Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Proverbs: collection 13 -- a composite transliteration
/
pdf
+
1 - an ugu nam-lul-la nam
2 - nam-lul-la ba-gu7-gu7
3 - la-ga an-ci-éd-dè lú-lul-lul-la
4 - lú-zuh-a lu-úb ba-ab-dab5-bé-ec
5 - a-na-ac-àm lul nu-ub-X (X)
6 - lú-zuh-a igi pirij-já-ka
7 - húb sar-re igi pirij-tur-ra-ka
8 - lú-zuh-a en-te-na-ka zag é-me-ec-a-ka mu-ni-in-búr
9 - lú-zuh-a an-bar7-a igi mu-ni-in-du8-uc
10 - KA ba-an-NE igi nu-mu-ni-in-du8-uc ba-an-tùm-e-ce
11 - lú-zuh-a bùrù-bùrù-da ì-in-sal-e
12 - lú-zuh-zuh-a ab lugal é-e-ke4 hé-eb-kal-la-ge-e-ce
13 - lú-zuh é bùrù-bùrù-da mu-ni-in-dab5-bé-ec
14 - X ùr-ra-ka ga-mu-ni-in-ús-e-ce
15 - huj-já zi-gan cu an-cè zìg-ga
16 - jic al-de5-de5-ge X X-ke4 an-na-ab-bé
17 - má-saj-já-ta e-ra-ab-cúm-mu
18 - má-ejer-ra-ta X ga-e-ra-ab-cúm-mu
19 - a-na-àm e-zu-e-ce
20 - á-íl kalag-ga lugal ce-ke4 bí-ib-ra-ra-e-ce
21 - galam-e azag-cè ama-ni nu-un-gu7
22 - galam-e ucur kac-dé ak-ak
23 - galam-e dab5-ba-an-zé-en ùj-bi-cè sar-re-en-zé-en
24 - galam-e gú-un-bi mu-na-ni-dugud
25 - dùg (MAN)-kam-ma-ka IG-e im-da-sig-ge
26 - galam-e siki tab-ba-ni ba-ni-in-kécé
27 - dug ì lí-ka-ni íd-gin7 ù-bí-in-X
28 - galam-e níj-nam kug nam-bí-lá-e-ce
29 - galam-e cu gig X KA ba-an-
30 - na4 galam-e MAC-MAC gij4 X
31 - ugu galam-e kalam-ma KA mu-ni-in-DU
32 - ù e-ne galam-e ugu-na ZA bí-ib-dug4
33 - kud-ku5-rá ama-ni na-ab-bé-a
34 - ki gu-za ì-nú jìrì-pax(PAD)-rá-ni na-ab-sag9
35 - ama-ni na-ab-bé-a
36 - a-na-àm te-ni-gin7
37 - húb sar-re-zu igi ù-bí-in-du8-un-dè-en-e-ce
38 - kud-ku5-rá lú-kac4-e igi ù-bí-in-du8
39 - érín me-cè-àm ì-re7-ec-àm-e-ce
40 - kud-ku5-rá na-ab-bé-a jìrì-ju10 jen-na-ab-zé-en-e-ce
41 - kud-ku5-rá á-ki-te-a kac4 di bí-è na-ab-bé-a
42 - en-na nam-kud-ku5-rá-zu nu-ub-da-ak-e-ce
43 - dùg e-sír-bi
44 - cu ti-a-bi me-cè-àm ab-túm-mu jé6-cè X
45 - SIG7-a 1/ ma-na X
46 - cu gíd-i-ni MAC ma-na X (X)
47 - SIG7-a bar-ra-cè ér al-já-já-ne
48 - ù-bí-in-ús kaskal MAC-a-ka ud-ne-ne ba-ni-X X
49 - X (X) cu gíd-i-ni an-na-ab-bé ki mu-e-re-jen-na MU X
50 - X ù-um-jen cu
51 - -bi NUNUZ mucen X mu-u8-gur mu-u8-X
52 - cu-ni bìd-da ba-ni-gíd nam-tag-ga A KA A X -bi
