Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Proverbs: collection 2 + 6 -- a composite transliteration
/
pdf
+
...
1 - ki gul-la-ba ki hé-en-gul
2 - ki nu-gul-la-ba gú-jìrì hé-en-jál
3 - ki-ni ki lu-úb kud-da hé-a
4 - jarza-bi jìrì ba-da-kúr
5 - di-ir-ga-a ki ba-e-gul
6 - me-bi ba-da-ha-lam
7 - jarza-bi jìrì na-ab-ta-ab-kúr-ru-dè-en-zé-en
8 - di-ir-ga-a ki nam-ba-e-gul-lu-dè-en-zé-en
9 - me-bi na-ab-ta-ab-ha-lam-e-en-zé-en
10 - gud-dè ki-gub-ba na-ab-ta-ab-kúr-ru-dè-en-zé-en
11 - nam-tar-ju10 ga-àm-dug4 in-na-àm
12 - pa ga-àm-è su-lum mar-àm
13 - nam-tar-ju10 ucur-já ga-na-ab-dug4
14 - in-na ma-já-já
15 - a-a igi i-ni-in-bar nam-tar-ju10 ba-dib-ba
16 - ud nam-tar gig-ga-ka ba-tu-ud-dè-en
17 - nam-tar-ju10 gù-nam ama-ju10 mu-da-an-kúr
18 - zu-a ùr-ra mu-un-ne-e-èd
19 - ucur ama-ju10 é-a-na zi mu-un-di-ni-gi4
20 - nam nu-tar-re ki-gul-la gaba ba-an-ri-me-en
21 - kug zu-me-en igi-za ga-gub ma-an-dug4-e-ce
22 - nam nu-tar-re á-sàg-e gaba ba-an-ri-me-en
23 - kug níj-gur11 zu-me-en igi-za ga-gub ma-an-dug4-e-ce
24 - nam-tar ur-ra-àm mu-un-da-an-kud
25 - túg-mu-dur7-ra-gin7 im-ma-tab-tab
26 - a-ba-àm lú-ju10 hu-mu-un-da-an-zu
27 - nam-tar túg-ga-àm edin-na mu-un-na-an-lá
28 - nam-tar ud huc kalam-ma ri-a
29 - du-lum nam-tar ur-gir15-ra-àm ejer-ra-na mu-un-DU
30 - ùkùr-re níj gu7-ù-da-ni-cè igi an-ci-dù-dù
31 - ùkùr bu-lu-úh si-il-le níj-tuku-e igi tur nam-ba-e-gíd-i
32 - ùkùr-re ce ur11-ru nu-mu-un-zu-a zíz a-na ba-ur11-ru
33 - ùkùr nu-kal
34 - ùkùr-re níj cu ti-a-ni an-ur5
35 - en-te-na-ka a-cag4 nu-ur11-ru
36 - ud buru14-ka cu ga-ríg àm-dù-dù-e
37 - X X X níj-na é cár-ra X X X X BAR
38 - ùkùr-re al-jál-la X X
39 - tu7 ubur-ra bí-in-cú
40 - ùkùr-re dumu-ni tibir 1(DIC)-àm cu nu-um-ma-ni-dug4-ge
41 - gi16-sa da-rí-cè nu-mu-
42 - ùkùr-re níj-tuku-na sun7-na X X
43 - X X X X
44 - é-é ùkùr-ùkùr-ra téc-e la-ba-gam-e
45 - inim ùkùr-ra-cè cu la-ba-ci-in-ti
46 - du-du nam-ùkùr-ra á bí-ib-jar
47 - du-du zu in-kalag ugu tuc-a nam-tìl bí-ib-tah-e
48 - ùkùr a-na-àm al-tur-re
49 - é-kinkin(HAR)-na cu-rin-na-ka
50 - túg bir7-ra-ni nu-kalag-ge-dam
51 - níj nu-mu-un-kíj-kíj-dam
52 - ùkùr ur5-ra-àm al-tur-re
53 - ka-ta kar-ra ur5-ra ab-su-su
54 - ùkùr kug túkúr
55 - ùkùr si-ig kalam-ma-ka
56 - gu5-li ùkùr-ra-ka
57 - níj hu-hu-nu nu-mu-un-su-a-ka
58 - mùc-me ùkùr-ra-ka
59 - gaba ud-da-kam ì-tuc-tuc-ù-dè i-ni-in-jar
60 - du-du nam-ùkùr-re á bí-íb-jar
61 - du-du-ra ninda ga-na-cúm
62 - nu-du-du-ra me-ta ga-mu-na-ab-tùm
63 - ninda ga-na-ab-cúm
64 - me-ta
