Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
A diatribe against Engar-dug (Diatribe B) -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - engar-dùg X líl-lá zag dumu KA-a bùlùj-já
2 - pe-el-lá ní-su-ub kuc sig10-ga X é-jar8-da cub-a
3 - engar-dùg zé-za nar-e-ne dím-ma nu-sag9
4 - silim dug4-dug4 ur CID-CID-na lú-ù cu-a è
5 - é X jál-ù du14 ga-e-da-ak úlútím uguugu4-bi
6 - is-háb lú-inim-ma téc nu-tuku di-cè nu-cúm-mu
7 - ki-ma-an-zé-er kal-e nu-zu saj érín-na sal-sal
8 - ezen nu-KU cáh lu-hu-um-ta sù-a mu-un-da-an-kud
9 - eme níj-érím-e ki áj ah-da X
10 - du14 mú-mú kécé-da-ta è-a in dúb-dúb
11 - ur-saj gub-bé cu-bi-cè lá-a túg-da
12 - engar-dùg gu-du kécé eme HAR dím-ma a-ha-X
13 - X nu-tuku kun ka-bi-cè cub-ba níj ní-bi nu-X
14 - èh ehehhe e-sír dajal-la nam-ta-è-a
15 - inim sig10-sig10 umuc dím-ma-na sig ka tar-re-a bal-bal
16 - lú-ra gala muc-lah4-e dúb-dúb mu pi-il nar-e-ne
17 - ur zà-mí-a nu-jál gù-kiri6 dé-dé
18 - KU-KU-uc KA-KA gú-ni saj ZI é sa ab-lá-e
19 - á al-áj-e X X jál érín ab -dar
20 - X-bi ka DI IG X nu-un-na-dùg
21 - X KA AN hul-cè X bal-bal X
1 - JIRI-na
2 - na-an-ga-ma nu-zuh cec-a-na a la-ba-ci-ak
3 - kar hé-en-dù tíllá iri X hu-mu-ni-in-TUG-TUG
4 - pa-áj hé-en-zé abula jickim-bi hu-mu-un-X
5 - ur5-ta ki na-me-cè nam-ba-DU en-nu-ùj
6 - engar-dùg cìr kug-zu mu-til nam-mah-zu
7 - in-zu sila dajal ba-ni-in- lul-zu pa bí-i-è
8 - X igi saj5 engar-dùg KA gud
9 - dar(mušen)-gin7 X
10 - -da muc-lah4
11 - KA
12 - X NA X