Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Proverbs: collection 3 -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - gub-gub-bu-dè tuc-tuc-dè
2 - zíb ance dab5-dab5-bé-dè dumu lugal-la dé-dé-dè
3 - a-ba zi-bi mu-un-tuku
4 - emeda(UM.ME)da dumu lugal-la-gin7 bàd-si-a igi al-bar-bar-re
5 - a èd-dè-na-ac umah-bi hé-naj-e a i-i-dé bí-ib-gùr-re-a a umah-bi hé-naj-e
6 - ú-DUL.DIN-ka níj nu-sag9-ga gáná zid-cè mú-a èd-a
7 - e-ri-ib-gu7-en ti-rí-ga al-déhí-me-en
8 - e-ri-ib-naj-e ti-rí-ga al-déhí-me-en
9 - dumu-ju10-me-en dijir-zu kúr-ra-àm
10 - ud-da ga-jen na-gada-kam
11 - ud ul-la ga-jen sipad-tur-ra-kam
12 - ga-jen ga-jen-na-àm ud mi-ni-ib-zal-zal-e
12A - níj-gur11 líl-cè ba-an-te
13 - ga ì-ti-ir-da gú-en-na nu-me-a
14 - ki-in-dar mu-da-ab-tar
15 - X TI
16 - X
16A - cu nu-luh-ha kac ì-dé-a
17 - uc7 dug4-ga jìrì nu-saga11-a
18 - giri17 te-en-na sahar nu-gi4-a
19 - eme ak an-bar7 an-dùl nu-já-já
20 - níj-gig (d)utu-kam
21 - sipad jìc-a-ni nu-kiri6 suhur-a-ni
22 - ibila nu-gen6-na dam nu-íl dumu nu-íl giri17-zal-cè nu-íl
23 - sipad hé-em-ta-ab-èd-dè-a
24 - udu-ni cu-a li-bí-in-gi4
25 - sipad kug-zu mu-na-bir-a-kam
26 - udu-ni cu-a li-bí-in-gi4
27 - sipad-tur kúc-a-ni ama-ni nu-mu-un-da-an-zu
28 - ud ma-ra-an-jál zíd ma5-a
29 - am-e níj-gig apin-na-kam
30 - tur gu7-a nu-til-le
31 - igi-tùm saj jic ra-ra
32 - tur-bi gu7-a mah-bi tìl-la
33 - dib-dib-bé jen-na jìrì ki-a sig10-bí-ib
34 - en-na tìl-la gu5-li-ni-im
35 - ud ug5-ga gal5-lá gal-la-ni-im
36 - nam-gu5-li níj ud 1-a-kam -a-kam
37 - nam-gi4-me-a-ac níj da-rí-kam
38 - du14 ak-e ki nam-gi4-me-ac-kam nam-cec-gal-la-cè
39 - eme sig gu7-e ki nam-luh-cè ì-jál
40 - kaskal níj gu7-da nu-kúc-ù
41 - ud cú-uc-e ki bí-ib-de5-de5-ge
42 - su nam-lú-ùlù-ka a gig ì-jál
43 - nisig nu-sám NIJIN sám-e dug4-ge nu-tab-ba-e
44 - cu nu-kug gub-ba-e ú igi-ta nu-ub-ta-a-an-èd
45 - cu gíd-e cu mu-da-gíd-e
46 - cu búr-ra cu mu-da-búr-e
47 - kug tuku cag4 an-húl ce tuku ur5 an-sag9
48 - níj-úr-límmú tuku-e ù mu-un-ci-ku-ku
49 - (d)en-líl IN ZI im-ge4-en-na-ju10
50 - níj-dárá-ju10 du-um nu-DU-X
51 - (d)en-líl-le a-na-àm in-ak in-bul-bul
52 - cukur in-sig10 su mu-ni-ib-te-te
53 - (d)utu bar-ra hé-NE-X-cú
54 - ní-zu cu nu-zu-àm kur9-ni-ib
55 - (d)ic-bi-èr-ra lugal-e cu-ni X nin-e
56 - kúrún dé-a
57 - X -da-an-kud-da
58 - X
A - abula jál X X X
B - X A jál X X
59 - UR X X X X
60 - A X AN X X
61 - abula X tuku
62 - X X LA
63 - (d)en-líl-le X X gu7
64 - dab5 an-na X X X X
65 - iri-àm
66 - na-an-ni libir-ra mu-un-kal
67 - é mu-un-dù X X X X