65 - cag4 dub-ba
66 - dub-sar ní-te-a-ni X X X
67 - dub-sar-me-en mu ní-za nu-zu igi ní-za X-ge
68 - dub-sar-re mu 1(DIC)-àm hé-en-zu
69 - cu-ni hé-sag9-sag9 e-ne-àm dub-sar-re
70 - nar-re èn-du 1(DIC)-àm hé-en-zu
71 - ad ca4-àm hé-en-sag9 e-ne-àm nar-ra
72 - dub-sar cu ka-ta sá-a e-ne-àm dub-sar-ra-àm
73 - nar za-pa-áj nu-dùg-ga hu-ru-um nar-e-ne
74 - dub-sar hu-ru a-ga-ac gi4 é-dub-ba-X
75 - dub-sar cu nu-a nar jìlì nu-a
76 - dub-sar an-ta-me-en ki-ta nu-me-en
77 - dumu um-mi-a gug-gin7 ti-ba un-bùrù
78 - e-ne dub-sar-ra-àm
79 - ti-ba un-bùrù za-gìn-na-àm
80 - dub-sar eme-gir15 nu-mu-un-zu-a a-na-àm nam-dub-sar-ra-ni
81 - a-a nu-mu-un-da-ak-da-àm eme kac4-kac4 me-da hé-en-tùm
82 - dub-sar eme-gir15 nu-mu-un-zu-a inim bal-e me-da hé-en-tùm
83 - dub-sar cudum-ma im-ma ba-an-lal
84 - dub-sar im-ma cudum-e ba-an-lal
85 - dub-sar cag4-ba-me-en KA
86 - dub-sar ra-ah nam-tag-ga-ni ab-gu-ul
87 - dub-sar-tur ninda cag4-gal-la-ni-cè bí-íb-dirig-dirig-ge
88 - nam-dub-sar-ra-cè jéctúg nu-ub-ci-já-já
89 - dub-sar pe-el-lá lú-mu7-mu7-ma-kam
90 - nar pe-el-lá lú-gi-di-da-kam
91 - gala pe-el-lá lú-gi-gíd-a-kam
92 - dam-gàrà pe-el-lá da-ba-ri-ri-a-kam
93 - nagar pe-el-lá lú-bal-a-kam
94 - simug pe-el-lá lú-gur10-a-kam
95 - cidim pe-el-lá im-BU-BU-kam
96 - kindagal eme-gir15 ba-an-zu-a
97 - eme-gir15
98 - dub-sar cag4 dab5-ba nu-un-zu-a inim bal-e me-da hé-em-tùm
99 - nar za-pa-áj hé-en-dùg e-ne-àm nar-àm
100 - ka5-a-a (d)en-líl lul ba-e-
101 - X TU-re bar igi X
102 - ka5-a-a cag4 ba-ab-si ubur-bi ubur ama-bi ga ba-an-hád
103 - ka5-a-a ama-a-bi ka5-a ab-dirig
104 - ka5-a-a jéctúg-bi al-gig jìrì-bi al-guz-e
105 - ka5-a kun-bi al-dugud
106 - gáná-ùr lá-àm-me-e-ce
107 - ka5-a si-jar-bi jic-ùr-àm
108 - ka5-a-a é-a-ni nu-mu-da-an-dù
109 - é gu5-li-na-cè al-tar-re ba-gub
110 - al-lub é-a-ni a ab-si é ma-la-ga-ni-cè gíríd-dè ì-jen
111 - ka5-a-a a-númún ce cu bí-in-dug4
112 - níj nam tar-ra umuc-bi kúr-ra-àm-e-ce
113 - ka5-a jìrì-súhúb am-ma-ke4 jìrì-ni bí-in-gub nu-ub-sig10-e-ce
114 - ka5-a-a jidru an-da-jál a-ba-àm an-túd-dè-en
115 - kicib an-ci-lá a-na-àm ab-gur-re-en
116 - ka5-a-a a-ab-ba-cè jìc-a-ni ù-bí-in-sur
117 - a-ab-ba du5-bi kàc-ju10-um-e-ce
118 - ka5-a-a nu-un-dab5 az-gú-bi al-ak-e
119 - ka5-a-a dam-a-ni an-na-ab-bé
120 - já-nu unug(ki) ga-rac-gin7 ga-àm-gaz-e-en-dè-en
121 - kul-aba(ki) e-sír-gin7 jìrì-me-a ga-àm-ma-ab-sig9-ge4-en-dè-en
122 - iri-cè 600 uc nu-te-a-ba
123 - iri-da ur-re ceg11 àm-da-gi4-gi4
124 - gémé-tum-ma-al(ki) gémé-tum-ma-al(ki)