A - BA RA NI
53 - X X NE MU
54 - X-bi lib4-lib4-ba-ju10-da mu-da-X
55 - X-ni ma-da ba-ni-ib-X-X-bi a sed4 X
56 - X X X NE MU X X
57 - -a na4 UR AB TE-TE mu-e-ne-mur10
58 - búr1-ra-gin7 a úrú-ke4 al-dé-dé-e
59 - -e nu-mu-ni-te X X E LAG mu-ni-íb-gi4 a-na-àm iri bar-ra á dúr-zu-e-ce
60 - X X-e iri(ki) já-já ù jé6-e hé-em na-me hé-em-e-ce
61 - X X X bar-me-en a-ba mu-da-gu7-en HAR-ra-me-en a-ba ma-ni-ib-sag9-sag9-e-ce
62 - kid-má-cú-a-gin7 du6-da
63 - X húb-bi-gin7 igi lú-dun-a-za-ka
64 - lú-zuh-a-gin7 ní-zu járzá-cè ì-já-já-an
65 - lú-gub-ba é lú-cè in-kur9-ma dam-ba nitah-àm íb-tu-ud
66 - sun7-na éd-da-ni-ta dumu dag-gi4-a-cè an-na-ab-bé munus-e íb-tu-ud
67 - ud dam-ba nitah íb-tu-ud-da dumu dag-gi4-a-cè ù-bí-dug4
68 - mu kug-zu nu-hul-hul X X NE E e-ra-dug4-e-ce
69 - lú-gub-ba kan4 (d)inana-ka ù-bí-in-gub
70 - dumu-munus-a-ni érín-na an-na-ab-bé
71 - inim ama-ju10 lul-ac gen6-na-àm-e-ce
72 - lú-gub-ba-me-en ù KID-zu
73 - túg
74 - níj-dárá ne-en nu-ub-gu-ul
75 - X X (X)-ke4 an-na-ab-bé
76 - nam-érím X-ku5-ru-dè-en-na
77 - X in-nu níj-dárá dug4-ga-ab-e-ce
78 - kal-la-gin7 áj-já é-e-ke4 ì-já-já-an
79 - DUG-bi inim àm-jar
80 - zag tag-ke4-ne a-na-ac-àm DUG-ba inim àm-jar
81 - X an-ne-ec kalag-ga-zu-ne-ne-a jécpú-cè hé-en-ma-an-zi-zi-zi-e-ce
82 - X X (X) íd kaskal hé-en-na-til iri-cè-àm mu-ni-ib-gíd-i-dè
83 - dumu nu-kiri6-ke4-ne ù-mu-un-sar-re-ec
84 - 1(DIC)-àm ki ba-an-gub 1(DIC)-àm sag9-sag9-da gu7
85 - jic-a ba-da-an-gub-ba huj-já nu-è
86 - ní-ta en-na jé6-e im-ci-èd-dè
87 - igi-za-ke4-ne ù jé6-e ga-mu-e-ci-èd-dè
88 - gub dab5-ba an-na-ab-bé
89 - nam-giri17-cu-dù-a sag9
90 - é ad-da-za-ka nu-cub-bé-en-e-ce
91 - é ur5-ra é cag4-ga nu-un-zalag
92 - é ur5-ra i-bí hé-em-èd-dè
93 - é ur5-ra lugal-e mu-un-sar-re-ec
94 - lú-IM kug ba-an-zuh gen6-na gij4 mu-ni-in-ak-dè
95 - lú-IM bancur-zu-uc kur9-re-ec cu bí-ib-ùr-ru-ne
96 - lú-IM im-gig al-DU ma-da ha-lam-e-dè an-na-ab-bé
97 - X-ra mu-cubub-ba ezen
98 - X NAM X X
99 - gir5-ra in-na-an-hul-le-ec
100 - X MU kan4-na a-ab-X-ke4
101 - níj-gig (d)nin-urta-àm
102 - X NE A X X-na-ka téc-ba X X (X)-re dumu-ni KA X-na
103 - X -ri-ri á-ni
104 - RI lú-zuh-a ba-