Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
The heron and the turtle -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - jic-gi a-na mu-un-dé mú-a-bi dùg-ga-àm
2 - jic-gi dajal tu-tu-ub-ba(ki)-a-ka mú-a-bi dùg-ga-àm
3 - ambar-ra kiri8-tab-ba(ki)-a-ka mú-a-bi dùg-ga-àm
4 - a-dar-ra akcak(ki)-a-ka mú-a-bi dùg-ga-àm
5 - sug kécé-da (d)en-ki-kà-ka mú-a-bi dùg-ga-àm
6 - sug bàn-da sug (d)en-ki-kà-ka mú-a-bi dùg-ga-àm
7 - bar-bar (d)en-ki-kà-ka mú-a-bi dùg-ga-àm
8 - úrím(kí)-ma gi-zi di4-di4-lá mú-a-bi dùg-ga-àm
9 - úrím(kí)-ma áb lu amar lu-a re mú-a-bi dùg-ga-àm
10 - ud-bi-a a X gi-ta nam-kud amac-e pa nam-è
11 - ac-tál-tál jic-gi-ta numun-bi sal-sal-e
12 - ku-mul tur-tur ki-ta nam-ta-an-è nam-di4-di4-lá dùg-ga-àm
13 - èn-bar tur-re suh10 nam-dub-dub nam-ki-sikil dùg-ga-àm
14 - ub-zal iri-bi-da nam-da-DI nam-juruc dùg-ga-àm
15 - pe-el-lá úr-ra saj-cè nam-ib-dul é-gi4-a dùg-ga-àm
16 - pe-el-lá úr-ra saj-cè nam-ta-ab-gi4 dumu bàn-da dùg-ga-àm
17 - gacam-e ki àm-bùrù-e nam-ab-ba dùg-ga-àm
18 - gi-zi ní-bi-a nam-mu-un-cú nam-um-ma dùg-ga-àm
19 - jic-gi sig7-ga-bi saj nam-íl gù-dé-a dùg-ga-àm
20 - íldág cìtà-na saj nam-íl nam-lugal-la dùg-ga-àm
21 - -e pa mul-mul-la dumu lugal-la dùg-ga-àm
22 - ud-bi-a zag jic-gi-e ki-a tuc-e ù-gul mu-na-já-já
23 - ígírá(múšén) nunuz ga-búr1 ga-de6 ab-e X BA X X-éc
24 - mucen-e kadra-ke4 kadra na-ak-e
25 - ígírá(múšén) kadra-ke4 kadra na-ak-e
26 - ku6 im-dab5 nunuz im-de5-de5-ge zag im-ma-ni-in-tag
27 - ú-làl-e suhur-e zag im-ma-ni-in-tag
28 - ectub-e gi-zi di4-di4-lá zag im-ma-ni-in-tag
29 - kíj-tur-e li-gi4-li-gi4-a zag im-ma-ni-in-tag
30 - agargara-e níj zìg-ga-ni zag-bar-ra zag im-ma-ni-in-tag
31 - ígírá(múšén) nunuz nam-cum ab-ba na-gaz-gaz
32 - mucen-e kadra-ke4 ù-gul mu-un-na-já-já
33 - ígírá(múšén) lugal (d)en-ki é-a ba-ci-in-kur9 mu-un-na-dé-e
34 - ki dajal cúm-ma-ab nunuz ki ha-ba-ni-in-tag
35 - mu-na-da-ab-cúm-mu
36 - HI mu-na-já-já
37 - HI ab-ba na-nam
38 - gi mucen-na-ka
39 - -a-ka nunuz ki ba-ni-in-tag
40 - jic-gi dajal tu-tu-ub-ba(ki)-ke4 nunuz ki ba-ni-in-tag
41 - ambar-ra kiri8-tab(ki)-a-ke4 nunuz ki ba-ni-in-tag
42 - a-dar-ra akcak(ki)-a-ke4 nunuz ki ba-ni-in-tag
43 - sug kécé-da (d)en-ki-kà-ke4 nunuz ki ba-ni-in-tag
44 - sug bàn-da sug eridug(ki)-ga-ke4 nunuz ki ba-ni-in-tag
45 - bar-bar (d)en-ki-kà-ke4 nunuz ki ba-ni-in-tag
46 - úrím(kí)-ma gi-zi di4-di4-lá nunuz ki ba-ni-in-tag
47 - úrím(kí)-ma áb lu amar lu-a re nunuz ki ba-ni-in-tag
48 - ud-bi-a níj-bún-na du14 mú-a-ke4 har-ra-an gig-ga-ke4
49 - ígírá(múšén) ígírá(múšén)-da du14 ga-nam mu-da-mú
50 - níj-bún-na ígírá(múšén)-da du14 ga-nam mu-da-mú
51 - igi-ni-ta igi muc-ke4 du14 ga-nam mu-da-mú
52 - ka-ga14-ni ka muc-a-ke4 du14 ga-nam mu-da-mú
