Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Proverbs: collection 5 -- a composite transliteration
/
pdf
+
...
1 - am-si ní-te-a-ni mác-ance (d)cákkán-ka
2 - níj jé6-gin7-nam nu-jál na-ab-bé-a
3 - an-ti-rí-gu7(mušen)-e mu-na-ni-ib-gi4-gi4
4 - ù jé6-e igi-te-en-ju10-cè
5 - za-a-gin7-nam al-dím-me-en-e-ce
A -
B -
C -
D -
E -
6 - am-si-gin7 su-a èd-dè-dè im-du-dè-en
7 - am-e níj-gig apin-na-kam
8 - am-gin7 nam-sag9-ga ní-zu-ka al-sag9-ge-en-e-ce
9 - am-e númún al-ni10-ni10-e
10 - am-e apin-na du8-du8-ù
11 - am-e gi KA túg ab-ùr-re-en
11A - am-e è-a
11B - an-ta ba-
11C - am-e á kalag-ga-zu mu-e-du7
11D - am-e ù-na-gin7 SI
11E - am-e er9
12 - gud-dè jìrì-zu-a al-dab5-bé-en
13 - gud-gin7 a-ga gur-ra nu-e-zu
14 - gud naja dúb-ba-cè ur-gir15-re ka-bi al-du8-du8-ù
15 - gud á lá-àm á lá-bi an-gu-lu-uc
16 - gud X X-cè ga-an-da-íl-e
17 - gud súr1-ra ab-sín-bi al-sag9-sag9
18 - gud -ù-dè
19 - -e-ce
...
1 - gud
2 - nu-mu-da-
3 - gud cár-ra curum-bi nu-jál-la-àm
4 - gud al-lu-lu-un curum-bi al-de5-de5-ge-en
5 - gud cabra-gin7 sila-a al-ni10-ni10-en
6 - gud lugal-bi in-ga-húl sukkal abul-la-kam
7 - áb-e cag4 gen6-na-ni-ta mu-gud si nu-ub-tu11
8 - áb su-a-gin7 ejer gi-gur-da-ka al-du-un
9 - áb cag4-sug4-ga-bi na-me cu nu-bar-re
10 - X NUN X
11 - áb ù-nu-tud-da-gin7 amar-za nu-me-a mi-ni-ib-kíj-kíj-e-en
12 - áb-e ambar-ra amar-e bar-rim4-ma in-dib
13 - amar-e cag4 X X X i-ni-in-kur9
14 - éd-dè nu-ub-zu sipad-dè saj
15 - càkìr ba-an-cub càkìr-e ba-an-gaz
16 - ud amar-e im-ta-è amar-e ba-an-gam
17 - ù càkìr ba-an-gaz
18 - ance-kur-gin7 ì-hur-en ì-naj-zu
19 - ance-kur u5-a-ni ù-mu-ni-in-cub
20 - tukum-bi gú-un-ju10 da-rí-cè
21 - ne-en-nam al-sig-en-e-ce
22 - ance barag lá-a-ni ù-mu-ni-in-cub
23 - du-lum ud-bi-ta
24 - ance X X X X X NU UN
...