68 - bàd nibru(ki) ì-dù
69 - é-an-na mu-dù ù-mu-un-cub im-ma-an-DU
70 - si-mu-ru ì-dab5 bàd-e nu-un-X
71 - nam-lugal kalag-ga igi nu-mu-du8
72 - ur5 na-an-na kur-ra ba-ra-an-de6
73 - U níj KA X
74 - KA cu-a ba-an-X
75 - kac-gin7 igi-na UD X X
76 - ud-da ga-tìl-e gud-gin7 saman bí-in-lá
77 - ur-(d)namma mu-ca-lum gal-gal é (d)en-líl-lá
78 - na-an-ni libir-ra-ni mu-na-kal
79 - jé6-e libir-ra-ka-e-ce
80 - gémé níj hi-li-a-ke4 (d)ickur dijir lugal LIL-e
81 - úkúc-gin7 ki dùg hu-mu-un-dar-re
82 - gémé ig DU-da
83 - gémé é-gal-la za-ra dug4-dug4
84 - arad é-gal-la ga-tìl-ba gu7-gu7
85 - gémé kug-du8-a-ni mu-un-de6
86 - 0 ma-na im-ba an-X X
87 - gémé te-a-gin7 nàjà bí-gur4-gur4
88 - gémé ba-an-e nu-ub-si-àm
89 - dum-dam an-da-ab-za
90 - ka nu-un-si
91 - múrúb nu-si-e-ce
92 - é-ta è sila-ta kur9-ra
93 - jicbum-ma bí-in-tuc
94 - é-kinkin(HAR)-na du14 hé-en-jál
95 - gémé níj zuh-a-ni pa im-mi-in-èd
96 - gémé-da nú-da-ni nitah kalag-da X
97 - gémé níj zuh-zuh-a-ni nin-e lú-da X-sig10
98 - lú-ù pa li-bí-ib-è
99 - cag4 húl-la é-gi4-a cag4 íb-ba-kam
100 - gémé nu-sám-ac kinkin(HAR) an-na SAR
101 - kinkin(HAR) búr1-ra-gin7 al-du7-du7-du7-dè-en
102 - ga-an-kur9 ga-ab-X X X
103 - ga-ab-hul-hul-hul X X
104 - dijir gi gur5-ru-uc
105 - ga-ab-sám ga-ba-X
106 - X X
107 -
108 -
109 -
110 -
111 - X (X) X tìl-la X
112 - X X-gin7 ki-gal-la
113 - gud ga gu7-a-gin7 X
114 - tìl-la lul-la hul na-an-gu-ul-en
115 - gam ha-la-zu-cè mu-un-jál
116 - zid-du érím-du
117 - ù dub-cen nu-me-en ù DUB
118 - ma-an-UD-da-ni-ta ur5-gin7 X
119 - en-e unug(ki)-ga nam im-ma-kud-dè X
120 - e-ne-ra nin é-an-na-ke4 (X)
121 - ajrig cu dim4-ma sa-KU kalag-ga-me-en
122 - da-da ha-ba-bad jé6-e da-da (X)
123 - nam-ugula-a ma-ab-du7-du7-un
124 - nam-sun7-na-ta gi duru5-gin7
125 - saj gú-ni-cè hé-bí-in-èd-dè
126 - jic-érín sa ak níj jìrì-a-kam
127 - dam-gàrà gu5-li-ni-ir na-an-tuku-tuku
128 - dam-gàr-ra kug ba-an-tur ì ù ce ba-an-tur
129 - nam-dam-gàr-ra lagab za-gìn-na
130 - na4 lugal-bi-ir a-da-X X X DU
131 - sig9-ga ba-ra-gíd-dè kalag-ga ba-ra-ab-gub
132 - cim sis-me cim ga-rac
133 - cim lu-úb nam-me
134 - in dúb-dúb-bu-ra in mu-na-an-jar
135 - giri17 ur5-e giri17 mu-na-an-ur5-re
136 - pirij arah4 sa-ba gub-ba
137 - ur5 já-a-kam lugal-e jic mu-ub-zé-zé
138 - ga-ab-gíd mu-un-da-ku5-ru
139 - cu-bi bar edin-na mu-da-an-DU
140 - eme-cid muc-gin7 ga-ba-gíd-da-gin7 ab-ta-ab-ús
141 - hé-dab5 tur-ra-gin7 en-nu-ùj-já cag4-cè nu-gíd-dè
142 - ga-an-tuc-e é ba-an-gub
143 - ur11-ru-e a-cag4 ba-ab-gub
144 - hác a-ra-an-gíd-nam ce-jic-ì bí-íb-íl-íl