53 - eme-ni eme muc-a-ke4 du14 ga-nam mu-da-mú
54 - gug-ni gug ur tur-ra-ke4 du14 ga-nam mu-da-mú
55 - cu sal-sal-e sal-sal-e du14 ga-nam mu-da-mú
56 - níj-bún-na cég1 udun-na-ke4 du14 ga-nam mu-da-mú
57 - cag4 mú-sar-ra-ke4 du14 ga-nam mu-da-mú
58 - al-gin7 im-ma ud zal-la re du14 ga-nam mu-da-mú
59 - dusu sahar-ra nu-luh-ha-e du14 ga-nam mu-da-mú
60 - níj-bún-na lú-har-mucen-na lú-dùb-jar-ra-e
61 - ígírá gi dù-a-ni mu-na-an-bu-bu
62 - gùd ús-sa-ni ba-ni-in-sùh-sùh
63 - dumu-ni a-e ba-ni-in-ra
64 - mucen-e igi ku10-ku10-ga-ke4
65 - níj-bún-na saj-ki-ni umbin um-mi-in-lá
66 - úc-bi gaba-na im-mi-in-cú-cú
66A - sahar-e a cag4
67 - ígírá(múšén) ér im-ma-an-pàd cex(SIG7)-cex(SIG7) ì-já-já
68 - mucen-me-en gùd sug4-ga-ju10 ù-um-DU ab-
68A - ígírá(múšén)-me-en
68B - lugal-ju10 di-ju10 ga-ba-èd ka
69 - lugal-ju10 ka-ac-ju10 hé-bar-re
70 - (d)en-ki-ke4 ka-ac-ju10 hé-bar-re
71 - inim-inim-ma-ju10 en eridug(ki)-ga-ke4
72 - -kam-ma-cè mucen kadra kadra-a na-ak-e
73 - ígírá(múšén)-e kadra-ke4 kadra-a na-ak-e
74 - ku6 im-dab5 nunuz im-de5-de5-ge zag im-ma-ni-ib-tag
75 - ú-làl-e jic-gi-a suhur-e ú-làl-e zag im-ma-ni-ib-tag
76 - ectub-e gi-zi di4-di4-lá zag im-ma-ni-ib-tag
77 - kíj-tur-e li-gi4-li-gi4 zag im-ma-ni-ib-tag
78 - agargara-e níj zìg-ga-ni zag-bar-ra zag im-ma-ni-ib-tag
79 - ì-bùrù ki-a saj an-cè mu-
A - ígírá(múšén)-e
B - X X DI A
80 - lugal (d)en-ki-ra é-a ba-ci-in-kur9 mu-un-na-dé-e
81 - lugal-ju10 jic-gi dajal mu-e-cúm nunuz ki ha-ba-ni-ib-tag
82 - jic-gi dajal-e tu-tu-ub-ba-ke4 nunuz ki ha-ba-ni-ib-tag
83 - ambar-ra kiri8-tab(ki)-a-ke4 nunuz ki ha-ba-ni-ib-tag
84 - a-dar-ra akcak(ki)-a-ke4 nunuz ki ha-ba-ni-ib-tag
85 - sug kécé-da (d)en-ki-kà-ke4 nunuz ki ha-ba-ni-ib-tag
86 - sug bàn-da sug eridug(ki)-ga-ke4 nunuz ki ha-ba-ni-ib-tag
87 - bar-bar-a (d)en-ki-kà-ke4 nunuz ki ha-ba-ni-ib-tag
88 - úrím(kí)-ma gi-zi di4-di4-lá nunuz ki ha-ba-ni-ib-tag
89 - úrím(kí)-ma áb lu amar lu-a re nunuz ki ha-ba-ni-ib-tag
90 - ud-bi-a níj-bún-na du14 mú-a-ke4 har-ra-an gig-ga-ke4
91 - igi-ni-ta igi muc-a-ke4 har-ra-an gig-ga-ke4
92 - ka-ga14-ni-ta ka muc-a-ke4 har-ra-an gig-ga-ke4
93 - eme-a-ni-ta eme muc-a-ke4 har-ra-an gig-ga-ke4
94 - gug-a-ni gug ur tur-ra-ke4 har-ra-an gig-ga-ke4
95 - cu sal-sal-la sal-sal-la har-ra-an gig-ga-ke4
96 - níj-bún-na cég1 udun-na-ke4 har-ra-an gig-ga-ke4
97 - cag4 mú-sar-ra-ke4 har-ra-an gig-ga-ke4
98 - al-gin7 im-ma ud zal-la re har-ra-an gig-ga-ke4
99 - dusu sahar-ra nu-luh-ha-e har-ra-an gig-ga-ke4
100 - níj-bún-na lú-har-mucen-na lú-dùb-jar-ra-e
101 - ígírá(múšén) gi dù-a-ju10 ba-ni-in-búr1-búr1
102 - gùd ús-sa-a-ju10 ba-ni-in-sùh-sùh
103 - dumu-ju10 a-e ba-ni-in-ra-ra
104 - mucen-me-en igi ku10-ku10-ga-ke4