1 - ance mu-cubub ur-gir15-re in-X
2 - ance íd-da al-dirig-dirig-ge-ma ur-gir15-re cu ba-ci-ib-de5-de5
3 - me-na-àm al-èd-dè al-gu7-e-ce
4 - ance mu dù-ù-bi á bal-e
5 - iti6-ka izi mu-ni-in-sàg-ge
6 - ance ne-éc-àm tuc-ma-ab jìc pír-bi íl-íl-ni-ib
7 - ance kug 1 gij4-e bal-cè ì-ak-e
8 - ance bar udu hi-a-ka jickim nu-mu-e-da-tuku
9 - ance kalag-ge-dè
10 - é murum5-za-ka X-zu na-an-tuc-e
11 - X ù-bí-in-íl-dè-en saj mu-ni-in-kal-la-e-ce
12 - ance múrgú-na mu-ni-ib-ra-ra-dè
13 - a-na-àm eme X (X)-àm
14 - ance edin-cè dib-dib-ba NE X ù-bí-in-te
15 - dúr-bi-ta im-ma-ra-an-zìg
16 - ance za-na tar za-na tar mu-un-pàd
17 - ak-e-dè ù jen-na-e-ce
18 - ance tur5-ra X X X mu-ni-in-èd-dè
19 - en-na-bi-cè-àm su-zu nu-ra-sag9-ge-en-e-ce
20 - tukum-bi en-na-bi-cè-àm su-zu nu-ra-sag9-ge-en
21 - X X X zu kù-jál ì-jál hé-mu-e-DU
22 - ù jìrì-pax(PAD)-rá-zu hu-mu-ra-sag9-ge-e-ce
1 - ance kàc lu-lu-a
2 - ance nam X
3 - ur-mah-e ud5 hu-nu-a ù-mu-ni-in-dab5
4 - cu ba-àm u8 tab-ba-ju10 gur-ra ga-mu-ra-ab-cúm
5 - tukum-bi cu mu-ri-bar-re mu-zu dug4-ma-ab
6 - ud5-dè ur-mah-e mu-na-ni-ib-gi4-gi4 za-e mu-ju10 nu-e-zu
7 - úmún mu-e-da-ak-e mu-ju10-um
8 - ud ur-mah-e tùr-cè i-jen-na
9 - ur-mah-e mu-e-búr-e-en al-dé-dé-e
10 - e-ne gú-re-ta mu-un-na-ni-ib-gi4-gi4
11 - mu-e-búr-e-en úmún mu-e-ak bar udu hi-a-ka nu-dúr-ru-na-e-ce
12 - ud ur-mah-e tùr-cè ur-gir15-re éc siki sur-ra ì-mur10
13 - ur-mah-e cáh jic-gi4 ù-mu-ni-in-dab5
14 - e-ne mu-ra-ra-ra
15 - en-na-bi-cè-àm uzu-zu ka-ju10 nu-mu-ni-in-si
16 - za-pa-áj-zu jéctúg-ju10
17 - ur-mah-e níj jìrì-a-ka ù-mu-ni-in-cub
18 - ka5-a ugu-bi-cè ù-um-jen-ma e-sír-zu
19 - gú-cè é-cè mu-e-ci-tùm-mu-un-e-ce
20 - ur-mah-e á-tah-zu jic-gi-a lu-lu-àm
21 - ur-mah-e jic-gi-a zu-a-ni nu-ub-gu7
22 - ur-mah-e kicib sàg-ge-da in-sig10-ma
23 - é tukul nu-me-a in-sig10-ge-en-e-ce
24 - ur-mah-e cag4-ne-ca4 im-tìl-la cu ba-ab-tèj-jé6
25 - ur-mah-e ù-mu-un-ra-ra
26 - níj-gu7-zu nam-ba-cub-bé-en
27 - ur-mah-e níj-àr-ra al-gu7-e
28 - ur-mah-e nam-lú-kurun-na al-ak-e
29 - ur-mah-e tu7 mu-un-kúm
30 - a-ba nu-dùg-ga ab-bé-e-ce
31 - ki ur-mah-e in-gu7-a
32 - (MAN)-kam-ma-cè na-me nu-díb-bé
33 - igi ur-mah-a-ka uzu al-gu7-e
34 -
35 - a mu-e-naj mu-zìg
36 - ur-mah a-ne ù-bí-te
37 - ur-bar-ra mi-ni-íb-sar-re-en
38 - uzu ur-bar-ra nam-mu-ni-gu7
38A - mah-e ga-ba-an-gam
39 - ku6 ur-mah X ki áj kud-dè nu-ub-zu
40 - ur-bar-ra 9-bi 10-àm udu hi-a ù-mu-ni-in-dab5
41 - 1(DIC)-àm ab-si-àm ha-la-bé-ne nu-ha-la-a
42 - ka5-a ugu-bi-cè ù-un-jen
43 - jé6-e ga-mu-e-ne-ha-la
44 - 9 za-e-en-zé-en 1(DIC)-àm cu te-ba-ab-zé-en
45 - jé6-e dili-ju10-ne 9 cu ga-ba-ab-ti
46 - ne-e ha-la cag4-ju10-e-ce
47 - ur-bar-ra hé-gu7-e (d)utu igi i-bí-in-du8