145 - mu (d)ickur kur gul-gul
146 - an-já ba-ra-mu-e-da-ab-bal-e
147 - (d)ickur-e kur al-dar-dar-e
148 - a-já-lá nu-dar-re
149 - DAG ì-pàd-da-ju10 zú-lum-bi dilmun-na
150 - gémé kar-ra ù lul-la ku-ku
151 - mac-dà-e edin LIL-LIL-bu-ka
152 - amar-bi ga bí-ib-gu7
153 - igi ti-ti X AN X uri-e-ne
154 - ùmùn-cè pirij-gin7 du
155 - kíj ak-dè níj-gilim-ma-gin7 du
156 - ud ul-è nam al-tar-ra
157 - (d)utu gub-ba-ni nam-lugal mu-un-na-an-cúm
158 - tukul mu-zu na-an-pàd-dè
159 - su-zu hé-pàd-dè
160 - lu-úb zé-zé cim sis-me
161 - dùg-ga lú-kúr-ra ma-ab-tùm
162 - cúm-ma-ab lugal-la-kam
163 - dùg-ga-ab dumu sagi-a-kam
164 - nagar kíbír-àm
165 - ad-KID ma-sá-ab-àm
166 - simug da tur-tur ak
167 - nar u8-ux(PA)-a a-la-la
168 - saj bul-e íd-da bal-le
169 - idigna ud á dirig RA ce-ba-e-da-a-X
170 - ugula á jic jar-ra nu-un-zu-a
171 - érín-na-ni saj sàg-ge nu-gul-e
172 - X en-bi-im
173 - é (d)en-líl-lá gú-dirig sajja ugula-bi-im
174 - é (d)en-líl-lá pa4-har addir-àm
175 - (d)en-líl-le cer7-da gu-la-ni cag4-jar-ra
176 - ur-e nu-mu-na-an-cúm
177 - munus-e munus-e al-dé-dé-e
178 - ur-gir15 ilar ellag ra-a-gin7
179 - dum-dam an-da-ab-za
180 - níj gu érím-ma dum-dam za
181 - inim ga-ab-dug4 jìrì-bi-gin7 du-du
182 - ka an-tuku-da a-ba-àm mu-da-ab-sá-e
183 - íd-da hé-ib-dirig-ma
184 - bí-ib-tur-re
185 - za-e já-ra dug4-ma-ab jé6-e za-a ga-ri-ib-dug4
186 - X al-ak-a níj-gu7-a
187 - za-e jé6-e mu-dè-dug4
188 - jé6-e za-e mu-dè-dug4
189 - hu-ru-um ti-ti ur-saj-e-ne
190 - hu-ru-um ka tuku
191 - ur
192 -
193 - ki jìrì ba-lá sukkal (d)ba-ú-ke4
194 - X-na-ab-tah-e-ce
195 - ce nu-jál-la cu iri(ki)-ka
196 - gi nu-jál-la nam-ùkùr-ra dirig-ga
197 - níj ga-tìl nu ga-tìl níj ba-til nu ba-til
198 - níj nu-kúr-ra-àm
199 - zilulu cu hal-la ab-zil-zil
200 - (MIN)-a-bi 1(DIC)-gin7-nam
201 - ki an-ba-ju10 e-ne in-pàd-dè
202 - na-an-ni-ib-dib-bé-en
203 - ud5-dè nu-um-jen-na é-ri-a an-zu
204 - ka-ju10 tu7 bil-lá ma-ra-sed-dè-en
205 - ku6-ta jìrì-pax(PAD)-rá ma-ni-ib-de5-de5-ge-en
206 - ka-ju10 itid-da ka ba-da-si
207 - eme-ju10 ance kar-ra-gin7 ejer-bi-cè nu-gi4-gi4
208 - ud gíd-da cúkúr-ju10 búr1-ra cag4-ju10 X X
209 - ur-gir15 mu-un-di-ni-ib-si
210 - já-ra ba-til jé6-e ba-húl-le-en
211 - ama-ju10 cúkúr-ju10 (MIN)-àm ba-ra-ab-ba
212 - gud-dè mur-ra gub
213 - amar-ta é-ubur-ra ba-ni-in-kur9
214 - téc-e hé-íl-íl za-e lag-ga hé-dúr
215 - níj zu-a-ni ga-ra-an-da-ab-bé
216 - níj nu-zu-àm lú-ki-inim-ma ab-ta-è
217 - níj-gig (d)suen-na-kam
218 - ka jál taka4-a nim ba-an-ku4-ku4