125 - dúr-zu-cè já-nam-ma-da
126 - iri(ki)-da níj-hul-e ceg11 àm-da-gi4-gi4
127 - kug-zu ka5-a cu-lú(múšén) ceg11 ba-an-gi4
128 - lul dug4-ga-ab zid dug4-ga-ab lul ba-e-sig10-ge5
129 - lul dug4-dug4 ra-gaba ki ba9-rá
130 - ance al-dug4-dug4-ge barag al-huj-huj-e
131 - ance hu-nu-zu kac4-ta è-a
132 - (d)en-líl hu-nu-zu lirum-ta è-a
133 - ance-ju10 kac4 kar-re-dè nu-mu-un-túm
134 - eme ak-da mu-un-túm
135 - ance an-mur lugal ance-ke4 pa-áj an-zé
136 - ba-da-ra-ab-èd-dè-en-dè-en kac4-a jen-na-e-ce
137 - ance ki-nú ní-ba-a gu7-gu7
138 - ance jìc-a-ni cag4-ga-ni ra-ra
139 - ance nu-a ance naja dúb nu-a
140 - ance nu-mu-un-su-a ce10 dúr-re pàd-da
141 - ance-gin7 dam mu -àm nu-mu-un-tuku-tuku
142 - ance a-ga-dè(kì) -àm
143 - al-jen ud za-ha-al ak-e ul-tuc cer7-da-àm
144 - gud DU-àm tukul a-ab-àm
145 - gu4-zi-in-bu saj ús-sa nú-nú
146 - gud súr1-ta kar-ra-gin7 lul ab-sig9-ge
147 - gud súr1-ra ab-sín-bi al-sag9-sag9
148 - gud súr1 ús-sa numun nu-já-já
149 - buru14-da gu7-e lag nu-búr1-re
150 - cu ì-búr1-ra numun nu-já-já
151 - gud-súmún gu7-a-gin7 giri17 gu4-ud-e-za
152 - gud-dè sahar ub-ak igi ní-ba zíd-àm
153 - gud-dè al-ur11-ru ur-re sùr an-tag
154 - gud cag4 sur ce10 sila sud-àm
155 - gud kúr-ra ú gu7-gu7
156 - gud ní-já ú-cim-e ba-nú
157 - am-da kar-ra-ju10-ne ímmál-e gaba ba-an-ri-en
158 - X X gud-da ri-a
159 - gud kúr-ra gud-da ri-me-e-ce
160 - ga ab-kar-re ga ba-kar-re an-ús-sa
161 - gala-e gáná é-e ús-sa
162 - gala du5 má-kam
163 - gala-e dumu-ni a ha-ba-an-da-ra-ra dumu-na a-a
164 - iri(ki) jé6-gin7 hé-dù kalam jé6-gin7 hé-en-tìl
165 - gala-e bìd-da-ni ha-ba-an-da-zé-er
166 - ba-ra-zi-zi-dè-en-e-ce
167 - gala-e ur-mah-e edin-na ù-mu-ni-in-te
168 - hé-en-du ERIM(kì)-a kan4 (d)inana-cè
169 - ur cika-da-ke4 jic-a-ni ra
170 - cec-zu edin-na mu-un-ak-e-ce
171 - X gala é-ni-cè ga-ab-HAR SI
172 - X (d)en- NA
173 - MU é lú-ra X -an-SI
174 - gala-e ce-ka-ni ha-ba-da-an-su
175 - bar-rim4-ma ba-e-jen
176 - X X (X)
A - gala-e ha-ba-
B -
C - KAR
D - X
177 - ninda gala-kam lag-ga ab-gu-ul ki-lá-bi al-tur
178 - arad gala-a-ke4 tíllá ceg11 al-gi4-gi4
179 - kurum6-ma-ju10 lag-ga ab-gu-ul ki-lá-bi al-tur
180 - lag kurum6-ma-ju10 ga-ab-dug4
181 - dag-gi4-a cukur mu-te-te
182 - gala mu7-mu7 nu-dùg-ga ùn gala-e-ne
183 - ur cub6-ba saj KA.DU ha-ha-za
184 - me-cè gi4-mu-un-zé-en gub-ba
185 - ur galam-galam igi-kal téc nu-tuku-àm
186 - ur si-im-si-im é-é-a ku4-ku4
187 - ur níj-ú-zug4 gu7-a
188 - ur níj ud zal-le nu-taka4-a
189 - ur X gu7 tíllá-a cáh in-gu7 cajan SI X