48 - en-na téc i-i-X
49 - ì-bùlùj-e-ce
50 - ur-bar-ra alal ùr é-a-cè ù-bí-
51 - mu-im-ma zé-da-zu-cè ì-SAR
52 - DU me-en-dè mu-ú-a ba-SAR
53 - me-na zé-da-zu ác bí-bal-en-dè-en
54 - DU jé6-e cag4-jar tuku-a a-na ga-gu7-e-ce
55 - X-en-e-ce
56 - ur-bar-ra KA X X
57 - X sila4 àm-ma-dúr-ru
58 - ur-bar-ra és-ad ù-mu-mi-in-tuc
59 - (d)utu-ra an-na-ab-bé i-im-ta-éd-dè-en
60 - a-da-al-ta sila4 na-an-gu7-e-en
61 - ud cag4-jar an-tuku sila4 cu ba-ni-in-ti-a
62 - níj mu-e-dug4-ga-zu a-na ma-nam
63 - mu zid-ju10-a i-ni-dug4-ga
64 - DU jé6-e a-na ga-gu7-e-ce
65 - ur-bar-ra (d)utu-ra ér ì-ce8-ce8 mác-ance ba-du7-du7
66 - jé6-e dili-ju10-ne-e-ce
67 - ur-gir15-gin7 lú-kécé-kécé-da ù-
68 - ab-kud-
69 - ki ur-bar-ra sila4 in-kar-ra
70 - sipad-dè udu nu-mu-ni-lu-lu
71 - ur-gir15-re jìrì-pax(PAD)-rá nam-ba-an-sig10-ge-dè-en
72 - ur-gir15 mác-ji6 mud5-àm
73 - ur-gir15-re éc-dam-cè in-kur9-ma
74 - níj na-me igi nu-mu-un-du8
75 - ne-en jál taka4-en-e-ce
76 - ur-gir15 lugal-a-ni-ir na-ab-bé-a
77 - tukum-bi nam-sag9-ga-ju10 ba-ra-jál
78 - i-bí-za-ju10 nu-ra-jál-e-ce
79 - ur-gir15-re é lugal-la-na-ka nu-dúr-ru-un
80 - ur mú-da bar hùl-(X)-a hul a-ab-gig
81 - ur-gir15-re cu te-ba-ab mu-un-zu
82 - já-já nu-un-zu
83 - ur-gir15-re kinkin(HAR) eme KA ak mu-X-jar-ra-X-X eme mi-ni-ib-cub6-ba
84 - tab-ba-ni-ir an-na-ab-bé kíj-gi4-a an-ta túg ba-an ga-mu-ra-ab-mur10-e-ce
85 - ur-gir15-re ki áj-bi mu-un-zu
86 - ur di-kud-dam kun-bi mackim ak
87 - ur jìrì-pax(PAD)-rá al-túkúr-re
88 - gu-du-ni an-na-ab-bé
89 - a-ra-ab-gig-ga-(X)-e-ce
90 - ur-gir15-re ì-udu hé-éb-X-(X)
91 - ur-gir15-re mu-bi-im
92 - ur-gir15 má-addir-ra nu-gub-bu
93 - ur-gir15-re ab-NI-en
94 - X ki ù-bí-in-KU-DU
95 - ur-gir15-re nam zú-lum-ma-ta kiri6 ù-ba-ni-íb-éd-dè
96 - lugal kiri6-ke4 íb-ta-an-sar-re
97 - lú-zuh ne-e X (X) ne-e GA
98 - éd-dè zú-lum-bi X X (X)-un-kal-X
99 - en MU X NE X MU
100 - ur-gir15-re X
101 - ù tuku du8 en zu
102 - ur-gir15-re JAR-bi GAM JA
103 - ur-gir15-re saj-du -in-UD
104 - tuku
105 - ur-gir15-gin7 ki za-za hul a-ab-gig
106 - ur-gir15 ellag ra-gin7 dum-dam ì-íb-za
107 - ur-gir15-re gíd-gíd-ab-zé-en ur-tur ki áj-ab-zé-en
108 - ur cag4 dab5-ba PU igi nu-zalag-ge
109 - ur sám-bi igi-za jál gigir sám-bi ba-an-hul
110 - ur sag9-ga ur-tur-cè ba-an-kur9
111 - ur mú-da-gin7 bí-in-dé
112 - kug kuc dù-ù-bi ba-ni-in-gi4
113 - ur mú-da-gin7 iti6-a cu-ne-ne X-ge
114 - ur mú-da-gin7 a lugal mah-ni-ir DU-da-bi
115 - ur mú-da-gin7 íd-da gíd TUG al-ak-e
116 - ur-gir15-re é ganba-cè
117 - cajan-lá suhub4 íb-ba-ni ba-an-hac
118 - è-ma-ni-ta kun-bi
119 - ejer-ju10-ta níj na-me bí-in-gub
120 - níj sag9-ga-zu bí-in-ec
121 - DU ji6-da ga-gur níj na-me cu ga-an-ti