219 - sízkúr-re nam-tìl ì-ù-tud
220 - sun7-na nam-tag al-já-já á-sàg al-íl-íl
221 - hé-em-ta-ab-èd-dè
222 - á zid-da-zu mác hé-da-jál
223 - gáb-bu-zu kadra hé-da-jál
224 - umbin ku5-ru túg-mu-dur7-ra-àm mur10
225 - al-jen al-zal al-til ki nu-um-gub
226 - bí-in-dug4 nu-mu-un-ni-X-X
227 - ka-ga14-ni lul-la-àm
A - -jál-e
B - dug4 nu-tar-ra-bi
228 - umbin gig-ga úr-ra jál-la-ju10
229 - jìrì gig-ga e-sír jál-la-ju10
230 - cag4 gig-ga-ju10 a-ba-a hu-mu-un-pàd-dè
231 - (d)inana-ke4 cag4 gig-ga-ju10 ì hé-eb-dé
232 - túg dim-gal-la-ke4 íd-da bí-ib-úc-e
233 - du14-da in-na di-da inim-ma hé-ri-ib-pàd-dè
234 - an-na-dùg-ga mun hé-gu7-e
235 - nu-un-na-dùg-ga munzer hé-gu7-e
236 - izi nu-ub-da-an-ten-a-ac li-gi4-in-zu sar-ra-ab
237 - X (X) TE me-cè-àm KA ki in-è
238 - X búr-ra-ab X (X)
239 - X IM NI BA A gémé te-en BA gig-ga
240 - dusu ní-já zag X a UD X
241 - X bal-a sahar-bi ba-sù-sù-un
242 - dijir lú-ùlù sipad ú kíj-já lú-ùlù-kam
243 - udu-gin7 ú gu7-a hé-en-túm-túm-mu
244 - en-na-bi-cè-àm ka silim cúm-ma
245 - nu-un-da-ab-dà1-dà1
246 - ka-bi igi níjín ma-ab-túm-me
247 - an ba-gul-gul ki ba-sàg-sàg
248 - an ba-gul ki ba-sàg-ga-ta
249 - ní-bi-a ba-an-gub
250 - ús-saj ejer-bi nu-gen6-na
251 - elam(ki) kur9-ra-àm zú-ni ba-da-kécé
252 - elam(ki) al-tìl-la-ni nu-dùg-ga
253 - gig gú-nida làl-gin7 íb-ak
254 - mar-tu ì-gu7-a níj cag4-bi nu-un-zu
255 - al-kar-kar-re ejer-ra-ni al-kar
256 - u18-lu igi-já sahar-bi in-sig9-ga
257 - a-na-ac-àm ejer-ra mu-un-dúb-bé-en
258 - gi-gur-ta má-cè
259 - a-cag4 si-mu-ur4-ru-um(ki)
260 - cáh tùn-pad ka jál-la-gin7
261 - já-nun àm-níjín-níjín-e-en
262 - zag tag-ga (d)inana ma-mú-da-ka-ni
263 - al-sa nu-sa ab-ta-dub-bé-en
264 - al-ur4-ur4-na-ka-nam
265 - al-de5-de5-e-na-ka-nam
266 - ba-an-jen ba-an-jen mu-ni-ib-bé-ne
267 - ha-ma-gub-bé-en gudug-e-ne
268 - hác-za gur-ra acgab-e-ne
269 - ub-da an-gub lukur-e-ne
270 - ga-ba-e-dè-gub nu-kiri6-ke4-ne
271 - zi (d)en-ki ì-pàd túg-zu é-a ud ba-ra-zal-e ázlág-e-ne
272 - ud al-cú-cú-ru im nu-cèj-cèj
273 - im al-cèj e-sír nu-du8
274 - idigna-a ka-ba mu-un-zur-re
275 - a-gàr-re nu-si-si
276 - eridug(ki) hé-jál-la dù-a-ba
277 - uguugu4-bi é nar-ra-ka igi lá-bi al-tuc
278 - ì ga silig-ta ab-ta-cár
279 - 1(DIC)-bi 1(DIC) hé-a igi-igi-bi an-di-ni-ib-kúr-kúr
280 - ud5-dè nam-um-ma ba-dug4 nam-ú-zug4 íb-ak
281 - 1(DIC) lag 1(DIC) ab-sín jé6-e (EC5)-kam-ma-bi-me-en
282 - kacbirx(A.SUD)-a ga-naj zag gal-la ga-tuc
283 - nu-mu-na-kal ezem-ma ba-DU
284 - ud mu-e-ci-zal a-na-àm cu mu-da-ti
285 - alan mu-sag9 ucbar7 mu-un-da-húl