190 - ur simug-ke4 cu-mìn-e nu-mu-un-zìg písáj dug-a i-im-zìg
191 - ur lul-la sag9-sag9 gú-tar sag9
192 - ur ki-tuc-bi nu-mu-zu-a
193 - ur ní-bi-cè kug-zu-a lugal-bi-ir SA um-ra
194 - ur al-èd-dè cukur al-èd-dè ba-ni-ib-sig10-ge
195 - ur-gir15 jìc bír-bi eme cub6-bé
196 - iri nu ur-gir15 ka5-a nu-bàndà-àm
197 - iri ad4-e-ne-ka ba-za lú-kac4-a-kam
198 - ba-za a-na-àm gub-ba-bi
199 - sag9-ga-bi pàd-da hul-bi
200 - ì-pàd ba-húl-le-en
201 - cag4-ju10 la-ba-gig-ga-àm
202 - nam-sag9-ga kac-àm nam-hul kaskal-àm
203 - sag9-ga-ni-cè tuku-àm jalgaga-ni-cè taka4-àm
204 - sag9-ga-ne-ne hul-ne-ne
205 - hul-ne-ne sag9-ga-ne-ne
206 - ùr-ra al-tìl-la
207 - é-a-ra al-zalag-zalag-ga-e-ce
...
1 - a-cag4 na-ab-dajal-e
2 - ce mu-na-
3 - KAA-ba ú de5-ga ba-
4 - ú de5-de5-ga kalag-ga-cè
5 - sig9-ga bar-rim4-ma mu-na-an-tuc
6 - siki ba-an-tuku-tuku
7 - ú de5-de5-ga (d)èzìnà ba-an-dirig-dirig-e-ce
8 - é gul-gul-la gi gul-la
9 - é gul-la kug-sig17 gul-la
10 - nu-gur-àm a nu-jar-ra-ba
11 - -bi nu-gu7
12 - en-gin7 DU saj-ki DU
13 - saj-gin7 DU en-gin7 DU
A - en-gin7 saj-gin7
B - saj-gin7 en-gin7
AA - en-gin7 DU saj-gin7 DU
BB - saj-gin7 DU en-gin7 DU
14 - cu cu-a ba-ab-tah é al-dù-e
15 - cag4-gal cag4-gal-e ba-ab-tah é al-gul-e
16 - al ú nu-kud kíbír ú nu-kud
17 - é juruc gal-gal-e-ne-ka al dusu al-ur11-ru
18 - ama juruc 8-e tu-ud-da níj sig-ga ba-nú
19 - é zid-dè dù-a lú-lul-e gul-la
20 - é-a zu-bi mu-un-gul
21 -
22 - é-e kislah hé-éb-ús
23 - a-cag4-ga súr1 hé-éb-ús
24 - é-a-ni é zag iri-gin7 ab-ba hé-
25 - é dam-e nu-dé-dam
26 - ad-da inim húl nu-já-já-dam
27 - cag4 nu-ci-ib-kúc-ù
28 - X
29 - X X
30 - nu-gi4
31 - a-da ab-tuc kur-cag4-cè igi du8
32 - ní-bi-cè igi nu-du8
33 - a-da-bé níj im-ba nu-zu
34 - kur-cag4-ge kur
35 - íd
36 - (X) X X
37 - íd-da
38 - é-gal gud-dè kun-bi hé-dab5
39 - é-gal íd mah-àm cag4-bi gud du7-du7-dam
40 - é-gal tir-ra-àm lugal ur-mah
41 - (d)nun-gal cú-uc-gal bí-dul-dul-e
42 - (d)utu cu-ju10 gíd-i-ma-ni-ib
43 - é-gal ki-ma-an-zé-er nu-um-zu dab5-dab5-bé
44 - é-gal a-ri-a nu-dà1-dà1
45 - má-gur8 in-nu-da nu-dà1-dà1
46 - dumu-gir15-bi du-lum la-ba-an-dà1-dà1
47 - dumu-munus lugal-la éc-dam nu-dà1-dà1
48 - é-gal ud 1(DIC) ama tud-da-àm
49 - ud 1(DIC) ama a-nir-ra-àm
50 - é dù-dù-a-já ur5-ra-bi jé6-e-me-en
51 - gáná jar-jar-ra-já nu-ur11-ru-bi jé6-e-me-en
52 - é dumu tab dù-a hé-me-en
53 - é-cè ga-jen-na saj a-ab-kal
54 - é kur9-ra-ni 50-àm
55 - é numun til-til-la-cè a-ba-àm mu-un-tùm-me-en
56 - é lugal-bi nu-tuc-a cag4-bi-a nu-gur-re-en
57 - X ì-bal HAR
...