122 - an-ga-àm gur-ru-da-ni-ta íb-ba-ni ba-an-hac
123 - kun-a-ni ba-an-ùr sila ba-ni-in-tuc
124 - gibil-bé-ec-àm kun
125 - níj ud-bi-ta-gin7 igi-zu-ta im-ma-è-e-ce
126 - ur-gir15-re en-te-en-na-ka HAR-HAR BU-ra
127 - eridug(ki) èc-ta igi X NA X X X X du8
128 - zag é-me-ec-ka giri17-já a-tar ì-ak-a-e-ce
129 - ur-gir15-re -ni-in-HAR cudul níj na-me cu nu-gùn-gùn-gùn
130 - a-ga-zu-ta gud niga a-ab-cum-ù-dè
131 - ur-gir15-re X sipad-dè zi-ni X
132 - ur-gir15-re jic-cu dab-ba ga-ba-al mu-dù-dù-e
133 - ur-gir15-re nu-ub-ra-ra-an-e-ce
134 - ur-gir15-re mu-ra-ra
135 - ninda pax(PAD)-rá ka-ga14-na
136 - ur-gir15-re jic tuku ba-an-zu
137 - en-na jectug za-na har-ra-ni cu bí-in-kar
138 - ur-gir15 ùr-ra-cè mu-un-èd
139 - ur-gir15-re udu hi-a al-cid-en
140 - ur-gin7 ki-nú nu-e-tuku
141 - ur kun nu-tuku-àm
142 - ur-gir15 X (X) i-ni-in-ra-ra-ac
143 - bí-in-dé
144 - ur-gir15-re jìrì al-de5-de5-ge
145 - ur-gir15-re kac-dé-a-cè al-jen
146 - jìrì-pax(PAD)-rá-bi igi ù-bí-in-du8 ba-jen
147 - ki al-du-un-na-a dirig ne-e al-gu7-e-en-e-ce
148 - nig X (X) X ce ú a gu7-a ur-tur nu-tuku-a
149 - nig X X en-na hu-hu-nu ur-tur igi nu-bad-ba9-re6
150 - nig dumu-ne-ne saj kécé mu-ak-e
151 - ninda ki-sig10-ga na-an-gu7-un-zé-en
152 - e-ne ù-um-de6 im-ma-gu7-e-ce
153 - nig tud-da-gin7 érín ab-kud-kud-dè
154 - nig lú-gin7 ejer al-du-un
155 - nig dub-sar-ra-gin7 a-cag4-ga nam-saj-já al-ak-e
156 - nig mác-cè na-ab-bé-a mi-ni-ib-sig7-sig7-ge-en
157 - mi-ni-ib-gùn-gùn-un dumu-ju10 ki ab-áj-e-ce
158 - nig ud-da-tuc-a ninda cúkúr ka-ga14-ni-cè
159 - kul di-kud gu-du-ni-cè
160 - nig al-tuku-un-dè-en àm-di-di-en-dè-en
161 - mu bí-ib-sa4-sa4-en-dè-en
1 - -e
2 - mu-X-un
3 - -RI-e-ne
1-5 - The elephant spoke to himself: 'There is nothing like me among all the creatures of Cakkan!' The wren (?) answered him: 'But I, in my own small way, was created just as you were!' The elephant spoke to himself: 'Among all the creatures of Cakkan, the one that can defecate like me has yet to be created!' The wren (?) answered him: 'But I, in my own small way, can defecate just as much as you!'
6 - You go like an elephant to raise a sunken boat. An elephant is led to a sunken boat to raise it.
7 - The wild bull is taboo for the plough.
8 - 'Like the wild bull, you only do what pleases you.'
9 - The wild bull wanders about amid the rushes.
10 - The wild bull is free from the plough (?).
11 - The wild bull I abandon the claim.
11A-11B - The wild bull enveloped above .
11C - Wild bull, you your strong limbs.
11D - The wild bull aggressively.
11E - The wild bull .
12 - An ox will catch you in your path.
13 - Like an ox, you do not know how to turn back.
14 - The dog snarls at an ox scrubbed with soap.