286 - i-gi4-in-zu lú-ùlù-àm
287 - inim dùg gu5-li cár-ra-ka
288 - inim gul-la gud 4 lá-a
289 - cu nu-luh-ha ka-e tùm-da níj-gig-ga-àm
290 - engar igi-jál-la é-a hu-mu-e-da-an-tìl
291 - naj-ju10 íd-da ki-nú-ju10 ki-kid-àm
292 - muc-da-gur4-e suh àm-kécé-kécé
293 - é-cè ga-jen-na saj a-ab-kal
294 - cag4-ju10 kiri6 ha-ra-dirig-ga
295 - (d)utu nu-um-ta-è
296 - an gùr-ru ki cu-ni-cè lá-a
297 - ce muc5 níj-gig lú-gidim-ma-ka
298 - zíd-gig níj-gig dijir-ra-na-ka
299 - dirig-ga níj káb-a di-da
300 - ugu túg-ga gal4-la cu dug4-ga
301 - níj-gig (d)suen-na-ka
302 - cu-rin-na cìr-ra ninda al-tùm-mu
303 - níj-gig (d)inana-ka
304 - GA-GA-ju10 lú-ju10 sug4-ga mu-da-ab-bé
305 - níj-érím-e an-na-ra-ab-dul
306 - cag4-sur nu-ub-ra-ah-a zíd-ni nu-cub-bé
307 - igi-tùm gíd-i-da igi du8 níj-gig (d)nin-urta-ke4
308 - nam-tar-re gaba-ri-me-en
309 - zid-du dug4-ga-ab érím-du dug4-ga-ab
310 - ka-ta hé-jál cu-a nu-jál
311 - X-ra
312 - -kur9-ra dam-a-ni X X X
313 - ù-u8-a bí-in-dug4 ba-da-an-su
314 - a-la-la bí-in-dug4 gi-muc ba-da-an-hac
315 - zu-hu-ul-la-ni-ta du-du-a
316 - bal ki-ta al-ak-e
317 - a-cag4 buru4(mušen)-gin7 e-da-ra-ah
318 - uc-bar du8-a gémé (MIN)-a-bi 1(DIC)-a-bi ùj-íl du8-a arad (EC5)-a-bi (MIN)-a-bi
319 - mar cu-KU6-àm nu-mu-NE-dal-la
320 - ka-ju10 mu-da-ab-sá-e
321 - a-na-àm ne-e um-bar-bar-re-zu
322 - ù ne-e um-bar-bar-re-zu
323 - al-jál níj-dárá-àm
324 - túg-ga-àm
325 - dub-saj-já izi al-gu7-e
326 - nu-ub-bé ejer-ra me-a dub-saj-já
327 - érín-ta dé-dé
328 - un-tar-e níj-érím íb-íl-e
1 - U X (X) X X X
2 - DE X KA
3 - X X GI X
4 - X
5 - X X
6 - X MU X A X
7 - (EC5)
8 - X CU A
1 - nu-dùg
2 - kalag-ga X A X
3 - X X X a naj-naj
4 - X IGI X X
5 - X
1 - IC
2 - nin9
3 - UD
4 - igi-ni
1-3 - To stand and to sit, to spur on the donkeys, to support (?) the prince: who has the breath for that?
4 - You are peering out from the parapet like the prince's nurse.
5 - Because you draw water, the swamp may drink. You draw water for pouring out, so that the swamp may drink water.
6 - Unpleasant plants grow towards rise up to a good field.
7-9 - I will feed you even though you are an outcast (?). I will give you drink even though you are an outcast (?). You are still my son, even if your god has turned against you.
10-12 - 'I will go today' is what a herdsman says; 'I will go tomorrow' is what a shepherd-boy says. 'I will go' is 'I will go', and the time passes.
13-14 - Wealth is exposed to the winds. The churned milk, although it isn't river mud, is diverted into cracks in the ground.
15-16 - ...
