Literary letters and letter-prayersx

Compositions with a historical background & Royal praise poetryx

Literary letters and letter-prayersx

Hymns and cult songsx

filter =
Proverbs: collection 22 -- a composite transliteration
/
pdf
+
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
19 - NA -dè
20 - ku6-ta jìrì-pax(PAD)-rá ab-de5-de5-ge
21 - -ju10 za-e NE KA
22 - -da-lá-en
23 - -sag9-ge
24 - X-te-e
25 - X-e
26 - X íl
27 - íl
32 - X
33 - jìrì-pax(PAD)-rá cag4 ku6-ta -de5-de5-ge
34 - ú dam-gin7 edin-na nu-un-mú
35 - cáh X íl-e
36 - me-a dam-ju10 im-me
37 - nam-tar -na-te
49 - dumu-nitah tur-ra-àm é ad-da-ni sar-ra
50 - níj-gig (d)nin-urta-kam
51 - dug4-ga-ab dug4-ga
52 - zìg-ga-ab zìg-ga
53 - ga-ab-X ga-ab-SAR
54 - ki X GA
55 - KA AN X X RA
56 - nu-mu-da-DI-DI-e
57 - DI X X (X)-DI
58 - kud-kud-da-bi
59 - níj-érím-e
60 - ha-lam-me-dè
61 - (d)utu ki áj X A
62 - sag9-ga cu-àm
63 - hul cu àm-ga-àm
64 - sag9-ga cag4-ge cu nu-bar-re
65 - hul cag4-ge cu nu-di-ni-bar-re
66 - sag9-ge ki dur5-ru-àm cag4-ge nu-dà1-dà1
67 - hul é níj-gur11-ra ur5-e la-ba-an-gu7-e
68 - hul-da íd-da hé-en-da-an-su
69 - an-edin-na ummud hé-dar-dar
80 - kalag-ga-cè sig9-ga bar-rim4-ma nam X
81 - ad X X X nam-ba-an-gi4-gi4
82 - NUN ME-ME X X
83 - X NI X X
84 - PA X X X
85 - ud al-è nam al-tar
86 - igi-zu X X hé-en-ci-jál
87 - jic-cub ù-ús-sa-ab ama-zu húl-la-ab
88 - kac4 dug4-ga-ab dijir-zu húl-la-ab
89 - dam ki NI
90 - UC X X hé-dùg-dùg
91 - jectin X (X) X
92 - X X X X X
93 - X-ga
98 -
99 - dumu
100 - dumu
101 - ùkùr
127 - X X X X
128 - AN X X LI X X
129 -
130 - X X X
131 - (MIN) ì-lul-lul X
132 - X X X ha-ba-X X
133 - X TUG X ba-ra-X
140 -
141 - X
142 - BAR
143 - X
144 - HA X
145 - ha-ma-jál-e lú-kúr-ra íb-gu7
146 - an uga(mušen)-àm ki (d)nin-kilim-àm
147 - edin-e ur-mah-e é X me-cè ga-jen
148 - alan mu-sag9
149 - ucbar7 mu-un-da-húl
150 - i-gi4-in-zu lú-ùlù-àm
151 - X PA
152 - E ZI-ZI
153 - X X E
154 - X X X X
159 - mucen
160 - mucen X
161 - sa-zu
162 - ì-DU
163 - ì-sùh-sùh
164 - ba-an-DU
165 - mu-ni-cè íb-X
166 - èn-bar X
167 - a gal-la gub-ba
168 - igi-ni (d)utu AN X X
169 - ki-sikil é ucbar7
170 - tuc-a tuc X X
171 - igi-ni ama5-ni X X
172 - an al-cú-cú-ru im nu-cèj-àm
173 - im al-cèj e-sír nu-du8-e
174 - idigna ka-ba nu-un-zur-re
175 - a-gàr-re nu-si-si
176 - nu-
177 - igi X
178 -
180 - X (X) X hé-jál