1 - ud ma-da an-cúm-ma en ki pa-rim4-bi-im
2 - mucen an-na um(mušen)-e dùg-ga
3 - ku6 engur-ra ectub gi dùg-ga
4 - níj-úr-límmú péc-jic-gi dùg-ga
5 - mucen ba-dal-dal ama dili-bi ba-an-tuc
6 - mucen ba-dal-dal (d)nin-a-zu ha-la-zu-e-ce
7 - mucen-dù jic-pap-hal-la-ka níj al-gu7-e
8 - mucen ku6 gu7-e ù nu-um-ci-ku-ku
9 - mucen KA.DUB.CEC a-na-àm ab-ak
10 - um(mušen) nu-sag9 -a gu-du gíd
11 - um(mušen) saj-ki (X) nu-X (X)
12 - um(mušen)-gin7 a àm-gir5-gir5-e
13 - ir7-saj(mušen) dé-dé kiri6 me-te-bi
14 - dar(mušen) a-cag4-ga me-te-bi-im
15 - é-gal-la me-te-bi-im
...
1 - dijir sizkur-ra me-te-bi-im
2 - (mušen) ku6 engur-ra-ke4 ba-ab-tah
3 - a-rá-bu(mušen) níj á-ba-ka nu-gu7
4 - UC-ta I NE-NE (mušen) DU IM
5 - X TUM-ba nu-gur-re cu-rin-na-ta ba-gur-re DU X-ba nu-nir-ra
6 - saj-du suhur saj-du mác-gur-ra-CEC (mušen)-ra hé-da-gu7-e
7 - á-ce jic-gi-a nam-mu-nú-dè-en péc-jic-gi-a ì-gu7-e-en
8 - na-an-dé-e-en jìrì gub-gub-e an-DU
9 - íd-da a na-dé-en péc-bi àm-èd-dè
10 - X u5(mušen)
11 - X-ta ku5-rá
12 - su-din(mušen) 1(DIC)-àm ab-tùm
13 - ú-bi X
14 - X(mušen)-gin7 íb-ba-ta sun4-za ga-bí-ib-túd-dè-en
15 - X X (X) X gir-ra-bi
16 - AM-bi
17 - e-sig(mušen) gú-sur-ra gú-sur-ra(mušen) suhur
18 - ectub suhur ku6-ab-ba
19 - bancur (d)en-líl-lá-ka ba-jál-la
20 - pisaj-ninda-jar (d)en-líl-lá-ka
21 - ì ku6 ì mucen-na-ka gú-zu-cè SAR-re-éc hé-em-DU
22 - a-ba-àm sahar mu-un-de6 mu-un-zìg
23 - a-ba-àm bí-in-du8
24 - a-ba-àm cìr-e dúr-dúr-ru-da mu-un-
25 - X ce zé-zé ce-zu X X
26 - X NA lum-lum
27 - X
1-10 - 'In those places which have been destroyed, let more places be destroyed. And in those places which have not been destroyed, let a breach be made there. Let his place become like chopped-up turnips!' -- Their rituals were alienated. Where there were bonds, that place was destroyed. Their place in the universe was eradicated. -- You should not alienate their rituals! Where there are bonds, you should not destroy the place! You should not eradicate their place in the universe. You should not move the oxen from their places!
11-12 - Let me tell you about my fate: it is an insult. Let me explain it to you: it is a disgrace.
13-14 - Were I to tell my neighbour about my fate, he would heap insults upon me.
15 - I looked into the water. My destiny was drifting past.
16 - I was born on an ill-fated day.
17 - My fate is her voice: my mother can change it.
18 - An acquaintance has gone up onto the roof to them.
19 - The neighbour is on friendly terms with my mother in her house.
20-21 - I am one whose fate has not been determined, confronted by a waif. 'I will be the one who knows how to settle the account; let me take my position in front of you,' she said to me.