105 - níj-bún-na saj-ki-ju10 umbin bí-in-lá
106 - úc-ju10 gaba-já a-e X im-mi-in-cú-cú
107 - nun-e sukkal (d)isimud-ra mu-un-na-dé-e
108 - sukkal (d)isimud-ju10 mu dùg an-na-ju10
109 - (d)en-ki-ra ì-gub-bé-en ud-ul a-ra-zu
110 - zi-pa-tum á gábú-ba ù-bí-in-sur-ra
111 - pisaj zabar-ra ù-bí-in-dím
112 - gi cu-a ak gu-a àm-ci-cú
113 - X ù-mu-e-ci-lá
114 - saj gu-cè gu ù-mu-e-ci-lá
115 - de5-ga níj-silaj-já-ka ù-mu-e-kal
116 - ucur bar-ra a ù-mu-e-de6
117 - sug kécé-da (d)en-ki-kà-ke4 (X) ù-mu-e-jar
118 - ud-bi-a níj NU UN cu-gur-ra ha-ba-tuc-e
120 - -ga
121 - (d)isimud-dè jizzal ba-ci-in-ak
122 - zi-pa-tum á gábú-ba ù-bí-in-sur-ra
123 - pisaj zabar-ra ù-bí-in-dím
124 - gi cu-a ù-bí-in-cú
125 - saj gu-cè gu um-ci-lá
126 - de5-ga níj-silaj-já im-mi-in-kal
127 - ucur bar-ra a um-mi-in-de6
128 - sug kécé-da (d)en-ki-kà-ke4 a im-mi-in-ra
129 - ud-bi-a níj jé6-e nun-e im-ma-gub-gub-bé-en
130 - níj-bún-na nun-ra mu-na-dé-e
131 - nun hé-me-en e-ne ba-e- X
132 - izi-ta gur-ra X X
133 - dijir nu-me-en MU X IN
134 - E-ta X X X MU
135 - lugal (d)en-ki -zu A NA X
136 - nun hé-me-en e-ne ba-e-
137 - cag4-ju10 A X X im-ci-X
138 - nun hé-me-en inim-zu e-ne ba-
139 - tur-ra-ju10 é-jar8 im-ma-gul X E NE ba-
140 - nun hé-me-en bar-zu X X a-na bí-dug4
141 - cu X-ra ì-me-en nam
142 - cég1
159 - gu-zu 1-àm
160 - DUL gud du7-ra
161 - X-zu 1-àm cen mah X-bi-im
162 - an X X ur-saj an en X RI á-ce im-kécé-e
163 - numun-zu 1-àm
164 - jic mah
165 - urud níj kalag-ga-ju10 -ec
166 - a dùg-ga ad-da -ec
167 - ud-bi-a u6-nir-ra igi-ni X mu-un-X
168 - lugal (d)en-ki-ke4 u6-nir-ra ga-na mu-un-jál
169 - cég1 u6-nir gal-e abzu-ke4 igi-ni mu-un-
170 - cég1 abzu an-ta bar-ra GA NA mu-un-X
171 - umbin-si-ni mu-dur7 ba-ra-an-de6 dìm-gi4-cè ba-an-dù
172 - dìm-gi4 ki-a im-ma-ni-in-si-ir
173 - gu-zu AB-a ki ba-ni-in-è
174 - tur-tur-bi a cu-ta bí-in-dé
175 - gal-gal-bi a jìrì-ta bí-in-dé
176 - gu ba-bùlùj gu ba-sukux(SUKUD)-rá-ta
177 - X X RA im-mi-in-e-kécé-da-ta
178 - X ME X X X
185 - lugal-e
186 - mu-na-X-re-ne
188 - NI -in-ak
189 - X kal-e
190 - X ab-cen-cen-e -gi4-gi4-NE
191 - mu-un-na-ab-dab5-ba-ne
192 - mu-un-na-ab-KA-e-ne
193 - X-ka edin-na mu-un-ci-ib-ru-gú-ne
194 - -ra-ba jic mu-un-ci-ib-lá-e-ne
195 - -ke4 sa-par4 im-ma-an-sal-e-ne
196 - nu-un-dab5 sa-par4 im-ma-da-dab5
197 - nu-un-dab5 sa-par4 im-ma-an-bárág
198 - X nam-tag dili-dili-bi
199 - bí-in-ra
200 - bí-in-ra
201 - UD-UD NE E A
202 - KI NA DAR X X BA
203 - (d)en-ki-kà-ka
204 - mu-ni-íb-tar-re
205 - -en A nu-X hé-me-en
206 - hé-me-en
207 - hé-me-en
208 - hé-me-en
1 - dab5
2 - -ci-ib-lá
3 - -da (d)en-ki-kà-ke4
4 - nu-um-dab5 sa-par4
5 - níj-bún-na níj nun-e nu-
6 - (d)en-ki-ke4 níj umbin-na nam
7 - cag4-ga-ni 5-àm
8 - bar-ra-ni 10-àm
9 - ki-in-dar