17-20 - To serve beer with unwashed hands, To spit without trampling upon it, to sneeze without covering it with dust, to kiss with the tongue at midday without providing shade, are abominations to Utu.
21-22 - A shepherd his penis, a gardener his hair. An unjust heir who does not support a wife, or who does not support a child, has no cause for celebration.
23-24 - If you get rid of the shepherd, then his sheep will not return.
25-26 - Because the clever shepherd became confused, his sheep did not return.
27 - A shepherd-boy when weary cannot recognise his own mother.
28 - While you still have light, grind the flour.
29 - The wild bull is taboo for the plough.
30-33 - To eat modestly doesn't kill a man, but to covet will murder you. To eat a little is to live splendidly. When you walk about, keep your feet on the ground!
34-35 - As long as he is alive, he is his friend. When he is dead, he is his worst demon.
36-37 - Friendship lasts for just one day three days but collegiality lasts forever.
38-39 - Quarrelling occurs wherever there are colleagues one of the group is senior to the rest . Slander occurs even where there has been purification.
40-41 - When travelling, a man does not tire of eating. He gathers in food all day long.
42 - There are bitter tears in human flesh.
43-44 - Not buying vegetables (?) Buying , a promise (?) not fulfilled (?), handing over worthless money, not removing a mote from the eye.
45-46 - A hand will stretch out towards an outstretched hand. A hand will open for an opened hand.
47-48 - He who has silver is happy; he who has grain feels comfortable; he who has livestock can sleep.
49-50 - Enlil, , my loincloth is is not gone (?).
51-52 - What did Enlil make? Chaff! The lance struck. It went into the flesh.
53-54 - When the sun is setting outside so that you cannot even recognise the hand in front of you, go indoors!
55-56 - King Icbi- with his hand ...
57-58 - ... ...
59-62 - ...
63-65 - Enlil ...
66-72 - Nanni cherished his old age. He built the temple . He built a wall around Nibru, but . He built E-ana, but after abandoning it, . He captured Simurrum, but did not its wall. He never saw mighty kingship. Thus Nanni was carried off to the nether world.
73-75 - ... like beer in front of him .
76 - He who says 'I will live for today' is bound like a bull on a nose-rope.
77 - Ur- large mirrors in Enlil's temple.
78-79 - Nanni cherished his old age: 'I am what an old man should be.'
80-81 - The voluptuous slave girl says: 'Let Ickur, god king split the fertile ground like a cucumber.'
82-84 - A slave girl is one who the door. The slave girl from the palace offers advice (?) continually. The slave from the palace eats the ex-voto offering .
85-86 - A slave girl carried her release money with her. 30 minas.
87 - You grind with the pestle like a fearful slave girl.
88-91 - The slave girl who neglected to fill the containers grumbled: 'It does not fill (?) to the top; it does not fill (?) the middle.'
92-93 - When the lady left the house and the slave girl entered from the street, away from her lady the slave girl sat at her own banquet.
94-95 - When there is a dispute at the mill, a slave girl reveals (?) what she has stolen.
96-98 - He who sleeps with a slave girl with a strong male what the slave girl has stolen, what the lady with a man -- one person does not reveal to another.
99 - The joy of a daughter-in-law is anger.
100-101 - To a slave girl who has not been purchased, the upper millstone . You are forever pushing like a millstone torn out of its joint.
102-103 - Let me come in! Let me it! Let me destroy it! .
104 - The just god cut reeds (?) .
105 - Let me buy it! Let me !
106 - ...
107-108 - ...
109-110 - ...
111 - ...
112 - Like a on a socle.
113 - Like a suckling bull .
114-115 - As long as you live you should not increase evil by telling lies; for if you do, to succumb will be your lot.
116 - The righteous the wicked .
117 - and I'm not a treasure chest or a .
118 - ...
119-120 - The lord cursed Unug, but so was he cursed by the lady of E-ana .
121 - I am a loyal steward with strong arms.
122 - Let the sides be separated; let me be the one who the sides.
123 - It is on account of being the boss that you bully me.
124-125 - Because of his arrogance, may his head be bowed to his neck like a damp reed.
126-127 - Weighing scales made with a net are a trap made for the feet; a man should not take a merchant for his friend.
128 - You, merchant, how small you made the amount of silver! And how small you made the amount of oil and barley!
129-130 - That which in the trade is considered a lump of lapis lazuli is for its owner a stone that .
131 - One cannot drag out the weak, one cannot hold back the strong.
132-133 - Let our odour be the smell of leeks -- let it not be the smell of turnips!