22-23 - I am one whose fate has not been determined, confronted by a sickness demon. 'I am one who knows wealth and possessions; let me take my position in front of you,' he said to me.
24-26 - Fate is a dog -- well able to bite. Like dirty rags, it clings, saying: 'Who is my man? Let him know it.'
27 - Fate is a cloth stretched out in the desert for a man.
28 - Fate is a raging storm blowing over the Land.
29 - Hard work Fate is a dog walking always behind a man.
30 - The poor man must always look to his next meal.
31 - The belching poor man should not look scornfully at the rich man.
32 - How can a poor man who doesn't know how to cultivate barley manage to cultivate wheat?
33 - The poor man is not appreciated.
34 - The poor man chews whatever he is given.
35-36 - He didn't plough the field during winter. And at harvest time he turned his hand to carding.
37 - incense burners a multitude of houses .
38-39 - When someone is poor , they dine on the broth of the human breast.
40-41 - The poor man does not strike his son a single blow; he does not highly forever.
42-43 - The poor man arrogance toward his patron.
44 - Not all the households of the poor will bow down together.
45 - The word of a poor man is not accepted.
46-47 - Moving about defeats poverty. He who knows how to move around becomes strong. He will live longer than the sedentary man.
48-51 - How lowly is the poor man! The area around the oven is a mill-house to him. His torn clothes will not be repaired. That which he has lost will not be searched for.
52-53 - The poor man is this lowly: his debts are paid off with what is taken from his mouth.
54 - A poor man chewing at silver.
55 - The poor are the weak in the Land.
56-57 - It is the companion of the poor. It is the weakness of the widows.
58-59 - The face of the poor man is set as though he were having to sit in the face of the storm.
60 - Moving about defeats poverty.
61-64 - (A man speaks:) Were I to give food to the man who roves about, how could I bring it to him who does not rove about? (A woman speaks:) Were I to give food to the man who roves about, how could I bring it to him who does not rove about?
65-66 - a tablet a scribe himself .
67 - You are a scribe and you do not know your own name? Shame (?) on you!
68-69 - If a scribe knows only a single line but his handwriting is good, he is indeed a scribe!
70-71 - If a singer knows only one song but makes the sound pleasant, he is indeed a singer!
72 - A scribe whose hand can follow dictation is indeed a scribe!
73 - A singer whose voice is not sweet is a wretch among singers!
74 - A wretched scribe, the most backward in the school!
75 - A scribe without a hand. A singer without a throat.
76 - You are an outstanding scribe; you are no lowly man.
77-78 - The pupil of a master, like cornelian pierced through its side. He is indeed a scribe!
79 - That which is pierced through its side is indeed lapis lazuli!
80 - What kind of a scribe is a scribe who does not know Sumerian?
81 - Someone who cannot produce 'a-a' -- from where will he achieve fluent speech?
82 - A scribe who does not know Sumerian -- from where will he produce a translation?
83-84 - The scribe trained in counting is deficient on clay. The scribe skilled with clay is deficient in counting.
85 - You are a scribe .
86 - A chattering scribe's guilt is great.
87-88 - A junior scribe is too concerned with feeding his hunger; he does not pay attention to the scribal art.
89-95 - A disgraced scribe becomes an incantation priest. A disgraced singer becomes a flute-player. A disgraced lamentation priest becomes a piper. A disgraced merchant becomes a con-man. A disgraced carpenter becomes a man of the spindle. A disgraced smith becomes a man of the sickle. A disgraced mason becomes a hod-carrier.
96 - A barber who knows Sumerian.
97 - Sumerian .
98 - A scribe who does not know how to grasp the meaning -- from where will he produce a translation?
99 - When a singer's voice is sweet, he is indeed a singer.
100 - The fox lies (?) even to Enlil.
101 - ...
102 - The vixen quenched her thirst but still her teats motherly teats were dry of milk.
103 - Each fox is even more of a fox than its mother.
104 - If the hearing of the fox is bad, its foot will be crippled.
105-106 - The fox's tail is heavy: it carries a harrow.
107 - The fox's door-bolt is a wooden beam.
108-109 - The fox could not build his own house, so he got a job at his friend's house as a construction worker.
110 - The crab's house became filled with water, so she went to her girlfriend's house to .
111-112 - The fox watered (?) the barley with rush (?) water: 'Nature has changed its mind.'
113 - A fox trod on the hoof of a wild bull: 'It didn't hurt (?)!'
