
lunga noun brewer
ì-dù8 noun doorkeeper
é noun house(hold)
tìl verb to live
mucen noun bird
nam-mah noun majesty
ejer noun back
zukum verb to tread (down)
bar noun outside
sig verb to be low
kalag verb to be strong
zu verb to know
inim noun word
ù-bù-bù-ùl noun flame
bal verb to turn over
níj noun thing
ak verb to do
ki noun place
kíj noun work
dirig verb to be superior
noun self
sun5 verb to be humble
inim noun word
nam-tag noun sin
dugud verb to be heavy
de6 verb to carry
ní-zú pronoun yourself
ad noun voice
gi4 verb to return
jé6 pronoun I
ku6 noun fish
hé-jál noun plenty
èc noun shrine
sikil verb to be pure
téc noun unity
jar verb to place
nidba noun (food) offering
gal verb to be big
é-kúr noun E-kur
zà-gìn noun lapis lazuli
du8 noun platform
mah verb to be majestic
nidba noun (food) offering
gal verb to be big
dijir noun deity
saj noun head
íl verb to raise
jen verb to go
ézíná noun Ezina
cag4-jar noun hunger
kalam noun the Land
jál verb to be (located)
á-táh noun helper
jé6 pronoun I
ùj noun people
jéctúg noun ear
verb to erect
igi noun eye
jál verb to be (located)
buru14 noun harvest (time)
ezen noun festival
húl verb to be happy
jál verb to be (located)
mucen noun bird
níj noun thing
gal verb to be big
a-na pronoun what(ever)
dím verb to create
gur4 verb to be thick
zu verb to know
sun7 verb to be haughty
ka noun mouth
lul verb to be false
bal verb to turn over
cu noun hand
si verb to fill
ud noun day(light)
ku6 noun fish
mucen noun bird
noun advice
sig10 verb to place
á noun arm
DU verb DU
ud noun day(light)
mucen noun bird
gùd noun nest
zìg verb to rise
amar noun calf
níj-gú7 noun food
de6 verb to carry
ku6 noun fish
á noun arm
kíj verb to seek
gùd noun nest
jar verb to place
ú noun plant
sig10 verb to place
èc noun shrine
líl noun ghost
sàg verb to beat
é noun house(hold)
verb to erect
gul verb to destroy
èrìm noun storehouse
búr1 verb to tear out
nunuz noun egg
jar verb to place
gaz verb to strike (dead)
ab noun sea
verb to cover
ku6 noun fish
mucen noun bird
a noun water
kar verb to flee
ud noun day(light)
mucen noun bird
igi noun eye
pirij noun lion
umbin noun horny outgrowth
hú-rí-ín noun eagle
mar-uru5 noun tempest
an-cag4 noun interior of heaven
an noun heaven
mucen noun bird
gùd noun nest
á-úr noun limbs
gùd noun nest
jar verb to place
ú noun plant
sig10 verb to place
edin noun open country
dajal verb to be wide
zukum verb to tread (down)
ka noun mouth
nu-u8-gig noun high-status woman
an-cag4 noun interior of heaven
mucen noun bird
ku6 noun fish
níjín verb to go around
ambar noun marsh
kíj verb to seek
mucen noun bird
ku6 noun fish
engur noun subterranean water
igi noun eye
du8 verb to spread
jéctúg noun ear
gub verb to stand
i-gi4-in-zu adv as it were
a noun water
kar verb to flee
umbin noun horny outgrowth
verb to hang
agargara noun fish spawn
tur verb to be small
téc noun unity
jar verb to place
zar noun sheaf
du8 verb to spread
mucen noun bird
cu noun hand
jar verb to place
gi4 verb to return
cag4 noun heart
-kám-má numeral 2nd
mucen noun bird
ku6 noun fish
gi4 verb to return
galam verb to be skilful
hu-ru-um noun social inferior
jalga noun reason
sùh verb to blur
ku6 noun fish
è verb to go out or in
kar noun quay
XbrXbr
níjín verb to go around
ka noun mouth
gu7 verb to eat
cag4-gal noun sustenance
ud noun day(light)
verb to cover
cáh noun pig
ís-háb noun rogue
ce10 noun (animal) dung
ní-bí pronoun itself, themselves
gu7 verb to eat
saj noun head
cu noun hand
dug4 verb to say
noun person
èn-nù-ùj noun guard
jar verb to place
bàd noun wall
tìl verb to live
ní-bí pronoun itself, themselves
sur verb to drip
ku6 noun fish
jé6 pronoun I
izi noun fire
bar7 verb to burn
ki noun place
càkìr-rà noun henbane?