134-135 - He who insults is insulted. He who sneers is sneered at.
136-137 - A lion caught in the trap in the storehouse becomes mine in this way: the owner simply removes the wood.
138-139 - ... its hands to the edge of the desert.
140 - A lizard follows like a snake, like a .
141 - Like a worker, keeping watch is not what is on his mind.
142-143 - A tenant established the house, and ploughing established the field.
144 - 'I am stretching my legs on your behalf,' says a man delivering sesame.
145-146 - You invoke the oath of Ickur, who destroys the mountains, but you cannot cross the river with a boat.
147-148 - Ickur splits the mountains, yet he does not split the waterskin.
149 - which I have found, its dates are from Dilmun.
150 - A runaway slave girl only pretends to sleep.
151-152 - The gazelle in the desert feeds its young with milk.
153 - Eyes of are characteristic of the Akkadians (?).
154-155 - He moves like a lion against a louse, but when there is a job is to be done, he moves like a rat.
156-157 - As the sun rises, decisions are made. By the time the sun is up, kingship is conferred.
158-159 - The battle-club would not find out your name -- it would just find your flesh.
160-161 - Our own odour is of pulled-up turnips -- sweet things are brought by strangers.
162-163 - 'Give me!' is what the king says. 'Do well!' is what the cupbearer's son says.
164-167 - What characterises the carpenter is the chisel. What characterises the reed weaver is the basket. What characterises the smith is the making of little . What characterises the singer are the sounds and .
168-169 - He who tosses his head succeeds in crossing the river. the Tigris negligent .
170-171 - If the foreman does not know how to assign the work, his workers will not stop shaking their heads.
172 - ...
173 - Enlil's temple is a summation of accounts. The temple manager is its overseer.
174 - Enlil's temple is a gathering (?) of wages.
175 - Enlil's greatest punishment is hunger.
176-177 - If one does not give the dog something, it will bark at every woman.
178-179 - She growls like a dog struck by a throw-stick ball (?) .
180 - That which is made of evil threads grumbles.
181-182 - 'Just-let-me-say-a-word' walks like feet. Who can rival a garrulous man?
183-184 - floating on the river and diminishes.
185 - You speak to me -- and I will speak to you!
186 - He who is the one who eats something.
187-188 - You speak with me and I speak with you.
189 - Fools are the ribcages of heroes.
190 - The fool is garrulous.
191-192 - The dog moves, the knife moves, but still my man does not move.
193-194 - Where someone is lame, the emissary of Bau comes to their aid.
195-196 - Where there is no grain, this is a sign of vengeance turned towards a city. Where there are no reeds, it is the worst of all poverty.
197-199 - Something offered is not offered. Something finished is not finished. Nothing changes.
199 - A vagrant flays the skin of an opened hand.
200 - The two of them are like one man.
201-202 - Were he to find where I put my rubbish heap, he would say: 'You shouldn't go there!'
203 - Although it has never been there, the goat knows the wasteland.
204-205 - With my mouth I cool the hot soup for you. I pick the bones from the fish for you.
206 - My mouth, every month I fill you, my mouth.
207 - My tongue, like a runaway donkey, will not turn back.
208-211 - All day long my food ration is kept away from me, my heart , but even a dog can satisfy its hunger. It's over for me, but should I be happy? My mother would not give me second helpings.
212-213 - The ox standing in the fodder abandoned the calf to enter the pen.
214 - You may lift it all together but you will put it down in pieces.
215-217 - When a man comes forward as a witness, saying: 'Let me tell you what I know about him', but does not know the relevant information, it is an abomination to Suen.
218 - Flies enter an open mouth.
219 - Offerings create life.
220 - Punishment is assigned for the swaggerer; he is afflicted with diseases.
221 - Let him go down.
222-223 - You should hold a kid in your right arm, and a bribe in your left arm.
224 - The manicurist is himself dressed in dirty rags.
225 - He came, he stayed a while; he finished, he did not stay put.
226-227 - He spoke not his mouth is full of lies. ...
228-230 - My fingernail that hurts is clutched in my embrace. My foot that hurts is in my sandal. But who will find my aching heart?
231 - May Inana pour oil on my heart that aches.
232 - The sail on the mast blocks the river.
233 - May you find the response to an insult hurled at you in a dispute.
234-235 - If it is too sweet for him, let him eat salt. If it is not too sweet for him, let him eat licorice.
236 - Before the fire has gone out, write your exercise tablet!