181 - X X gu7 DU
182 - ní-zu-ka-kam
183 - íl-mu-ub
184 - ga-ba-ab-íl
185 - tah-mu-ub
186 - ga-ba-ab-dug4
187 - lú-lul-la-cè buluj5
188 - nu-íl á-já-lá cu-cè
189 - an ì-gùr-ru ki cu-ni-cè
190 - usu-tuku lugal ki-in-du-ke4
191 - ha-ma-da-gub-bé-en gudug-e-ne
192 - íb-a gam-me-en acgab-e-ne
193 - zi (d)en-ki é-a ba-ra-zal-zal-e ázlág-e-ne
194 - dumu dam-e-ne cajan-lá-e-ne
195 - kug ba-an-de6
196 - ù ce ba-an-de6
197 - tur-tur (X)-ra lagab za-gìn-na
198 - kug X X íb-dirig
199 - X X ga-ba-an-lu
200 - X X téc-bi dumu lugal-la-kam
201 - cag4 gu7 ub-dirig a-nir-ra
202 - cag4 sig10-ga dumu lugal-la-ke4
203 - sukux(SUKUD)-rá an-na cu nu-um-lá
204 - dajal-e ki-in-du la-ba-an-cú-cú
205 - kalag-ga ki-nú nu-mu-un-gíd-dè
206 - za-e-me-en ud-gin7 dug4-dug4-ga pirij-gin7 hé-gub
207 - X X (X) X kiri6-a
208 - X
212 - engar DU X X X U
213 - TUR X ki
214 - cu-ni bancur-ra
215 - eme-ni é-gal-la
216 - tur-bi gu7-a mah-bi tìl-la
217 - di4-di4-ba jen-na jìrì-zu ki-a gub-ba
218 - íb dab ba-an-dé
219 - igi bar-ra ga-ba-ab-íl
220 - cag4 si-ju10 im-dù-a ga-ra-a-gul
221 - íb hé-hul
222 - íb dab ba-an-dé
223 - nu-mu-un-kal-la
224 - a-na ga-ab-dug4
225 - (MIN) ga-ab-dug4
226 - (MIN) ga-ab-tah
227 - lul ì-sun7
228 - lul dug4-dug4
229 - eme sig dug4-dug4
230 - an-kúr
231 - an-kúr-kúr
232 - igi an-kúr-kúr
233 - bí-za-za
234 - a-na-àm gub-ba-ni
235 - a-na-àm tuc-a-ni
236 - du-du nam-gir5-re á-bi in-jál
237 - di4-di4-ba X X
238 - ud mu-da-zal-e
239 - dumu X X X
240 - AN AC UD mu-da-X X X
241 - cul-cul X X-bi
242 - igi-ni im-ci-X X
243 - ì-DU X (X) X
244 - a-na-àm X X X
245 - saj NI X X RI
246 - X ki X jál
247 - lú-lul i-lu
248 - ma-ab-bé-a
249 - X X UL an-dé
256 - X X
257 - kúr-ra
258 - -àm
259 - gi NE
260 - UL
261 - du-a
262 - -bal-a
263 - X-ra
264 - -ni
265 - -ra
266 - X-kam
267 - -ra
268 - -un-zu
269 - KI-ma
270 - X X X X tud-da
271 - igi (d)utu cùdù-dè
272 - cag4 (d)utu dajal-la
273 - dumu (d)utu kug-ga-kam
274 - cub-ba (d)utu sag9-ge-dè
275 - gu7-gu7 kar-ra an-dab5-bé
276 - gu7-a
277 - dijir an-dab5-bé
278 - é-kinkin(HAR)-e du14 hé-en-jál
279 - gémé níj zuh-a hé-em-ma-ab-èd-dè
280 - gala-e ur-mah-e edin-na mu-ni-ib-tèj-jé6
281 - kan4 (d)inana-ta X-bé-ne
282 - gudug-ge-ne ba-e-DU
283 - cec-zu edin-na mu-un-na-ak-e-ce
284 - kug tuku cag4 an-húl
285 - ce tuku ur5 an-sag9
286 - níj-úr-límmú tuku-e ù nu-un-ci-ku-ku
287 - AN