114-115 - The fox had a stick: 'Whom shall I hit?' He carried a seal: 'What can I challenge?'
116-117 - The fox, having urinated into the sea, said: 'The depths of the sea are my urine!'
118 - He has not yet caught the fox but he is already making a neck-stock for it.
119-126 - The fox said to his wife: 'Come! Let us crush Unug between our teeth like a leek; let us strap Kulaba on our feet like sandals!' Before they had yet come within a distance of 600 from the city, the dogs began to howl from the city. -- 'Geme-Tummal! Geme-Tummal! Come with me to your place! Wicked things are howling at us from the city!'
127 - How clever the fox is! He hoots (?) like the bird.
128 - Tell a lie and then tell the truth: it will be considered a lie.
129 - He who always lies is a messenger from distant places.
130 - Donkeys are being ordered; sacks are being hired.
131-132 - Your helpless donkey's speed has left him. O Enlil, your helpless man's strength has left him.
133-134 - My donkey was not destined to run quickly; he was destined to bray!
135-136 - The donkey roared (?); its owner pierced its nostrils (?): 'We must get up and away from here! Quickly! Come!'
137 - A donkey eating its own bedding.
138 - A donkey beating its penis against its belly.
139 - For a donkey there is no stench. For a donkey there is no washing with soap.
140 - A widow donkey distinguishes itself by breaking wind.
141 - One does not marry a three-year-old wife, as a donkey does.
142-143 - Two Akkadians lost a donkey. One went after it while the other wasted the day. The one who just sat around -- the fault was his.
144 - An ox is walking around (?); a mace is .
145 - Lying next to each other on a stake.
146 - He is deceitful, like an ox fleeing the threshing-floor.
147 - Furrows are pleasant to a threshing ox.
148 - An ox following round the threshing-floor is not planting seed.
149-150 - He who eats during the harvest is not removing clods. He who tears out weeds (?) is not sowing seed.
151 - Your dancing (?) is like wild cattle grazing.
152 - If the ox kicks up dust, it gets flour in its own eyes.
153 - While the ox is ploughing, the dog is spoiling the deep furrows.
154 - An ox with diarrhoea -- its dung is a long trail!
155-156 - A stranger's ox eats grass, while my ox lies hungry.
157 - Once I had escaped the wild bull, the wild cow confronted me.
158-159 - is an ox-driver; the stranger's ox is our ox-driver.
160 - The milk will be carried away; that milk is near !
161 - To the lamentation priest the field lies adjacent to the house.
162 - The lamentation priest is the depths of the boat.
163-164 - The lamentation priest hurled his son into the water gave his son to the water : 'May the city build like me! May the Land live like me!'
165-166 - The lamentation priest wipes his bottom: 'One should not remove what belongs to my mistress Inana.'
167-170 - When the lamentation priest met a lion in the desert: 'Let him come to the town , to the gate of Inana, where the dog is beaten with a stick. What is your brother doing in the desert?'
171-173 - The lamentation priest to his house let me ... for someone.
174-176 - Although the lamentation priest's grain boat was sinking, he was walking on dry land. ... When the lamentation priest's boat Enki . ...
177 - It is the food of a lamentation priest: the pieces are big but the weight is small.
178-181 - The slave of the lamentation priest wails constantly in the town square: 'My food ration is big in size but small in weight. Let me tell you about the size of my food ration -- a lance strikes it constantly throughout the city quarter.'
182 - A lamentation priest whose incantations do not sound sweet is highly regarded among lamentation priests!
183-184 - Slavering dogs waiting for instructions (?) : 'Where are you going? Come back! Stay!'
185 - Unruly (?), scowling dogs belong to the shameless man.
186 - A sniffing dog entering all the houses.
187-188 - A dog eating unclean food is a dog which leaves nothing for the next (?) day.
189 - A dog eating ate a pig in the town square; jar .
190 - The smith's dog could not overturn the anvil, so it overturned the basket and pot.
191 - Patting the neck of a treacherous dog -- patting from the back of the neck.
192 - A dog which knows no home.
193 - The dog thinks it is clever, but to its master .
194 - A dog descends, a lance descends -- each does damage (?).
195 - The dog licks its shrivelled penis with its tongue.
196 - In the city with no dogs, the fox is boss.
197 - In the city of the lame, the cripple is a courier.
198 - How does a cripple stand up?
199 - The good thing is to find it; the bad thing is to lose it.
200-201 - I have found it -- a cause for celebration! I have lost it -- my heart does not ache!