15 - The ox has been tamed; its tamers are great.
16 - The ox .
17 - The furrows seem pleasant to an ox on the threshing floor.
18-19 - The ox . ... ...
1-2 - The ox ...
3 - From so many oxen, is there no dung?
4 - If you make the oxen multiply, you may collect their dung.
5 - O ox, you wander about in the street like a commissioner.
6 - The owner of an ox is also happy at being the emissary at the city gate.
7 - The cow jumps to her heart's content, but she does not gore.
8 - O cow, like a cat you walk behind the man carrying the food basket.
9 - No one will give away even a barren cow for nothing.
10 - ...
11 - Like a cow that has not given birth, you are looking for a calf of yours that does not exist!
12 - The cow walks in the marsh, the calf on the dry ground.
13-17 - A calf entered . It did not know how to get out. When the herdsman came to inspect, he hurled the churn towards it, smashing the churn. When the calf came out, it cowered -- but the churn was still smashed.
18 - Like a horse you paw the ground where you drink.
19-21 - The horse, after throwing off his rider, said: 'Were my load to be like this forever, how weak I would become!'
22-23 - The donkey, after he had thrown off his packs, said: 'Now I can forget the burdens of former days!'
24 - The donkey . ...
1 - The donkey stumbled, and the dog .
2-3 - While the donkey was swimming in the river, the dog was busy gathering food: 'When will he climb out and eat?'
4-5 - He who rents a donkey for a whole year kindles a fire in the moonlight.
6 - Make the donkey sit like this! Make it lift its shrivelled penis!
7 - A donkey is being used to transport one shekel of silver.
8 - Using a donkey in place of sheep will not provide you with an omen.
9-11 - A donkey : 'In order to grow powerful, don't let your dwell in the house of your brother-in-law! When you are able to support a , then you may choose a wife.'
12-13 - If you keep beating a donkey on its back, what ?
14-15 - When the donkey, walking in the desert, met , it roused it from where it sat.
16-17 - A donkey came across a man: 'Do it and then go!'
18-22 - A sick donkey went up : 'How long have you not felt well? If until now you have not felt well, there is a canal inspector . Let him come to you, and your bones will feel well again. '
1 - The donkey plenty of urine .
2 - A donkey .
3-11 - The lion had caught a helpless she-goat: 'Let me go! I will give you my fellow ewe in return!' 'If I am to let you go, tell me your name!' The she-goat answered the lion: 'You do not know my name? 'I-am-cleverer-than-you' is my name!' When the lion came to the fold, he the lion cried: 'I release you!' She answered him from the other side: 'You released me, but were you clever? As for the sheep, none live here!'
12 - When the lion came to the sheepfold, there was a dog wearing a leash of spun wool.
13-16 - When the lion caught a wild boar, he roared: 'Your flesh has not yet filled my mouth, but your squeals have deafened my ears!'
17-19 - A lion having fallen into a trap, a fox came up to him and said: 'I'll take your sandals home to the other side for you!'
20 - O lion, your allies in the reedbeds are numerous.
21 - In the reedbeds the lion does not eat his acquaintance.
22-23 - The lion the man who said: 'I shall put in place a house without weapons.'
24 - The lion who lives a life of compassion will receive it.
25-26 - When a lion roars, one says: 'Don't drop your food!'
27 - Is the lion accustomed to eating that which is milled?
28 - Is the lion accustomed to performing the brewers' craft?
29-30 - If the lion heats the soup, who would say 'It is no good'?
31-32 - No-one walks for a second time at the place where a lion has eaten a man.
33 - He eats meat in the presence of a lion.
34-35 - ... you drink water .
36-37 - Were a lion to approach him, you would chase only the wolf away!
38 - You should not eat the flesh of a wolf. Let me subdue it with all my might.
39 - Loving the lion's fish (?), he did not know how to cut it (?).
40-46 - Nine wolves having caught 10 sheep, there was one too many and they did not know how to share out the portions. A fox came along and said: 'Let me allocate the portions for you! The nine of you take one sheep. I by myself shall take nine -- this shall be my share!'
47-49 - Imagine a wolf is eating. Utu looks down on it and says: 'Provided you praise me you will grow fat' would be the reply.
50-54 - The wolf the drain-pipe of a house's roof: 'Last year we were nauseated (?) by your stench. Now this year we are still nauseated (?)! How much longer will we be cursed with your stench? -- Now, as for me, I am hungry! What can I eat?'