jar verb to place
zu verb to know
saj noun head
cu noun hand
bal verb to turn over
gíd verb to be long
cu noun hand
úc noun gore
verb to sprinkle
cag4 noun heart
gur4 verb to be thick
ní-bí pronoun itself, themselves
ak verb to do
ní-bí pronoun itself, themselves
gul verb to destroy
jé6 pronoun I
mucen noun bird
an noun heaven
dal verb to fly
ki noun place
jen verb to go
DU verb DU
an noun heaven
mu noun name
sa4 verb to call
a-la noun exuberance
jál verb to be (located)
ku6 noun fish
nun-gal-e-ne noun Nun-galene
cúm verb to give
numun noun seed
saj noun head
amar noun calf
amar noun calf
saj noun head
XX
é-kúr noun E-kur
zà-gìn noun lapis lazuli
XX
saj noun head
íl verb to raise
jen verb to go
KIKI
XX
ud noun day(light)
úl-lé-á noun distant time
XX
ININ
sig9 verb to put
ùj noun people
cár verb to be numerous
dug4 verb to say
ur5 pronoun that
nam-mah noun majesty
ejer noun back
zu verb to know
noun neck
ki noun place
verb to hang
-kám-má numeral 2nd
mucen noun bird
ku6 noun fish
in noun abuse
dúb verb to tremble
ud noun day(light)
ku6 noun fish
mucen noun bird
ka noun mouth
du8 verb to spread
igi noun eye
huc verb to be reddish
íl verb to raise
ka noun mouth
lul verb to be false
noun self
sukud verb to be high
di-kud noun judge
dab5 verb to seize
di-kud noun judge
ka-ac noun decision
bar verb to set aside
en-ki noun Enki
di noun (law)suit
gub verb to stand
numeral 2
zag noun side
saga11 verb to press
du14 noun discord
hul verb to be bad
verb to grow
gur4 verb to be thick
nam-mah noun majesty
zu verb to know
murub4 noun middle
eridug noun Eridug
du14 noun discord
ki noun place
ús verb to be adjacent
à-dà-mìn noun contest
ak verb to do
à-dà-mìn noun contest
gub verb to stand
XX
NENE
EE
zá-pá-áj noun noise
gud noun bull
lum verb to thrive
XX
lugal noun king
cul-gi noun Culgi
dumu noun child
én-líl noun Enlil
saj noun head
íl verb to raise
noun self
ten verb to extinguish
di noun (law)suit
kíj verb to seek
en noun lord
dug4 verb to say
zid adj right
inim noun word
jéctúg noun ear
XX
sig10 verb to place
nunuz noun egg
ki noun place
tag verb to touch
XbrXbr
XX
XX
saj noun head
rig7 verb to bestow
gu7 verb to eat
naj verb to drink
cúm verb to give
jar verb to place
é noun house(hold)
gul verb to destroy
gùd noun nest
ú noun plant
sig10 verb to place
èc noun shrine
líl noun ghost
sàg verb to beat
é noun house(hold)
gul verb to destroy
èrìm noun storehouse
búr1 verb to tear out
nunuz noun egg
gaz verb to strike (dead)
ab noun sea
verb to cover
dug4 verb to say
di noun (law)suit
gur verb to turn
noun self
ki noun place
verb to hang
inim noun word
dab5 verb to seize
mah verb to be majestic
cag4 noun heart
dug4 verb to say
inim noun word
inim noun word
kug adj shining
níj noun thing
cag4 noun heart
dùg verb to be good
èn-nà-mè-cè adv how long
du14 noun discord
verb to grow
dab5 verb to seize
dab5 verb to seize
XX
dab5 verb to seize
dalla verb to be bright
è verb to go out or in
ud noun storm
du7 verb to push
téc noun unity
du7 verb to push
XX
dùg verb to be good
jar verb to place
jic-hur noun design
me noun essence
en-ki noun Enki
lugal noun king
abzu noun underground water
ku6 noun fish
mucen noun bird
gi4 verb to return
mucen noun bird
é-kúr noun E-kur
DU verb DU
hé-dú7 noun (fitting) ornament
mu7 verb to make noise
dùg verb to be good
bancur noun (offering) table
kug adj shining
én-líl noun Enlil
mucen noun bird
palil adj foremost
XX
é noun house(hold)
dijir noun deity
gal verb to be big
zá-pá-áj noun noise
jar verb to place
zá-pá-áj noun noise
dijir noun deity
a-nun-na noun Anuna
húl verb to be happy
kíj-síg noun late afternoon meal
únú noun (dining) hall
gal verb to be big
dijir noun deity
me-te noun (fitting) attribute
jál verb to be (located)
é-gál noun palace
lugal noun king
cul-gi noun Culgi
mur noun growl
ca4 verb verb part of multiword verb
dùg verb to be good
bancur noun (offering) table
cul-gi noun Culgi
dumu noun child
én-líl noun Enlil
saj noun head
an noun heaven
íl verb to raise
lugal noun king
zi noun life (breath)
sú3-úd-jálsù-ùd-jàl2 adj long-lasting
XX
XX
XX
XX
pirij noun lion
PADPAD
ku6 noun fish
nam-nun noun princeliness
XX
XX
XX
ud noun day(light)
ku6 noun fish
mucen noun bird
XX
XX
XX
dúb verb to tremble
XX
kalam noun the Land
XX
XX
hé-jál noun plenty
ab noun sea
sikil verb to be pure
en-ki noun Enki
saj noun head
rig7 verb to bestow
dab5 verb to seize
XX
níjín verb to go around
abzu noun underground water
eridug noun Eridug
mucen noun bird
IGIIGI
XX
XX
ku6 noun fish
mucen noun bird
à-dà-mìn noun contest
dug4 verb to say
mucen noun bird
ku6 noun fish
dirig verb to be superior
a-a noun father
en-ki noun Enki
zá3-mízà-mì2 noun praise