237-238 - Where ? Solve !
239-241 - slave girl ill basket myself you sprinkle the dirt on the .
242-243 - A man's personal god is a shepherd who finds pasturage for the man. Let him lead him like sheep to the food they can eat.
244-246 - As long as the boasters haven't departed, their mouths make me uneasy.
247-249 - The heavens were destroyed, the earth was shaken. After the heavens were destroyed and the earth was shaken, the people were still standing there on their own.
250 - The rigging is not ship-shape, and the stern is not seaworthy.
251 - He who entered Elam -- his lips are sealed.
252 - He who has to live in Elam -- his life is not good.
253-254 - Wheat and hulled barley was made to taste like honey. The nomad ate it and didn't recognise what was in it.
255 - He who keeps fleeing, flees from his own past.
256-257 - The south wind got its sand into my eyes: 'Why do you strike me in the back?'
258-259 - Between the basket and the boat are the fields of Simurrum.
260-261 - You keep walking around the storehouse like a pig with a morsel in its mouth.
262 - For him who is rejected by Inana, his dream is to forget.
263 - Whether it is roasted or not, you should sprinkle the grain.
264-266 - It is characteristic of your harvesting, it is characteristic of your gleaning, that they say: 'He is gone, he is gone.'
267-271 - 'You should serve me' is typical of purification priests. Bowing over your hips is typical of leather-workers. To be stationed in all corners is typical of women. 'I will be there with you' is typical of gardeners. 'I swear by Enki that your garments will take no time in this establishment' is typical of fullers.
272-275 - The day became cloudy but it did not rain. It rained, but not enough for people to undo their sandals. The Tigris was not surging at its inlet, so water did not fill the arable lands.
276-277 - In Eridug, built in abundance, the monkey sits with longing eyes in the singer's house.
278 - Cream and milk are multiplied by an axe.
279 - Let the solitary one remain alone; he is forever treacherous.
280 - The goat spoke in the manner of a wise old woman but acted in the manner of an unclean woman.
281 - The clod on the one hand, the furrow on the other hand. And I am the third one there.
282 - Let me drink beer shandy and sit in the seat of honour!
283 - Although it was not important to him, he attended the festival.
284 - The time passed, and what did you gain?
285-286 - The figure is good. The father-in-law rejoices over it: 'It is just like a real person!'
287 - A good word is a friend to numerous men.
288 - A destructive (?) word is four oxen yoked together.
289 - Putting unwashed hands to one's mouth is disgusting.
290 - May a clever farmer live at home with you.
291 - My drink is a river. The place where I sleep is a place of reed mats.
292 - The gecko wears a tiara.
293 - 'I'm going home' is what he prefers.
294-295 - The sun never leaves my heart, which surpasses a garden.
296 - He holds up the sky, letting the earth dangle from his hands.
297 - The barley is reserved for the necromancer.
298 - Wheat flour is sacred to his god.
299-301 - If a man sailing downstream says 'Give way!' (?) -- if the hand touches a woman's genitals over her clothes -- it is an abomination to Suen.
302-303 - Carrying bread to the oven whilst singing is an abomination to Inana.
304 - My speaks deceitfully with my man.
305 - The sheep (?) is shrouded in wickedness for him.
306 - If the sieve is not shaken, his flour will not drop from it.
307 - Coveting and reaching out for things spying are abominations to Ninurta.
308-309 - I am confronting Fate: 'Speak in the way of a just man, or speak in the way of a wicked man, it makes no difference.'
310 - What comes out of one's mouth is not in one's hand.
311-312 - ... ...
313-314 - He said: 'Woe!' and the boat sank with him. He said: 'Alas!' and the rudder broke.
315 - He is walking around despite his wounded neck.
316 - He turns things upside down.
317 - He devours things as crows do a field.
318 - A free weaver equals two slave girls one slave girl . A free worker equals three two slaves.
319 - A spade is like a fisherman who does not make fly (?).
320 - My mouth enables me to rival other men.
321-322 - What is this after you split it? And this after you split it?
323-324 - When present, it was considered a loincloth; when lost, it is considered fine clothing.
325-326 - If the leader is being devoured by a fire, those behind him don't say: 'Where is the leader?'
327 - To call out from among (?) the people.
328 - When righteousness is cut off, injustice is increased.
1-2 - ...
3-7 - ...
8 - ...
1-2 - not good strong .
3-4 - drinking water ...
5 - ...
1-4 - ...