202 - The good thing is the beer. The bad thing is the journey.
203 - For his pleasure he got married. On his thinking it over he got divorced.
204-205 - Their pleasure -- their discomfort. Their discomfort -- their pleasure.
206-207 - Says the man lying on the roof to the man living in the house: 'It is too bright up here!' ...
1-2 - A field should not be expanded. Barley for him.
3 - collected firewood .
4-5 - Collecting firewood is for the strong man; the weak man waits for him on dry land.
6-7 - He who shaves his head acquires ever more hair. And he who gathers firewood acquires ever more grain.
8-9 - He who destroys houses destroys reeds. He who destroys a house destroys gold.
10-11 - A not returned and not placed in water -- its cannot be eaten.
12-13 - Walk like a lord, walk at the front. Walk like a slave, walk like a lord. Build like a lord, build like a slave. Build like a slave, build like a lord. Walk like a lord, walk like a slave. Walk like a slave, walk like a lord.
14-15 - Hand added to hand, and a man's house is built up. Stomach (?) added to stomach (?), and a man's house is destroyed.
16 - The hoe cannot cut firewood. The pitchfork cannot cut firewood.
17 - In a household of several grown-up young men, the hoe and the work basket must cultivate the fields.
18 - The mother who has given birth to eight young men lies down exhausted.
19 - The house built by the upright man is destroyed by the treacherous man.
20-21 - If a household acquaintance has been exposed to harm, the matter is investigated.
22-23 - Let there be unused land adjacent to a house; let there be a threshing-floor adjacent to a field.
24 - Let the elders his house, like a house on the outskirts of the city.
25-27 - One finds no rest (?) in a house in which a wife does not speak, in which the head of the household (?) does not utter joyous words.
28-29 - ...
30 - ...
31-32 - Those who live near the water look into the heart of the mountains. They don't look in their own direction.
33-34 - Adapa knows no loss. in the heart of the mountains.
35 - ...
36-37 - ... someone in the river .
38 - The palace is an ox; catch it by the tail!
39 - The palace is a huge river; its interior is a goring bull.
40-42 - The palace is a forest. The king is a lion. Nungal overwhelms men with a huge battle-net. Oh Utu, accept my prayer.
43 - The palace is a slippery place which catches those who do not know it.
44-47 - The palace cannot avoid the waste land. A barge cannot avoid straw. A freeborn man cannot avoid corve work. A king's daughter cannot avoid the tavern.
48-49 - The palace -- one day a mother giving birth, the next day a lamenting mother.
50-51 - Through building my house I incurred debt, so I could not afford to cultivate the field I had sowed with seed.
52 - May you be a household built up by twin sons.
53 - I would rather go home.
54 - Those who enter his house are fifty.
55 - Whom can I bring to a house whose offspring have been annihilated?
56 - I don't return to a house whose master is not at home.
57 - ... ...
1 - When the land is given (?), is its dry land.
2 - A bird in the sky is as good as an bird.
3 - A fish in the deep is as good as a carp in the reeds.
4 - Four-legged creatures are as good as marsh rats.
5 - All the birds flew away, and their mother alone stayed.
6 - Ninazu, a bird flying around is your share.
7 - In the fowler's trap (?) is what he eats.
8 - He who lives from birds and fish cannot sleep.
9 - What did the bird do?
10 - The bird's voice is unpleasant. sticking out its backside .
11 - The bird's forehead is not .
12 - He sneaks into the water like an bird.
13 - The wood pigeon's (?) voice is the glory of the garden.
14 - The francolin's voice is the glory of the fields.
15 - The voice of the is the glory of the palace. ...
1 - Offerings are the glory of the gods.
2 - The fish of the marshes added (?) to the bird.
3 - The fowl was not eaten in time.
4 - ... ...
5 - does not come back, it comes back from the oven. ...
6 - Let the head of a carp be eaten with the head of a fish bird .
7 - Now, you should not sleep in the reedbeds: the marsh rats will eat you.
8 - ...
9 - Don't pour water into a river. The rats will come up.
10-13 - an bird, cut and carried a single swallow away. its food.
14 - Like a bird, I will strike your beard in anger.
15-16 - ...
17-19 - Two birds, two fish birds , three carp, two carp, and two carp, two sea fish, are present on Enlil's offering table.
20-21 - May fish oil and bird oil on your shoulders for the offering basket of Enlil.
22-24 - Who moved removed the dust? Who caulked the boat? Who while they sat singing?
25 - ...
26 - ...
27 - ... ...