55 - ...
56-57 - A wolf sat a lamb.
58-64 - While the wolf sat stuck in a trap, he said to Utu: 'When I come out, let me henceforth eat no more sheep. When I am hungry, the sheep I've taken, whatever you mention -- what will they mean to me? I shall be bound by a righteous oath. -- Now, what can I eat?'
65-66 - The wolf wept before Utu: 'The animals frisk around together, but I am all alone.'
67-68 - He bites like a dog does when its tetherer .
69-70 - The shepherd cannot increase his flock where the wolf takes sheep.
71 - Dog, you shouldn't bones.
72 - To a dog a dream is a joy.
73-75 - A dog entered a tavern and said: 'I can't see a thing. I'll open this one!'
76-78 - A dog said to his master: 'If my pleasure is of no importance to you, then my loss should not be either!'
79 - The dog does not let me sit down in his master's house.
80 - A rabid dog hates the chain (?) .
81-82 - The dog understands 'Take it!', but it does not understand 'Put it down!'
83-84 - The dog wags his tongue (?) at a millstone licks his tongue , and says to his companion: ' It is an omen from heaven! Let me clothe you in the lid of a measuring bowl!'
85-86 - The dog recognises a man who loves him; as the dog is judge, so its tail acts (?) as commissioner!
87-89 - The dog gnawing on a bone says to his anus: 'This is going to hurt you!'
90-91 - A dog which sheep-fat -- 'dog' is indeed its name.
92 - A dog does not stand still on the ferry-boat!
93-94 - A dog ...
95-99 - When the dog goes out into an orchard to get dates, the owner of the orchard chases him away. The thief goes out dates. ...
100-101 - A dog ...
102 - A dog .
103-104 - A dog ...
105 - Like a dog, he hates to grovel.
106 - He growls like a dog struck by a ball (?).
107 - Control the dog, but love the puppy!
108 - An angry dog .
109 - To purchase a dog is within your sights; to purchase a waggon is to be destroyed.
110 - A dog which is played with turns into a puppy.
111-112 - He cried out like a dog in a frenzy; its reward was having its skin flayed.
113 - Like rabid dogs, their paws in the moonlight.
114 - Like a rabid dog .
115 - You behave like a rabid dog stretching his neck into the river (?) .
116-125 - A dog entered a warehouse. The merchant broke his leg with a wooden door-bolt: 'Get out of here!' The dog questioned his tail: 'Is there something behind me?' 'Those things which make you happy!' it was told. 'Well then, let me go back again tonight and receive something!' And so, upon his return, his leg was again broken. He dragged his tail and sat in the street. A second time he questioned his tail: 'Did the bolt just come out from in front of you, like before?'
126-128 - The dog winter : ... 'The start of summer will tease my nose!'
129-130 - The dog a yoke does not adorn (?) anything: ' behind you a fattened ox is being slaughtered.'
131 - The dog the shepherd his throat .
132-133 - A chained dog starts a fight. Would you not roar at that dog ?
134-135 - If a dog snarls, throw a morsel into his mouth.
136-137 - The dog has been taught to pay attention; as long as he pays attention, he may escape his chain.
138 - A dog climbed up onto the roof.
139 - Dog, you are counting sheep.
140 - Like a dog you have nowhere to sleep.
141 - He is a dog without a tail.
142-143 - they roared at the dog cried out .
144 - The dog collects bones.
145-147 - A dog went to a party. When he saw the bones there, he left, saying: 'Where I am going, I shall get more to eat than this!'
148 - When a bitch eats food and drink, the puppies will have no teeth.
149 - When the bitch is weakened from , the puppies will not be able to open their eyes.
150-152 - Bitches advise their young: 'You should not eat the food from a funeral offering. When the person has brought it here, they will eat it.'
153 - Like a whelping bitch he bites the workmen.
154 - Like a man's bitch you are walking behind a shaven-headed man.
155 - Like the bitch of a scribe, he struts through the fields as though he were in charge (?).
156-157 - Thus says the bitch to the kid goat: 'Whether you are yellow or mottled, I still love my little ones.'
158-159 - The bitch is a fool: bread is the food ration for her mouth, and a is the judge for her anus!
160-161 - When we have a bitch and have caught hold of her, only then will we give her a name.
1 - ...
2-3 - ...